ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิดบริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

ตารางการให้บริการ ศูนย์บริการสาธารณสุข 51 จตุจักร

ตารางการให้บริการ ศูนย์บริการสาธารณสุข 51 จตุจักร Thumb HealthServ.net
ตารางการให้บริการ ศูนย์บริการสาธารณสุข 51 จตุจักร ThumbMobile HealthServ.net

ศูนย์บริการสาธารณสุข 51 จตุจักร ให้บริการ คลินิกตรวจโรคทั่วไป คลินิกทันตกรรม คลินิกฝากครรภ์ คลินิกสุขภาพเด็กดี คลินิกวางแผนครอบครัว คลินิกก้าวใหม่ (ยาเสพติด) สอบถามการให้บริการ โทร.02-2798972

ตารางการให้บริการ ศูนย์บริการสาธารณสุข 51 จตุจักร HealthServ
ศูนย์บริการสาธารณสุข 51 - จตุจักร
ที่ตั้ง 4 ซอยพหลโยธิน 24 แขวงจอมพล เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 02-2798972
 
การให้บริการ
คลินิกตรวจโรคทั่วไป
คลินิกทันตกรรม
คลินิกฝากครรภ์
คลินิกสุขภาพเด็กดี
คลินิกวางแผนครอบครัว
คลินิกก้าวใหม่ (ยาเสพติด)
งานเภสัชกรรม
งานสังคมสงเคราะห์
งานอนามัยโรงเรียน
งานอนามัยชุมชน
งานกายภาพบำบัด

คลินิกตรวจโรคทั่วไป

 คลินิกตรวจโรคทั่วไป
วัน-เวลาทำการ   จันทร์ – ศุกร์    8.00 น. - 12.00 น. (หยุดวันหยุดนักขัตฤกษ์)
 
ขอบเขตการให้บริการ
 
          1.คัดกรองความเสี่ยงด้านสุขภาพในผู้รับบริการทุกกลุ่มวัย ผู้ประกอบอาหาร ผู้สมัครงาน
          2.ตรวจ วินิจฉัยปัญหาความรุนแรงของอาการป่วยในผู้ป่วยโรคทั่วไป โรคเรื้อรัง โรคระบาดตามฤดูกาล  
          3.ให้การรักษาผู้ป่วยตามมาตรฐานแบบองค์รวมอย่างเวชศาสตร์ครอบครัว
          4.บริการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ นัดตรวจเจาะเลือดตามข้อบ่งชี้ของโรค
          5.ประสานส่งต่อโรงพยาบาล ตรวจ รักษา วินิจฉัยเพิ่มเติม กรณีอาการซับซ้อน ฉุกเฉิน
          6.ออกใบรับรองตรวจสุขภาพ สมัครงาน สมัครเรียน ออกใบพิการ

คลินิกทันตกรรม

 คลินิกทันตกรรม       
ตั้งอยู่บริเวณชั้น 3  
จันทร์ – ศุกร์       8.00 น. - 12.00 น.
(หยุดวันหยุดนักขัตฤกษ์)
 
ขอบเขตการให้บริการ
1. บริการด้านส่งเสริมทันตสุขภาพ ได้แก่ สอนทันตสุขศึกษาแก่ เด็กก่อนวัยเรียน นักเรียน ผู้มาใช้บริการในคลินิกทันตกรรม หญิงมีครรภ์ ผู้สูงอายุ และประชาชนทั่วไป
2. บริการด้านทันตกรรมป้องกัน ได้แก่ การตรวจแนะนำสุขภาพในช่องปาก, ฝึกแปรงฟัน,เคลือบหลุมร่องฟันและเคลือบฟลูออไรด์
3. บริการบำบัดรักษาทางทันตกรรมในสถานบริการ ได้แก่ ตรวจวินิจฉัย, อุดฟัน, ขูดหินปูน, ถอนฟัน, ผ่าฟันคุด, เอกซเรย์ เป็นต้น โดยเปิดให้บริการทั้งในและนอกเวลาราชการ
4. ออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ในโรงเรียนและชุมชน
5. กิจกรรมรณรงค์ทันตสาธารณสุข และงานโครงการพิเศษต่างๆ

คลินิกฝากครรภ์

วัน-เวลาทำการ     
วันจันทร์     13.00 น. - 16.00 น.
หมายเหตุ  : บริการฟรี ยกเว้นต่างด้าว
 
ขอบเขตการให้บริการ
     1.ผู้รับบริการรายใหม่ (ฝากครรภ์ครั้งที่ 1)         
          - ซักประวัติการตั้งครรภ์ ตรวจร่างกายทั่วไป
          - ให้คำปรึกษาโดยแพทย์-พยาบาล-นักสังคมสงเคราะห์
          - เจาะเลือดตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคทางพันธุกรรมธาลัสซีเมีย
          - บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคบาดทะยัก
          - ตรวจครรภ์โดยแพทย์-พยาบาลเวชปฏิบัติ
     2. ผู้รับบริการรายเก่า (ฝากครรภ์ครั้งที่ 2)         
          - ตรวจร่างกายทั่วไป ได้แก่ ชั่งน้ำหนัก วัดความดันโลหิต ตรวจปัสสาวะ
          - ให้ความรู้เรื่องเตรียมความพร้อมสู่การเป็นพ่อ-แม่
          - ให้ความรู้เรื่องทันตสุขภาพ ตรวจสุขภาพในช่องปากและขูดหินปูนโดยทันตแพทย์ (ฟรี)
          - ตรวจครรภ์ และให้คำปรึกษาโดยพยาบาลวิชาชีพ
      3. ผู้รับบริการรายเก่า (ฝากครรภ์ตั้งแต่ครั้งที่ 3 ขึ้นไป)         
          - ตรวจร่างกายทั่วไป ได้แก่ ชั่งน้ำหนัก วัดความดันโลหิต ตรวจปัสสาวะ
          - ตรวจครรภ์ และให้คำปรึกษาโดยพยาบาลวิชาชีพ

คลินิกสุขภาพเด็กดี

วัน-เวลาทำการ 
วันอังคาร และวันพฤหัสบดี   13.00 - 16.00 น. 
(หยุดวันหยุดนักขัตฤกษ์)
 
 
ขอบเขตการให้บริการ
        1. คัดกรองพัฒนาการเด็กที่คลินิกสุขภาพเด็กดี โรงเรียน ศูนย์รับเลี้ยงเด็ก
        2. ประเมินพัฒนาการเด็ก ตลอดจนสรุปปัญหาพัฒนาการและวางแผนให้การช่วยเหลือดูแลร่วมกับผู้ปกครอง
        3. ส่งเสริมพัฒนาการเด็กตามระดับความสามารถและให้คำแนะนำการส่งเสริมพัฒนาการเด็กแก่ผู้ปกครอง
        4. จัดโปรแกรมฝึกเด็กที่บ้านสำหรับผู้ปกครอง
        5. เยี่ยมบ้านเด็กในรายที่มีปัญหา
        6. จัดทำบันทึกพัฒนาการเด็กรายบุคคล
        7. ส่งต่อในรายที่มีปัญหาซับซ้อน

คลินิกวางแผนครอบครัว

 คลินิกวางแผนครอบครัว
วัน-เวลาทำการ
วันพุธ    13.00-16.00 น.
(หยุดวันหยุดนักขัตฤกษ์)
 
ขอบเขตการให้บริการ
1. ให้คำปรึกษาการวางแผนครอบครัว
2. ให้บริการการคุมกำเนิด 3 วิธี คือ การฉีดยาคุม, การจ่ายยาคุมชนิดเม็ด และ การแจกถุงยางอนามัย
3. ให้บริการการตรวจคัดกรองมะเร็งอวัยวะสืบพันธ์ุสตรีในระยะเริ่มต้น
4.  ให้บริการส่งเสริมสุขภาพสตรีวัยทองอายุ 45 ปีขึ้นไป

คลินิกก้าวใหม่ (ยาเสพติด)

คลินิกก้าวใหม่ (ยาเสพติด)   
จันทร์ - ศุกร์   08.00 - 16.00 น.          
เสาร์ - อาทิตย์และวันหยุดราชการ     08.00 - 12.00 น.
(เฉพาะรับยาเมทาโดนและคัดกรองผู้เข้ารับบำบัด) 
 
ขอบเขตการให้บริการ
       ให้บริการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดสารเสพติดทุกประเภททั้งระบบสมัครใจและระบบบังคับบำบัดตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด  พ.ศ. ๒๕๔๕  แบบผู้ป่วยนอก รวมทั้งแนะนำให้ความรู้แก่ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ครอบครัวและผู้เกี่ยวข้องที่เข้ารับการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพฯ ตามแนวทางการให้บริการ ดังนี้
 
การบริการภายในศูนย์ฯ
1).  บำบัดผู้ติดสารเสพติดด้วยระบบการใช้ยาทดแทน
          ให้บริการบำบัดรักษาแบบผู้ป่วยนอกเฉพาะผู้ติดสารเสพติดประเภทฝิ่น  อนุพันธ์ฝิ่น ได้แก่  เฮโรอีน  มอร์ฟีน โดยการจ่ายยาเมทาโดน ทดแทนอาการอยากยา ให้รับประทานยาต่อหน้าแบบ (Dot) ให้บริการทั้งระบบสมัครใจและระบบบังคับบำบัดตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๔๕
2).  โปรแกรมจิต สังคม บำบัด
          ให้บริการบำบัดรักษาแบบผู้ป่วยนอกเฉพาะผู้ติดสารเสพติดประเภทกระตุ้นประสาท ได้แก่ ยาบ้า กัญชา ไอซ์ และได้รับการประเมินทางจิตแล้วไม่มีอาการทางจิตเวช ให้บริการบำบัดรักษาทั้งระบบสมัครใจ (ระยะเวลา 2 – 4 เดือน) และระบบบังคับบำบัดตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพ พ.ศ. ๒๕๔๕ (ระยะเวลา ๔ เดือน)  
3).  บำบัดผู้ติดบุหรี่ แบบบริการเบ็ดเสร็จจุดเดียวมีวิธีการบำบัดดังนี้
      -  การบำบัดโดยใช้ยา เช่น Bupropion, น้ำยาบ้วนปาก
      -  การบำบัดโดยไม่ใช้ยา ได้แก่ การเลิกบุหรี่ด้วยตนเองการให้การปรึกษารายบุคคลเพื่อการเลิกบุหรี่
4).   การดูแลผู้ใช้แอลกอฮอล์ รูปแบบการบำบัดมี ๓ แบบ
       -  การให้คำแนะนำแบบสั้นเป็นการให้ข้อมูลแก่ผู้ดื่มเกี่ยวกับผลเสียของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยมีจุดมุ่งหมายในการสร้างความตระหนักถึงปัญหาเพื่อให้เกิดแรงจูงใจในการหยุดหรือเลิกดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
       -  การให้ความช่วยเหลือแบบสั้นเป็นการให้ข้อมูลแก่ผู้ดื่ม พร้อมทั้งหาแนวทางและวางแผนการปฏิบัติที่เหมาะสมในการหยุดหรือลดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
       -  การให้การปรึกษาเป็นการช่วยเหลือผู้ที่มีปัญหาจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยการเสริมสร้างแรงจูงใจเพื่อปรับพฤติกรรมและฝึกทักษะที่จำเป็นในการลด/เลิกดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
 
การบริการภายนอกศูนย์ฯ
          คลินิกบำบัดยาเสพติด ศูนย์บริการสาธารณสุข 51 วัดไผ่ตัน ได้มีการจัดทำกิจกรรมโครงการเพื่อการรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดของพื้นที่เขตจตุจักรอย่างต่อเนื่อง โดยมีการดำเนินการป้องกันเชิงรุกโดยการเป็นวิทยากรเผยแพร่ความรู้ด้านยาและสารเสพติดให้กับโรงเรียน ชุมชน และสถานประกอบการ
 
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด