ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิดบริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

ย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี Yothi Medical Innovation District (YMID)

ย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี Yothi Medical Innovation District (YMID) Thumb HealthServ.net
ย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี Yothi Medical Innovation District (YMID) ThumbMobile HealthServ.net

"เพื่อสนับสนุนให้ประเทศไทยมีพื้นที่ศูนย์กลางการพัฒนานวัตกรรมและการวิจัยทางการแพทย์รวมทั้งการพัฒนาเทคโนโลยีเชิงลึก (Deep Tech)"

ย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี Yothi Medical Innovation District (YMID) HealthServ
  
ย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี คือพื้นที่ตั้งบริเวณ ถนนโยธี อยู่ระหว่างถ.ราชวิถีและถ.ศรีอยุธยา เชื่อมต่อกับถ.พระราม 6 และถ.พญาไท เพราะถนนโยธีแห่งนี้เป็นที่ตั้งของศูนย์การแพทย์ สถาบันการแพทย์และโรงพยาบาลของรัฐและมหาวิทยาลัยชั้นนำของไทยหลายแห่ง ในพื้นที่บริเวณนั้น มาเป็นเวลายาวนาน เสมือนหนึ่งเป็นดั่ง Medical Academy District ของกรุงเทพที่สำคัญ จึงเป็นที่มาของการริเริ่มยกระดับย่านศูนย์การแพทย์แห่งนี้ ขึ้นเป็น "ย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี"


ย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธีแห่งนี้ เกิดขึ้นและดําเนินงานภายใต้ความร่วมมือของพันธมิตร 3 กระทรวง หลักแห่งระบบการศึกษาไทย ได้แก่ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงศึกษาธิการ 


มีเป้าหมายร่วมกันคือนำพาประเทศไปสู่โอกาสและความสำเร็จแห่งอนาคต บนแผนพัฒนาพื้นที่ต้นแบบในการพัฒนานวัตกรรมด้านการแพทย์ของประเทศเป็นหลัก  ซึ่งจะเป็นธงนำในการขับเคลื่อนเศษฐกิจประเทศ ควบคู่ไปกับการเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการบริการเทคโนโลยีการแพทย์ที่ทันสมัยของประชาชนได้
 

ในปัจจุบันย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี มีศักยภาพและความพร้อมเพียงพอ ที่จะเป็นผู้นำในการพัฒนานวัตกรรมการแพทย์ในทุกด้าน  ด้วยบุคลากรทางการแพทย์ 11,363 คน (กระทรวงสาธารณสุข, มกราคม 2560) สถาบันทางการแพทย์และแพทย์เฉพาะทาง กว่า 30 แห่ง มีพื้นที่ใช้สอยในโรงพยาบาลและสถาบันวิจัยกว่า 2.5 ล้านตารางเมตร สามารถรองรับผู้ป่่วยได้กว่า 7,000 เตียง
 
 
 

ขับเคลื่อนนวัตกรรมทางการแพทย์

ย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี จะมุ่งสนับสนุนและขยายโอกาส ทางการวิจัยแบบครบวงจร ต่อการขับเคลื่อนนวัตกรรมทางการแพทย์ในมิติดังนี้


ระบบนิเวศ (EcoSystem) ที่เอื้อต่อการพัฒนา
พัฒนาพื้นที่และระบบนิเวศ (EcoSystem) ที่เอื้อต่อการ ศึกษาวิจัยพัฒนา และทดลองนวัตกรรมด้านการแพทย์ ภายในย่านให้ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ พร้อมเป็นศูนย์ กลางการบริการ (Medical Hub) การศึกษาวิจัยพัฒนาและ ทดลองนวัตกรรมด้านการแพทย์ในประเทศ พร้อมทั้งพัฒนามาตรการนโยบายส่งเสริมเพื่อให้เกิดการลงทุนนวัตกรรมทางการแพทย์
 
 
สร้างโอกาสร่วมมือกับ Startup
ผลักดันและส่งเสริมการลงทุนโดยร่วมมือกับ Startup นักลงทุนในสาขาต่างๆ นักพัฒนาด้านเทคโนโลยีและเครื่องมือแพทย์เพื่อลดต้นทุนในการนําเข้ายาและเครื่องมือทางการแพทย์จากต่างประเทศพร้อมปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์และยกระดับมุมมองของมาตรฐานการแพทย์ไทยสู่มาตรฐานโลกสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการและวิสาหกิจเริ่มต้นภายในย่านพัฒนาระบบแรงจูงใจ Incentive เพื่อเป็นตัวกระตุ้นดึงดูดให้เกิดการลงทุนอสังหาริมทรัพย์และพัฒนาที่ดิน
 
 
ยกระดับการบริการทางการแพทย์เพื่อประชาชน
วางแผน และพัฒนาการเชื่อมต่อฐานข้อมูล บริการทางการแพทย์ การให้บริการด้านการแพทย์ที่มีการนํานวัตกรรมและ ระบบประมวลผลที่ทันสมัยสําหรับการรักษา และดูแล สุขภาพแก่ประชาชนที่เข้ารับการรักษาภายในพื้น


 
 

สถาบัน ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลที่อยู่ในย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี

 
สถาบันโรคผิวหนัง
ที่อยู่ : 420/7 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทร : 0-2354-5222
 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
ที่อยู่ : 2/1 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทร : 0-2354-8247
 
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
ที่อยู่ : 268/1 ถนนพระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทร : 0-2202-6800
 
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์
ที่อยู่ : 75/1 ถนนพระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทร : 0-2248-8999
 
องค์การเภสัชกรรม
ที่อยู่ : 75/1 ถนนพระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทร : 0-2203-8000
 
สถาบันประสาทวิทยา
ที่อยู่ : 312 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทร : 0-2306-9899
 
โรงพยาบาลรามาธิบดี
ที่อยู่ : 270 ถนนพระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทร : 022011000 กด 0
 
คณะแพทยศาสตร์ ม.มหิดล
ที่อยู่ : 270 ถนนพระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทร : 0-2201-1000
 
คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
ที่อยู่ : 447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทร : 0-2644-8677
 
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล
ที่อยู่ : 420/1 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทร : 0-2354-8543
 
โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน
ที่อยู่ : 420 /6 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทร : 0-2306-9199
 
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
ที่อยู่ : 420/8 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทร : 0-2354-8333
 
สถาบันพยาธิวิทยา
ที่อยู่ : 2/2 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทร : 0-2354-8208
 
โรงพยาบาลราชวิถี
ที่อยู่ : 2 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทร : 0-2354-8108-37
 
โรงพยาบาลสงฆ์
ที่อยู่ : 445 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทร : 02 640 9537
 
คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล
ที่อยู่ : 6 ถนนโยธี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทร : 02 640 9537
 
  

การส่งเสริมการลงทุนจาก BOI 
 

และล่าสุด เมื่อกุมภาพันธ์ 2565 สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ องค์การมหาชน  (NIA) เผยแพร่ ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเรื่อง “มาตรการส่งเสริมการลงทุนในเขตพื้นที่ย่านนวัตกรรมการแพทย์” ระบุให้ "ย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี เป็นเขตส่งเสริมการลงทุน" สามารถ "รับสิทธิ และประโยชน์การลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการลงทุนในอัตราร้อยละ 50 ของอัตราปกติเป็นระยะเวลา 5 ปี"  นับเป็นก้าวสำคัญ ในการสนับสนุนให้ประเทศไทยมีพื้นที่ศูนย์กลางการพัฒนานวัตกรรมและการวิจัยทางการแพทย์ รวมทั้งการพัฒนาเทคโนโลยีเชิงลึก (Deep Tech) ระหว่างผู้ประกอบการกับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งเป็นการยกระดับความสามารถในการแข่งขันด้านการแพทย์และสาธารณสุขของประเทศ 
 

ทั้งนี้ ผู้ขอรับการส่งเสริมต้องมีความร่วมมือกับหน่วยงานในพื้นที่ 2 รูปแบบ ได้แก่
1. ความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา เช่น โครงการสหกิจศึกษาและทวิภาคี
2. ความร่วมมือกับโรงพยาบาล สถาบันทางการแพทย์ สถาบันวิจัย หรือหน่วยงานภาครัฐในการพัฒนา Deeptech
 
 
 

กิจกรรมเป้าหมาย


กิจกรรมเป้าหมายในพื้นที่นี้
 
 • กิจกรรมออกแบบทางอิเล็กทรอนิกส์
 • กิจการพัฒนาซอฟต์แวร์แพลตฟอร์มเพื่อให้บริการดิจิทัล หรือดิจิทัลคอนเทนต์
 • กิจการศูนย์บ่มเพาะด้านนวัตกรรม 
 • กิจการ Make Space หรือ Fabrication Lab
 • กิจการวิจัยและพัฒนา
 • กิจการเทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology)
 • กิจการบริการออกแบบทางวิศวกรรม
 • กิจการบริการทดสอบทางวิทยาศาสตร์
 • กิจการบริการสอบเทียบมาตรฐาน
 • กิจการสถานฝึกฝนวิชาชีพ
 • กิจการวิจัยทางคลินิก (Clinical Research)
 
ข้อมูลเพิ่มเติม
 
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด