โรงพยาบาลร้องกวาง

โรงพยาบาลร้องกวาง
323 หมู่ 6 ตำบลร้องเข็ม อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ 54140
โทรศัพท์ 0-5459-7298 , 086-4204961 , 086-4204962
โทรสาร 0-5459-6487
Facebook | Website | Google map

*ข้อมูลจากโรงพยาบาลร้องกวาง

ข่าวสาร กิจกรรม

ข้อมูลบริการ

 
 

ประวัติของโรงพยาบาลร้องกวาง

อำเภอร้องกวางอยู่ห่างจากตัวอำเภอเมื่อแพร่ 25 กิโลเมตร ซึ่งแต่ก่อนมีเพียงสถานีอนามัยประจำตำบลที่ให้บริการด้านสาธารณสุขแก่ประชาชน
 
ต่อมาในปี พ.ศ. 2527 ทางราชการได้อนุมัติให้ก่อสร้างโรงพยาบาลซึ่งเป็นโรงพยาบาลขนาด 10 เตียง
ที่บ้านปากทาง หมู่ 6 ตำบลร้องเข็ม อยู่ห่างจากตัวอำเภอ 5 กิโลเมตร อยู่ติดกับถนนยันตรกิจโกศลและทางแยกไปจังหวัดน่านและจังหวัดเชียงราย โดยสร้างบนพื้นที่สาธารณประโยชน์ มีพื้นที่ทั้งหมด 16 ไร่ 2 งาน 23 ตารางวา เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2527 และเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2529
ได้โอนงานสถานีอนามัยร้องเข็มเข้าร่วมกับ ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพของ โรงพยาบาล ปี พ.ศ. 2534

คุณเชษฐวัฒน์ พงษ์พิสุทธินันท์ ได้บริจาคเงินสร้างตึกพิเศษ พงษ์พิสุทธินันท์ พร้อมคุรุภัณฑ์การแพทย์โดยใช้งบประมาณ 655,800 บาท ทำพิธีมอบในวันที่ 21 พฤษภาคม 2534 โดยรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์วิทูร แสงสิงห์แก้ว ปี พ.ศ. 2538 ได้ยกฐานะเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียง
 
รายชื่อผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้องกวาง
1. นายแพทย์ไพบูลย์ เจริญชัยนนท์ 2527 - 2529
2. นายแพทย์ทวี อนันตกุลนที 2529 - 2530
3. นายแพทย์สง่า ถวัลย์วิวัฒนกุล 2530 - 2532
4. นายแพทย์ทศเทพ บุญทอง 2532 - 2534
5. แพทย์หญิงบุษกร บรรจงมณี 2534 - 2534
6. นายแพทย์เกรียงศักดิ์ ธนอัศวนนท์ 2534 - 2536
7. นายแพทย์ทศเทพ บุญทอง 2536 - 2549
8. นายแพทย์สมศักดิ์ โสฬสลิขิต 2549 - 2550
9. นายแพทย์เอกชัย คำลือ 2550 - 2559
10. นายแพทย์รุ่งกิจ ปินใจ 2560 - ปัจจุบัน
    
พันธกิจ
1. ส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพแก่กลุ่มเป้าหมายที่ครอบคลุมทั่วถึง อย่างมีคุณภาพ
2. ผลักดันให้เจ้าหน้าที่พัฒนาคุณภาพงานจนเกิดเป็นวัฒนธรรมคุณภาพ
3. พัฒนาระบบสร้างเสริมสุขภาพให้ครอบคลุมทั้งผู้ปฏิบัติและทุกกลุ่มเป้าหมายให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
4. พัฒนาระบบบริการจัดการให้มีประสิทธิภาพ
5. ส่งเสริมการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารในการปฏิบัติงานและสร้างนวัตกรรม
6. ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาลให้เอื้อต่อการบริการสุขภาพ
วิสัยทัศน์
โรงพยาบาลคุณภาพ
ร่วมกับภาคีเครือข่าย
ภายใต้การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
 
ปรัชญา
ยิ้มแย้มต้อนรับ บริการประทับใจ ห่วงใยสุขภาพ
 
นโยบายโรงพยาบาลร้องกวาง
 
1. เตรียมพร้อมสู่การเป็นโรงพยาบาลรับรองคุณภาพ (HA) และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
2. ใช้กลวิธี 5 ส. เป็นหลักในการพัฒนาโรงพยาบาล
3. ส่งเสริมการประสานงานกับหน่วยงานหรือองค์กรอื่น เพื่อพัฒนางานสาธารณสุขแบบองค์รวม
4. พัฒนาบุคลากรทุกประเภทให้มีจิตสำนึกที่ดีในการให้บริการประชาชน
 
สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com