ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

Health for Wealth คนไทยสุขภาพดี เศรษฐกิจ มั่งคั่ง นโยบายสธ.2566

Health for Wealth คนไทยสุขภาพดี เศรษฐกิจ มั่งคั่ง นโยบายสธ.2566 HealthServ.net
Health for Wealth คนไทยสุขภาพดี เศรษฐกิจ มั่งคั่ง นโยบายสธ.2566 ThumbMobile HealthServ.net

ในปีงบประมาณ 2566 หลังสถานการณ์โควิด คลี่คลายลง ประเทศไทยเข้าสู่การฟื้นฟูเศรษฐกิจให้กลับมาเข้มแข็งอีกครั้ง โดยมี "สาธารณสุข" เป็นหนึ่งในปัจจัยที่จะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ การดำเนินงานของกระทรวงสาธารณสุข จึงวางเป้าหมายมุ่งเน้นที่จะสร้างเสริมสุขภาพ ความแข็งแรง ให้ประชาชนมีพลังในการดำเนินชีวิต และใช้ความเข้มแข็งทางสาธารณสุข สร้างรายได้ สร้างเศรษฐกิจของประเทศ ภายใต้นโยบายของผู้บริหาร กระทรวงสาธารณสุข และคำขวัญ Health for Wealth คนไทยสุขภาพดี เศรษฐกิจ มั่งคั่ง สู่เป้าหมาย ประชาชนแข็งแรง เศรษฐกิจไทยเข้มแข็ง ประเทศไทยแข็งแรง

 
 
 

นโยบายผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข

 
 
นายอนุทิน ชาญวีรกูล
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
 
คนไทยสุขภาพดี เศรษฐกิจมั่งคั่ง (Health for Wealth)
สู่เป้าหมาย ประชาชนแข็งแรง เศรษฐกิจไทยเข้มแข็ง ประเทศไทยแข็งแรง
 
1. ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพได้มากขึ้น
 • เพิ่มความครอบคลุมการดูแลสุขภาพฐมภูมิที่บ้านและขุมชน โดย 3 หมอและการแพทย์ทางไกล (Telemedicine)
 • สร้างโอกาลเข้าถึงระบบบริการสุขภาพของรัฐ อย่างเป็นธรรม สะดวก และรวดเร็ว
 • โรงพยาบาลของประชาชน * บริการสุขภาพไร้รอยต่อ * ดูแลองค์รวมทั้งกายและจิด
 • เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลังเพื่อพัฒนาโรงพยาบาล
 
2.ยกระดับการเสริมสร้างสุขภาพเพื่อคนไทยแข็งแรง
 • ปรับเปลี่ยนการสื่อสารสุขภาพให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่าย ถูกต้อง ปลอดภัย ทันสมัย
 • ชุมชนเข้มแข็งรวมพลังสร้างสุขภาพดี
 • สร้างแรงจูงใจให้ประชาชนมีส่วนร่วมดูแลสุขภาพตนเองและครอบครัว ทั้งกายและใจ
 
3. ผู้สูงอายุต้องได้รับการดูแลอย่างเป็นระบบและทั่วถึง
 • ส่งเสริมให้สูงวัยอย่างแข็งแรง
 • บูรณาการดูแลผู้สูงอายุทั้งร่างกาย จิตใจ ภาวะสมองเสื่อม
 • สนับสนุนโรงพยาบาลทุกระดับให้มีคลินิกผู้สูงอายุ สามารถเข้าถึงบริการได้สะดวกยิ่งขึ้น
 
4. นำสุขภาพขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
 • ส่งเสริมผลิตภัณฑ์และบริการธุขภาพ สมุนไพรและกูมิปัญญาไทย การแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก
 • ขยายสู่การเป็นศูนย์กลางบริการสุขภาพ และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของภูมิภาคและประชาคมโลก
 
5. ข้อมูลสุขภาพเป็นของประชาชน และเพื่อประชาชน
 • พัฒนาข้อมูลดิจิทัลสุขภาพของประชาชน ที่มีมาดรฐานและธรรมาภิบาล เชื่อมโยงเป็นฐานข้อมูอขนาดใหญ่ของประเทศ ให้ประชาชนได้ประโยชน์ในการดูแลสุขภาพตนเอง สามารถใช้บริการสาธารณสุขได้ทุกที่อย่างต่อเนื่อง
 
 
 
 
 
ดร.สาธิต ปิตุเตชะ
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
 
"ดูแลภาย รักษาใจ สร้างภูมิคนไทย ก้าวต่อไปแข็งแรง"
 
1.ส่งเสริมการดูแลสุขภาพประชาชนทุกช่วงวัยให้มีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี
 • ส่งเสริมและดูแลให้ประชาชนมีสุขภาทและคุณภกาพชีวิตที่ดี ขกชวงวัย เริ่มตั้งแต่มารคาและหารก เด็กปฐมวัย วัยเรียน วัยรุ่น วัยทำงาน และผู้สูงอายุ
 • ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Heaith Literacy) เพื่อให้สามารถดูแลตัวเองได้ (Self-care)
 • ยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถ อสม. ให้เป็น Smart อสม. เพื่อดูแลและให้ข้อมูลประชาชนเพื่อเสริมสร้างสุขภาพ
 
2.สร้างเสริมสุขภาพเชิงป้องกันให้กับประชาชน
 • ส่งเสริมให้ประชาชนมีกิจกรรมหางกายและการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันโดยการใช้หลัก 3 อ. (อาหาร ออกกำลังกาย และอารมณ์)
 • สนับสนุนการบริโภคอาหารเป็นยา เน้นการบริโภคอาหารและสมุนไพรที่เป็นประโยชน์ต่อว่างกาย และยกระดับและสร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกาย
 • ส่งเสริมให้ประชาชนทุกช่วงวัยมีการออกกำลังกาย (โครงการก้าวท้าใจ) เพื่อให้มีสุขภาพที่แข็งแรง
 • ยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถ อสม. ให้เป็น Smart อสม. เพื่อดูแลและให้ข้อมูลประชาชน เพื่อเสริมสร้างสุขภาพเชิงป้องกัน
 
3.ผลักดันการใช้ทรัพยากรสาธารณสุขเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
 • ส่งเสริมและสนับสนุนการบริโภคผักพื้นบ้านและสมุนไพรไทยตามนโยบายอาหารเป็นยา
 • ส่งเสริมการใช้และพัฒนาสมุนโพรภายโนประเทศและผลิตภัณฑ์การแพทย์แผนไทย เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและสนับสนุนการส่งออกเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ
 • ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและยกระดับให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub)
 
4.พัฒนาระบบการให้บริการสาธารณสุข เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจ
 • ส่งเสริมและนับสนุนผู้ประกอบการให้สามารลงทุนและดำเนินธุรกิจสุขภาพในประเทศ โดยมีมาตรการลดขั้นตอน (Fast Track)
 • ส่งเสริมการให้บริการและอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาใช้บริการระบบสุขภาพในประเทศ
 • ส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการให้มาลงทุนในพื้นที่ EEC โดยสร้างความเชื่อมั่นด้านระบบบริการสาธารณสุข พัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อลดระยะวลาและขั้นตอนการขออนุญาดของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการ แต่คงไว้ซึ่งความปลอดภัย คุณภาพและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์
 
 
 
 
 
นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 
"สุขภาพคนไทย เพื่อสุขภาพประเทศไทย"
 
หลักปฏิบัติในการทำงาน
ท ทำทันที
ท ทำต่อเนื่อง
ท ทำและพัฒนา
 
1. เพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารยกระดับการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพในทุกมิติ
 • ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ได้อย่างถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สะดวกรวดเร็ว เพื่อพัฒนาศักยกาพคมทุกช่วงวัยให้สามารถดูแลสุขภาพกาย-ใจของตนเอง ครอบครัวและชุมชนให้แข็งแรง
 
2.ยกระดับระบบบริการรองรับสังคมสูงวัยและลดอัตราตายโรคสำคัญ
 • เสริมความเข้มเข็งของระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ เพื่มศักยภาพ 3 หมอ
 • ปรับโฉมโรงพยาบาลทุกแห่งให้เป็น "โรงพยาบาลของประชาชน
 • เพิ่มขีดความสามารถระบบบริการและเครือข่ายโดย "ผู้ป่วยเป็นศูมย์กลาง"
 
3.ผลักดันการบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขสู่ยุคดิจิทัล
 • โรงพยาบาลทุกแห่งใช้การแพทย์ทางไกล (Telemedicine)
 • พัฒนาระบบข้อมูลสุขภาพให้เอื้อต่อการบริการอย่างไร้รอยต่อ และพัฒนาระบบสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
 • เร่งพัฒนานวัตกรรมการแพทย์
 
4.ยกระดับความมั่นคงทางสุขภาพ
 • เตรียมพร้อมรับกาวะฉุกเฉินทางการแพทย์และสาธารณสุขของประเทศในอนาคด
 
5.ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุงภาพนานาชาติ
 • สนับสนุนการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สมุนไพร ภูมิปัญญาไทย และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศ
 
6.พัฒนาสู่องค์กรสมรรถนะสูงและบุคลากรมีคุณภาพชีวิตในการทำงานที่ดีขึ้น
 • เสริมสร้างสมรรถนะองค์กร ด้วยแนวทาง 4T (Trust Teamwork & Talent Technology Target)
 • บุคลากรมีคุณภาพชีวิตในการทำงานที่ดีขึ้นผู้บริหารระดับสูง กระทรวงสาธารณสุข ปี 2566


นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายแพทย์พงศ์เกษม ไข่มกต์ รักษาราชการแทนรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายแพทย์ยงยศ ธรรมวุฒิ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวณิช รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมควบคุมโรค
นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร อธิบดีกรมการแพทย์
นายแพทย์สุระ วิเศษศักดิ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
นายแพทย์ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก

@MOPH Inside ตุลาคม 2565
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด