ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

สบส.นำทีม อสม. เคาะประตูบ้าน รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

สบส.นำทีม อสม. เคาะประตูบ้าน รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า HealthServ.net
สบส.นำทีม อสม. เคาะประตูบ้าน รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ThumbMobile HealthServ.net

กรม สบส.ประสานชมรม อสม.ทั่วประเทศ นำทีมอสม. ลงพื้นที่ชุมชนร่วมกับปศุสัตว์จังหวัด ขับเคลื่อนกิจกรรมโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ ประกอบด้วย การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สำรวจและขึ้นทะเบียนสุนัข-แมว ผ่าตัดทำหมัน และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า การส่งเสริมให้ประชาชนเลี้ยงสุนัขและแมวอย่างถูกวิธี ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – สิงหาคม 2567

สบส.นำทีม อสม. เคาะประตูบ้าน รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า HealthServ
    นายแพทย์สุระ วิเศษศักดิ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า “โรคพิษสุนัขบ้า” เป็นโรคที่มีการระบาดได้ตลอดปี ซึ่งสาเหตุของการติดโรคพิษสุนัขบ้าที่พบบ่อย คือ การถูกสุนัข-แมวกัด เลีย ข่วน หรือน้ำลายจากสัตว์ที่ติดเชื้อกระเด็นเข้าบาดแผล และเมื่อได้รับเชื้อแล้วหากไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้องก็มีอันตรายถึงชีวิตได้


     ข้อมูลของกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เกี่ยวกับปัญหาการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในปัจจุบัน พบว่าเกิดจากหลายสาเหตุ ได้แก่
 • การฉีดวัคซีนป้องกันโรคหลายพื้นที่ยังดำเนินการได้ไม่ถึงร้อยละ 80 ของจำนวนสัตว์เลี้ยงทั้งหมด
 • ปัญหาการปล่อยทิ้งสุนัข-แมวในที่สาธารณะ
 • ประชาชนบางส่วนยังขาดความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เป็นต้น     ดังนั้น แนวทางที่เป็นหัวใจสำคัญของการกำจัดโรค หลักๆ คือ การฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมจำนวนประชากรสัตว์ และการควบคุมจำนวนประชากรสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรคพิษสุนัขบ้าควบคู่ไปกับการประชาสัมพันธ์ความรู้ให้กับประชาชน      ปัจจุบันประเทศไทย มีกิจกรรมที่เกี่ยวกับการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ที่สำคัญและเป็นหลัก คือ  โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี  เป็นแผนระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2564 - 2568)  ด้วยมุ่งหวังและเร่งรัดกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปจากประเทศไทยต่อไป ภายในปี 2568  ทั้งนี้ การดำเนินงานจะมีงบประมาณจัดสรร แต่ละปีไป  
สบส.นำทีม อสม. เคาะประตูบ้าน รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า HealthServ

ผนึก อสม.ทั่วประเทศ ลงพื้นที่รณรงค์


        สำหรับโครงการสัตว์ปลอดโรคฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  กรม สบส. ได้ประสานความร่วมมือจากประธานชมรม อสม.ทั่วประเทศ นำทีมอสม. ลงพื้นที่ชุมชนร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด ขับเคลื่อนกิจกรรม ต่างๆ ได้แก่
 • ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
 • สำรวจและขึ้นทะเบียนสุนัข-แมว ผ่าตัดทำหมัน
 • ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า
 • เฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า
 • ติดตามผู้ที่มีความเสี่ยงสัมผัสโรคให้เข้ารับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าอย่างต่อเนื่อง ตามกำหนดนัด
 • การส่งเสริมให้ประชาชนเลี้ยงสุนัขและแมวอย่างถูกวิธี
 • ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเลี้ยงสุนัขและแมวอย่างถูกวิธี  นำสัตว์เลี้ยงไปขึ้นทะเบียนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และฉีดวัคซีนป้องกันโรคเป็นประจำทุกปี
 • กรณีพบสัตว์เสียชีวิต  แจ้งสำนักงานปศุสัตว์อำเภอหรือจังหวัดใกล้บ้าน เพื่อส่งตรวจหาเชื้อโรคต่อไป

        กรอบดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – สิงหาคม 2567 ตั้งเป้าให้มีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าครอบคลุมอย่างน้อยร้อยละ 80 ของประชากรสัตว์ที่สำรวจโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
 

ศูนย์บัญชาการเพื่อการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า LINK

ศูนย์บัญชาการเพื่อการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า สบส.นำทีม อสม. เคาะประตูบ้าน รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
ศูนย์บัญชาการเพื่อการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า สบส.นำทีม อสม. เคาะประตูบ้าน รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
ศูนย์บัญชาการเพื่อการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า เป็นหน่วยกลางที่เก็บรวบรวมข้อมูลสำรวจประชากรสุนัขและแมว จากทั่วประเทศ โดยหน่วยงานปกครองท้องถิ่นได้รายงานเข้าระบบออนไลน์ Rabies One Data เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2564  ข้อมูลที่น่าสนใจติดตาม อาทิ  ข้อมูลสำรวจประชากรสุนัขและแมว ทั้งประเทศและรายจังหวัด ตั้งแต่ปี 2562 ถึงปัจจุบัน 
หรือ ดาวน์โหลดข้อมูลสัตว์ที่สำรวจได้จำแนกรายจังหวัด ประเภทและปีได้ (ไฟล์ pdf)

    การรายงานสำรวจ จะทำปีละ 2 รอบ รอบแรกช่วงเดือน มิถุนายน และรอบสอง เดือนธันวาคม ของทุกปี 
 
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด