ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

ศูนย์บริการคนพิการแบบเบ็ดเสร็จ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

ศูนย์บริการคนพิการแบบเบ็ดเสร็จ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต HealthServ.net
ศูนย์บริการคนพิการแบบเบ็ดเสร็จ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ThumbMobile HealthServ.net

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต ร่วมบูรณาการกับโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ดำเนินการ ศูนย์บริการคนพิการแบบเบ็ดเสร็จในโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต โทรศัพท์ 076-216931

ศูนย์บริการคนพิการแบบเบ็ดเสร็จ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต HealthServ
 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต ร่วมบูรณาการกับโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ดำเนินการ ศูนย์บริการคนพิการแบบเบ็ดเสร็จในโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต  เพื่ออำนวยความสะดวกให้คนพิการเข้าถึงสิทธิได้อย่างทั่วถึงในการขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นให้กับคนพิการและครอบครัวคนพิการ  

วันเวลาทำการ
ในวันอังคาร และ วันพฤหัสบดี 
ตั้งแต่เวลา 08.30 - 12.00 น. 
ณ ห้องกายภาพบำบัด โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต 

สอบถาม ศูนย์บริการคนพิการ จังหวัดภูเก็ต โทร  076-216931 

โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู โทร  076-361234 ต่อ 1258 บริการ
 • ตรวจประเมินความพิการ
 • ออกบัตรประจำตัวคนพิการ
 • เปลี่ยนสิทธิบัตรทอง ท.74 


   

คุณสมบัติของคนพิการที่ยื่นคำขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ
 
เป็นบุคคลผู้มีสัญชาติไทย

เอกสารหลักฐานของคนพิการ ที่ใช้ทำบัตรพร้อมรับรองสำเนาหรือพิมพ์ลายนิ้วมือ
 1. เอกสารรับรองความพิการจากโรงพยาบาล จำนวน 1 ฉบับ
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 4. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่เกิน 6 เดือน หรือภาพถ่ายจากโทรศัพท์
 5. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ/เปลี่ยนนามสกุล (กรณีมีการเปลี่ยนชื่อ/เปลี่ยนนามสกุล)
 6. หนังสือมอบอำนาจกรอกข้อมูลและล่งนามให้ครบถ้วน (กรณีไม่ลามารถมาติดต่อได้ด้วยตนเอง)

กรณีคนพิการมีผู้ดูแลต้องใช้เอกสารหลักฐานพร้อมรับรองสำเนา
 
 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 3. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ/เปลี่ยนนามสกุล (กรณีมีการเปลี่ยนชื่อ/เปลี่ยนนามสกุล)

หมายเหตุ
กรณีคนพิการและผู้ดูแลอยู่คนละทะเบียนบ้าน ต้องใช้หนังสือรับรองการเป็นผู้ดูแลคนพิการ
แนบสำเนาบัตรประจำตำแหน่งบัตรข้าราชการ จำนวน 1 ฉบับ
(ผู้รับรองต้องอาศัยอยู่ชุมชนหรือเขตเดียวกันกับคนพิการจริง) ข้าราชการบำเหน็จบำนาญไม่สามารถรับรองได้
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด