Home : ตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ

โครงการผู้สูงอายุ ศาลายา เนิร์สซิ่งโฮม (Salaya nursing home)

ข้อมูลนี้เป็นบริการของ โรงพยาบาลศาลายา T: 028892601 T: 028892602 T: 028892603
Date: 08/06/2563 View: 1,171
image1 size: 800x461px
 โครงการผู้สูงอายุ
โครงการดูแลผู้สูงอายุ ( Nursing Home )
 
 
 
การบริการ
 
     การบริการดูแลผู้สูงอายุที่ไม่มีภาวะเจ็บป่วย หรือผู้สูงอายุที่ต้องการการดูแลขั้นต้น ได้แก่ การป้องกัน / ให้อาหารทางสายยางการทำความสะอาดร่างกาย การเคลื่อนไหว ( การพลิกตัว การพยุงเดิน ) การดูแลการขับถ่าย ไม่จำกัดอายุ และเพศ ดูแลโดยทีมแพทย์และพยาบาลวิชาชีพ
 
 
 
ประเภทของผู้รับบริการ
 
ต้องได้รับการลงความเห็นจากแพทย์ประจำศูนย์ว่าสามารถเข้าร่วมโครงการได้
 
 
การซักประวัติและการตรวจร่างกายเพื่อคัดกรองผู้รับบริการ
 
การตรวจคัดกรองทางห้องปฏิบัติการชุด LAB พื้นฐาน ที่จำเป็นสำหรับผู้สูงอายุ
 
การประเมินความสามารถในการดำเนินชีวิตประจำวัน
 
การประเมินสุขภาพจิต
 
การประเมินสถานะทางสังคม ได้แก่ ความปลอดภัยของที่อยู่อาศัย ผู้ดูแลใกล้ชิด
 
ประวัติการรับประทานยา
 
การวัดความดันโลหิต
 
การตรวจร่างกายเบื้องต้น
 
 
 
 
 
เอกสารที่ต้องนำมาในวันทำสัญญา
 
สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านผู้ป่วย
 
สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านผู้รับผิดชอบ
 
ประวัติการรักษา ( ถ้ามี )
 
* เอกสารทั้ง 3 รายการต้องมีการลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 
 
 
การดูแลระหว่างพักในโรงพยาบาล
 
การดูแลสุขภาพอนามัยได้แก่การทำความสะอาดร่างกายวันละ 1 - 2 ครั้ง
 
การได้่รับอาหาร ได้แก่ การให้อาหารทางสายยาง / การป้องอาหาร
 
การให้ยารับประทานประจำตัว
 
การดูแลระบบการขับถ่าย ได้แก่ การดูแลการขับปัสสาวะ อุจจาระ ดูดเสมหะ
 
การดูแลการเคลื่อนไหว เช่น การพลิกตัวทุกๆ 2 ชั่วโมง การจัดท่านั่ง ท่านอน การเคลื่อนย้าย การนำชมสวนหย่อม
 
การตรวจเช็คสัญญาณชีพวันละ 2 ครั้ง
 
พยาบาลเยี่ยมทุก 2 ชั่วโมง
 
แพทย์เยี่ยมสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ถ้ามีอาการผิดปกติตามได้ตลอด 24 ชั่วโมง
 
กิจกรรมประจำวัน


 
 
โรงพยาบาลศาลายา ( ศาลายาเนอร์สซิ่งโฮม )
สนใจติดต่อ โทร. 0-2889-2601 - 3 ต่อ 129  บุญเรือน  
หรือ ต่อ 232  บุญฑริก หรือ พรสุนีย์
 
 
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์

โรงพยาบาลศาลายา

95 หมู่ 3 ถนน ศาลายา-นครชัยศรี ต.ศาลายา
อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ [email protected]