ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก กิจกรรม-บริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ Health Economy ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

ราชกิจจาฯ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 9 ฉบับ เกี่ยวกับยาเสพติด (พฤศจิกายน 66)

ราชกิจจาฯ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 9 ฉบับ เกี่ยวกับยาเสพติด (พฤศจิกายน 66) HealthServ.net

29 พฤศจิกายน 2566 ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 9 ฉบับ มีเนื้อหาเกี่ยวกับยาเสพติด ที่น่าสนใจ เช่น กำหนดจำนวนยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 ที่จะต้องใช้ในทางการแพทย์และทางวิทยาศาสตร์ , กำหนดฉลากและเอกสารกำกับยาเสพติดให้โทษ วัตถุออกฤทธิ์ หรือวัตถุตำรับ, ระบุชื่อวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 1, การขออนุญาต การอนุญาต และเงื่อนไขในการโฆษณายาเสพติดให้โทษ, การดำเนินการกับยาเสพติด เป็นต้น โปรดศึกษาในรายละเอียด

ราชกิจจาฯ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 9 ฉบับ เกี่ยวกับยาเสพติด (พฤศจิกายน 66) ThumbMobile HealthServ.net
ราชกิจจา 9 ฉบับ ดังนี้

  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดจำนวนยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 ที่จะต้องใช้ในทางการแพทย์และทางวิทยาศาสตร์ทั่วราชอาณาจักรประจำปี พ.ศ. 2567 พ.ศ. 2566 [ราชกิจจา]
 

   ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดฉลากและเอกสารกำกับยาเสพติดให้โทษ วัตถุออกฤทธิ์ หรือวัตถุตำรับ พ.ศ. 2566 [ราชกิจจา]
 

   ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ.2551 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 [ราชกิจจา]
   ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 1 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566  [ราชกิจจารายละเอียด
 

   ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หน่วยงานอื่นของรัฐตามมาตรา 33 (4) แห่งประมวลกฎหมายยาเสพติด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 [ราชกิจจา]
 
 
   ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษหรือวัตถุออกฤทธิ์ ที่ไม่ต้องขออนุญาต พ.ศ. 2566 [ราชกิจจา]


 
  ประกาศคณะกรรมการควบคุมยาเสพติด เรื่อง การขออนุญาต การอนุญาต และเงื่อนไขในการโฆษณายาเสพติดให้โทษหรือวัตถุออกฤทธิ์ พ.ศ. 2566 [ราชกิจจา]
 
 
  ประกาศคณะกรรมการควบคุมยาเสพติด เรื่อง การดำเนินการกับยาเสพติด กรณีอันเชื่อได้ว่าเป็นยาเสพติดที่ไม่ปลอดภัยหรืออาจเป็นอันตรายต่อผู้ใช้ พ.ศ. 2566 [ราชกิจจา]
 
  ข้อกำหนดสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง การดำเนินการเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษหรือวัตถุออกฤทธิ์ที่เหลืออยู่กรณีผู้รับอนุญาตตาย ยกเว้นผู้รับอนุญาตตามมาตรา 35 วรรคสอง พ.ศ. 2566 [ราชกิจจา]
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด