News ข่าวสุขภาพ ข่าวโควิด บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ตำแหน่งงาน น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จ.เชียงใหม่ HealthServ.net
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จ.เชียงใหม่ HealthServ.net

ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่ เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้การฝึกอาชีพและพัฒนาศักยภาพคนพิการระดับภาค

ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จ.เชียงใหม่ HealthServ
ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการหยาดฝนจังหวัดเชียงใหม่ (ในขณะนั้น) เป็นหน่วยงานในสังกัด กรมประชาสงเคราะห์ จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2530 โดยกรมประชาสงเคราะห์ ได้รับมอบอาคาร ทรัพย์สินพร้อมที่ดินเช่า จากกรมป่าไม้ จำนวน 106 ไร่ 1 งาน จากนายอบ วสุรัตน์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ประธานมูลนิธิสงเคราะห์คนพิการหยาดฝน โดยมีภารกิจในการฟื้นฟูอาชีพคนพิการ ในเขต 17 จังหวัดภาคเหนือ ในปี พ.ศ.2559 ได้ปรับโครงการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ทำให้เปลี่ยนชื่อเป็น “ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่” สังกัดกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีภารกิจในการพัฒนาศักยภาพและอาชีพให้กับคนพิการในเขต 12 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง ลำพูน พะเยา แพร่ น่าน อุตรดิตถ์ สุโขทัย ตาก พิษณุโลก 


ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่
  • สถานที่ตั้ง: 303 ม.7 ตำบลสันมหาพน อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 50150
  • แผนที่ Google map
  • เบอร์โทรศัพท์: 0-5310-4144 , 081-8830365
  • เบอร์โทรสาร: 0-5384-2775
  • E-mail: yardfon@dep.go.th
  • เว็บไซต์: www.yardfon.go.th
  • Facebook
  • Youtube
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จ.เชียงใหม่ HealthServ
วิสัยทัศน์
“เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้การฝึกอาชีพและพัฒนาศักยภาพคนพิการระดับภาค”
 
ภารกิจของศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่
1.พัฒนาศักยภาพและฝึกอาชีพคนพิการในสถาบัน ชุมชน เพื่อการมีงานทำและประกอบอาชีพ
2.ส่งเสริม สนับสนุนร่วมกับภาคประชาสังคม ให้มีส่วนร่วมจัดสวัสดิการคนพิการ
 
ตัวชี้วัด
1.ร้อยละ 80 การจัดการองค์กร ภายใต้มาตรฐานการจัดสวัสดิการศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ
2.ร้อยละ 70 ของคนพิการ ครอบครัว ชุมชน มีทักษะอาชีพและมีงานทำ
3.ร้อยละ 80 การมีส่วนร่วมกับเครือข่าย เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
 
ยุทธศาสตร์
1.พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร เพื่อให้คนพิการเข้าถึงสิทธิสวัสดิการตามกฎหมายอย่างเท่าเทียม ภายใต้หลักธรรมาภิบาล
2.คนพิการ ครอบครัว ชุมชน เสริมพลังทางอาชีพและศักยภาพ เพื่อการดำรงอาชีพอิสระ
3.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมเครือข่าย เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

ข่าว/บทความล่าสุด

[ทั้งหมด]

เนื้อหามีผู้อ่านล่าสุด

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง