โรงพยาบาลสิงหนคร

โรงพยาบาลสิงหนคร
ตำบล สทิงหม้อ อำเภอ สิงหนคร สงขลา 90280
Facebook | Website | Google map

*ข้อมูลจากโรงพยาบาลสิงหนคร

ข่าวสาร กิจกรรม

ข้อมูลบริการ


 

ประวัติโรงพยาบาลสิงหนคร

โรงพยาบาลสิงหนคร เปิดทำการเมื่อวันที่ 24  มีนาคม 2538    เป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 10 เตียง  
ตั้งอยู่เลขที่ 80/1  ม. 5 ต.สทิงหม้อ  อ.สิงหนคร  จ.สงขลา  เป็นพื้นที่ราชพัสดุ  มีพื้นที่   22 ไร่ 3  งาน 
69 ตารางวา  โดยทิศเหนือ จดทุ่งนา  ทิศใต้จดคลองสทิงหม้อ  ทิศตะวันออกและทิศตะวันตกติดกับที่ดินเอกชน  เปิดให้บริการด้านการส่งเสริม  ป้องกัน รักษา และฟื้นฟู   ผู้ใช้บริการมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตลอดมีคลินิกเฉพาะโรคเพิ่มมากขึ้น  เช่น โรคเรื้อรัง(DM-HT) , คลินิก Asthma , AIDS , TB   สอดคล้องกับจำนวน บุคลากรมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น   รวมทั้งการขยาย อาคารสถานที่ งบประมาณ เพิ่มขึ้น เครื่องมือและเทคโนโลยีต่างๆ มีการพัฒนาได้มาตรฐาน   มีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรมีความเชี่ยวชาญที่สอดคล้องกับโรคที่มีความซับซ้อนมากขึ้น มีการปรับขยายอาคาร สถานที่ รองรับผู้รับบริการที่มีจำนวนเพิ่มขึ้น
 
ปี 2543  มีการสร้างอาคาร Supply  และ โรงอาหาร  โดยต่อมาโรงอาหารได้ปรับเปลี่ยนเป็นอาคารแพทย์แผนไทย(โรงพยาบาลจ้างเหมาร้านค้าในการจัดอาหารให้กับผู้ป่วยโดยมีโภชนากร งานเวชปฏิบัติ และ มีกลุ่มการพยาบาล เป็นผู้ดูแลคุณภาพของอาหาร
 
ปี 2544  โดยมีการสร้างอาคารผู้ป่วยใน    และ สร้างระบบบำบัดน้ำเสียของโรงพยาบาล
 
ปี 2544  สร้างอาคารผู้สูงอายุ โดยอาคารผู้สูงอายุ ซึ่งใช้เป็นอาคารจัดประชุมใหญ่ใช้ประโยชน์ทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก  ชมรมผู้สูงอายุใช้เป็นสถานที่ในการประชุมทุกเดือน  โดยสามารถรองรับบุคลคลเข้าร่วมประชุม  200  คน  และปี 2555  ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “ห้องประชุมธารธารา”
 
ปี  2545   วันที่  9 กรกฎาคม 2545  ได้รับการยกฐานะเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียง  
 
ปี 2548  สร้างห้องละหมาดและสร้างทางเชื่อมระหว่างอาคารต่างๆ
 
ปี  2549  ปรับปรุงห้องทันตกรรม   อาคารแพทย์แผนไทย ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน  เพื่อรองรับผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้น  พร้อมทั้งสร้างรั้วคอนกรีตรอบโรงพยาบาล  สร้างโรงพักขยะติดเชื้อ

ปี 2552  ปรับปรุงเพิ่มเติม ห้องผลิต GMP   ,ห้องบริการแพทย์แผนไทย, ปรับปรุงโรงจอดรถยนต์และที่จอดรถมอเตอไซด์

ปี 2554  ต่อเติมอาคารโรงรถเป็นบ้านพักนักศึกษา  และ สร้างทางเชื่อมระหว่างตึกต่างๆและแฟลต 

ปี 2555  สร้างลานกีฬาเอนกประสงค์

ปี 2556   ปรับปรุงภูมิทัศน์ทั่วไป เช่น เพิ่ม  ศาลานั่งพัก    ชุดเก้าอี้หินอ่อน   เพิ่มไม้ประดับ  ทาสีรั้วพยาบาล  ให้ดูสวยงามและร่มรื่น
 
วิสัยทัศน์
        เป็นโรงพยาบาลที่มีมาตรฐาน บริการดี เจ้าหน้าที่มีสุข รุกถึงชุมชน ทุกคนสุขภาพดี ภายในปี 2564
 
พันธกิจ
มุ่งมั่นพัฒนาระบบบริการสุขภาพทุติยภูมิระดับต้นให้มีคุณภาพมาตรฐาน ภายใต้การบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพ เจ้าหน้าที่มีศักยภาพ และมีความสุข  พร้อมทั้งขยายความร่วมมือสู่ชุมชนและเครือข่ายสุขภาพทุกภาคส่วน  
 
ค่านิยม
ต้นแบบที่ดีของผู้นำ เน้นย้ำการเรียนรู้ มุ่งสู่ผู้รับบริการ  ร่วมประสานงานเป็นทีม สร้างรอยยิ้มสู่ชุมชน
สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com