Home : ข่าว COVID-19

Home Isolation - ผู้ป่วยสีเขียว มีหลักและแนวปฏิบัติอย่างไร (สายด่วน สปสช.1330)

สำหรับผู้ใช้สิทธิบัตรทอง ที่ป่วย COVID-19 ในกลุ่มที่ไม่มีอาการ (สีเขียว) และอยู่ระหว่างรอเข้ารักษาในโรงพยาบาล
Date: 07/07/2564 View: 272
Home Isolation - ผู้ป่วยสีเขียว มีหลักและแนวปฏิบัติอย่างไร (สายด่วน สปสช.1330) ข่าว COVID-19 Healthserv.net
รู้จัก Home Isolation
คงมีคำถาม แล้ว ใครบ้าง? ที่จะสามารถ Home Isolation ได้? 
ถ้าต้องการ Home Isolation จะมีหลักและแนวปฏิบัติอย่างไร? 
 
สำหรับผู้ใช้สิทธิบัตรทอง ที่ป่วย COVID-19 ในกลุ่มที่ไม่มีอาการ (สีเขียว) และอยู่ระหว่างรอเข้ารักษาในโรงพยาบาล สามารถได้รับอนุญาตให้ Home Isolation ได้จะมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
 

การแยกกักตัวที่บ้าน? จะทำได้เลยหรือไม่

 • การแยกกักตัวที่บ้าน หรือ Home Isolation จะทำได้เมื่ออยู่ระหว่างรอ Admit เป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาล
 • ผู้ป่วยต้องรักษาที่โรงพยาบาล หรือ สถานที่รัฐจัดให้อย่างน้อย 10 วัน และหากแพทย์เห็นว่าสามารถรักษาต่อเนื่องที่บ้านโดยวิธี Home Isolation (ตามการวินิจฉัยของแพทย์)

ผู้ป่วย (กลุ่มสีเขียว) ที่สามารถกักตัวได้ที่บ้าน จะต้องเป็นอย่างไร? 

 • อายุต่ำกว่า 60 ปี 
 • ไม่มีอาการ (Asymptomatic cases หรือ ผู้ป่วยในระยะที่ไม่มีอาการ)
 •  มีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีภาวะอ้วน และไม่มีโรคประจำตัว เช่น โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรคไตเรื้อรัง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง โรคเบาหวานที่ควบคุมไม่ได้ โรคอื่น ๆ ตามดุลยพินิจแพทย์ 
 • ยินยอมแยกตัวในที่พักของตนเอง 
 

แนวทางปฏิบัติของ Home Isolation (1 ก.ค. 64)

 • เริ่มใช้ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร กรณีมีปัญหาเรื่องเตียงไม่เพียงพอ
 • ใช้ในกลุ่มผู้ป่วยสีเขียวที่ผ่านการประเมินจากแพทย์ 
 • ผู้ป่วยมีความพร้อมในด้านที่อยู่อาศัย และสามารถดูแลตัวเองได้
 • โรงพยาบาลจะจัดส่งปรอดวัดไข้แบบดิจิตอล และเครื่องวัดอ๊อกซิเจนในเลือดให้ผู้ป่วย
 • มีทีมแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ ติดตามอาการทุกวัน วันละ 1-2 ครั้ง ผ่านระบบออนไลน์
 • โรงพยาบาลจัดส่งอาหารและน้ำ 3 มื้อ เป็นเวลา 14 วัน และจัดระบบรับส่งต่อผู้ป่วย หากผู้ป่วยมีอาการแย่ลง
ทั้งนี้ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) พร้อมสนับสนุนการจัดบริการของโรงพยาบาล เพื่อให้ประชาชนสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สิทธิบัตรทอง) ได้รับการดูแลอย่างครอบคลุมและทั่วถึง
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 
โทร สายด่วน สปสช. 1330 ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

สปสช. ออกแนวทางเบิกจ่ายดูแล "ผู้ป่วยโควิด-19 กลุ่มสีเขียวที่บ้าน"

          สปสช. ร่วมรับมือ "สถานการณ์โควิด-19 รพ.เตียงเต็ม” ออกแนวทางปฏิบัติเบิกจ่ายชดเชยค่าบริการรองรับการจัดระบบ "ดูแลผู้ป่วยโควิด-19 กลุ่มสีเขียวที่บ้าน” เริ่มตั้งแต่ 28 มิ.ย. ที่ผ่านมา พร้อมประสานหน่วยงานเกี่ยวข้อง ขยายดูแลประชาชนสิทธิรักษาพยาบาลอื่นในประเทศ          
 
          เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2564–สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) จัดประชุมชี้แจงแนวทางการเบิกจ่ายกรณีการดูแลผู้ป่วยโควิดกลุ่มสีเขียวที่บ้าน (Home isolation) ในผู้ป่วย COVID-19 ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ที่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีตัวแทนจากโรงพยาบาลทั่วประเทศ ทั้ง รพ.รัฐและเอกชนเข้าร่วม
 
          นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า สถานการณ์โควิด-19 ในปัจจุบัน โดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่จำนวนมาก ทำให้บริการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลไม่เพียงพอต่อการดูแล เพื่อให้ผู้ป่วยสีแดงอาการรุนแรงเข้าถึงการรักษาในโรงพยาบาล จำเป็นต้องมีมาตรการรองรับ ที่ผ่านมากระทรวงสาธารณสุขได้วางแนวทาง "การดูแลผู้ป่วยโควิดกลุ่มสีเขียวที่บ้าน” ที่มีการวางระบบติดตามผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง โดยในวันนี้จะเริ่มนำร่องเฉพาะที่โรงพยาบาลภายใต้สังกัดกรมการแพทย์ในกลุ่มผู้ป่วยสีเขียวก่อนในพื้นที่ กทม. เป็นผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่ประสานผ่านสายด่วน 1668 และยังไม่มีโรงพยาบาลรองรับ และได้รับความยินยอมในการรับบริการจากผู้ป่วย ส่วนในจังหวัดอื่นๆ ให้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์และดุลยพินิจของผู้ตรวจราชการเขตและนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) เนื่องจากบางจังหวัดที่ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ไม่มาก โรงพยาบาลยังสามารถรับผู้ป่วยเข้ารักษาได้
 
          นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า ตามที่กระทรวงสาธารณสุขจัดระบบดูแลผู้ป่วยโควิดที่บ้าน สปสช. พร้อมสนับสนุนการจัดบริการของโรงพยาบาล เพื่อให้ประชาชนสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง) ได้รับการดูแลอย่างครอบคลุมและทั่วถึง โดยได้จัดทำ "แนวทางปฏิบัติการขอรับค่าใช้จ่ายบริการสาธารณสุขสำหรับการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ในพื้นที่พักระหว่างรอเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล (Home isolation) และการดูแลรักษาในโรงพยาบาลสนามสำหรับคนในชุมชน (Community Isolation)” ใช้อัตราการจ่ายประเภทบริการผู้ป่วยในตาม DRG. และจ่ายเพิ่มเติม
 
การดูแลจะครอบคลุมบริการ ดังนี้
 1. การตรวจ RT-PCR. จ่ายตามจริงไม่เกิน 1,600บาท/ครั้ง และค่าบริการอื่นที่เกี่ยวกับบริการตรวจห้องปฏิบัติการฯ อัตรา 600บาท/ครั้ง และค่าเก็บตัวอย่างส่งตรวจอัตรา 100 บาท/ครั้ง
 2. ค่าบริการผู้ป่วยเหมาจ่าย 1,000 บาท/วัน ไม่เกิน 14 วัน
 3. ค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วย ได้แก่ ปรอทวัดไข้ดิจิตอล เครื่องวัด Oxygen Sat ไม่เกิน 1,100 บาท/ราย และค่าอุปกรณ์ป้องกันบุคลากรทางการแพทย์ ได้แก่ ค่าชุด PPE. และค่าใช้จ่ายอื่นเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไม่เกินวันละ 740 บาท/ราย
 4. ค่ายารักษาโควิด-19 จ่ายตามจริงไม่เกิน 7,200 บาท/ราย และ
 5. ค่ารถส่งต่อ จ่ายตามจริงตามระยะทางและค่าทำความสะอาด 3,700 บาท/ครั้ง
นอกจากนี้ยังมีค่าบริการถ่ายภาพรังสีทรวงอก (chest X-ray) 100 บาท/ครั้ง เพื่อคัดแยกความรุนแรงโรคและภาวะปอดอักเสบก่อนเข้าสู่ระบบดูแลผู้ป่วยโควิดกลุ่มสีเขียวที่บ้าน และโรงพยาบาลสนามสำหรับคนในชุมชน
 
          "หลักเกณฑ์นี้ครอบคลุมเฉพาะสิทธิบัตรทอง ซึ่งวันที่ 28 มิ.ย. ที่ผ่านมา และเพื่อให้ครอบคลุมดูแลประชากรกลุ่มอื่นๆ ด้วยทั้งผู้ประกันตน คนต่างด้าวเป็นต้น เบื้องต้นยังเป็นการให้บริการเฉพาะโรงพยาบาลของรัฐโดยในส่วนของโรงพยาบาลเอกชนอยู่ระหว่างประสานกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) เพื่อจัดระบบนอกจากนี้สปสช.ได้หารือทั้งสำนักงานประกันสังคม กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ต่างเห็นชอบในหลักการและรับกลับไป ซึ่งคงใช้เวลาไม่นาน” เลขาธิการ สปสช. กล่าว
 
NHSO news
30 มิถุนายน 2564
 
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์
หมวดเดียวกัน ทั้งหมด

ทั้งหมด

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com