ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

แนวทางการเปิดคลินิก ประเภทคลินิก การตั้งชื่อ ค่าธรรมเนียม

แนวทางการเปิดคลินิก ประเภทคลินิก การตั้งชื่อ ค่าธรรมเนียม Thumb HealthServ.net
แนวทางการเปิดคลินิก ประเภทคลินิก การตั้งชื่อ ค่าธรรมเนียม ThumbMobile HealthServ.net

ศูนย์บริการธุรกิจสุขภาพ (one stop service center) สำนักสถานพยาบาลและ การประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เป็นหน่วยให้บริการงานทางด้านธุรกรรม ตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ.2541 พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542 และประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดสถานที่เพื่อสุขภาพหรือเพื่อ เสริมสวยฯ พ.ศ. 2551 แบบเบ็ดเสร็จครบวงจร เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการตั้งแต่ การรับคำขอ การตรวจสอบหลักฐาน การชำระเงิน และการจ่ายใบอนุญาต ตามวัน เวลา ราชการ (08.30 - 12.00 น. และ 13.00 - 16.30 น.) โทร 02-5918844 ต่อ 717-719

แนวทางการเปิดคลินิก ประเภทคลินิก การตั้งชื่อ ค่าธรรมเนียม HealthServ

 

การเปิดสถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยค้างคืน (คลินิก)

ผู้ขอรับอนุญาตเป็นผู้ประกอบกิจการ สามารถขอยื่นเปิดคลินิกตามลักษณะของสถาน
พยาบาลและลักษณะการให้บริการ ดังนี้
 1. คลินิกเวชกรรม ดำเนินการโดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม
 2. คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง ดำเนินการโดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรมที่ได้รับวุฒิบัตร หรือหนังสืออนุมัติจากแพทยสภาในสาขานั้น
 3. คลินิทันตกรรม ดำเนินการโดยผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม
 4. คลินิทันตกรรมเฉพาะทาง ดำเนินการโดยผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมที่ได้รับวุฒิบัตรหรือหนังสือนุมัติจากทันตแพทยสภาในสาขานั้น
 5. คลินิกการพยาบาลและการดผดุงครรภ์ ดำเนินการโดยผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง ยกเว้น การทำคลอด
 6. คลินิกกายภาพบำบัด ดำเนินการโดยผู้ประกอบวิชาชีพซึ่งเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขากายภาพบำบัด
 7. คลินิกเทคนิการแพทย์ ดำเนินการโดยผู้ประกอบวิชาชีพซึ่งเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาเทคนิคการแพทย์
 8. คลินิกการแพทย์แผนไทย ดำเนินการโดยผู้ประกอบวิชาชีพซึ่งเป็นผู้ประกอบ โรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทย ประเภทเวชกรรมไทย
 9. คลินิกการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ดำเนินการโดยผู้ประกอบวิชาชีพซึ่งเป็น ผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
 10. สหคลินิก จัดให้บริการตาม 1 ถึง 9 สองลักษณะขึ้นไป ดำเนินการโดยผู้ประกบวิชาชีพ วิชาชีพใดวิชาชีพหนึ่ง ที่ให้บริการในสถานพยาบาลนั้น
 
ลักษณะของสถานพยาบาลตาม 1-10 อาจจัดให้มีบริการการประกอบโรคภิลปะอื่น
ร่วมด้วยก็ได้ เช่น การแพทย์แผนจีน หรือการแพทย์ทางเลือกอื่นๆ
 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ ในการยื่นขอเปิดคลินิก

 • คลินิกที่มีที่ตั้งในเขตกรุงเทพมหานคร ยื่นที่สำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ กระทรวงสาธารณสุข
 • คลินิกที่มีที่ตั้งในส่วนภูมิภาค ยื่นที่สำนังานสาธารณสุขจังหวัด
 
 

ใครเป็นผู้ยื่นขอเปิดคลินิก

1. ผู้ขอรับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล

เอกสารหลักฐาน
เอกสารส่วนบุคคล
1.1 เอกสารส่วนบุคคล
 
บุคคลทั่วไป
1. สำเนาบัตรประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. ใบรับรองแพทย์
 
นิติบุคคล
1. เอกสารจดทะเบียนนิติบุคคลและวัตถุประสงค์
2. สำเนาบัตรประชาชนผู้มีอำนาจลงนาม
3. สำเนาทะเบียนบ้านผู้มีอำนาจลงนาม
4. ใบรับรองแพทย์ผู้มีอำนาจลงนาม
หมายเหตุ : ให้ประทับตราบริษัทที่ลายเซ็นผู้ขอรับอนุญาตในแบบฟอร์มยื่นคำขอ
 
 
1.2 เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์
กรณีเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเอง - สำเนาสัญญาซื้อขาย สำเนาโฉนด
กรณีเช่า - สำเนาสัญญาเช่า สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ของผุ้ให้เช่า
กรณียินยอมให้ใช้พื้นที่ - หนังสือยินยอมจากเจ้าของอาคาร สำเนาบัตรประชาชนและเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ของเจ้าของ
สำเนาทะเบียนบ้านที่ตั้งคลินิก

1.3 แผนผังภายในคลินิก

1.4 แผนที่ ในการเดินทางไปคลินิก
 
แบบฟอร์มที่ต้องกรอก
ส.พ. 1 ส.พ.2 ส.พ.5
 

 

2. ผู้ขอรับใบอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาล

 
เอกสารหลักฐาน
2.1 สำเนาบัตรประชาชน
2.2 สำเนาทะเบียนบ้าน
2.3 ใบรับรองแพทย์
2.4 สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ / ใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ 
2.5 สำเนาวุฒิบัตร หรือหนังสืออนุมัติ หรือหนังสือรับรอง (กรณีคลินิกเฉพาะทาง)
2.6 รูปถ่ายขนาด 2.5 x 3 เซนติมตร จำนวน 3 รูป ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี
2.7 รูปถ่ายขนาด 8 x 13 ชนติเมตร จำนวน 1 รูป ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปีี
 
แบบฟอร์มที่ต้องกรอก
ส.พ.18 ส.พ.6
 


 

3. ผู้ประกอบวิชาชีพร่วม คือ ผู้ประกอบวิชาชีพ วิชาชีพใดวิชาชีพหนึ่ง ที่ให้บริการในสถานพยาบาลนั้น ตามลักษณะการให้บริการของคลินิก

เอกสารหลักฐาน
3.1 สำเนาบัตรประชาชน
3.2 สำเนาทะเบียนบ้าน
3.3 สำนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ / ใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ
3.4 สำเนาวุฒิบัตร หรือหนังสืออนุมัติ หรือหนังสือรับรอง (กรณีคลินิกเฉพาะทาง)
3.5 รูปถ่ายขนาด 8 x 13 เซนติเมตร จำนวน 1 รูป ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี
 
แบบฟอร์มที่ต้องกรอก
ส.พ.6 (ไม่ต้องมาแสดงตัว)
 
หมายเหตุ
 1. กรณีผู้ขอรับใบนุญาตประถอบกิจการและดำเนินการเป็นบุคคลเดียวกัน เอกสาร ข้อ 2.1- 2.3 ใช้เพียงชุดเดียว
 2. การยื่นขอเปิด ผู้ขรับใบอนุญาตประกอบกิจการ สามารถเขียนใบมอบอำนาจพร้อมแนบสำเนาบัตรประชาขนผู้มอบ / ผู้รับมอบอำนาจ แต่ผู้ขอรับใบอนุญาต ดำเนินการต้องมาแสดงตัวด้วย
 3. กรณีคลินิกทันตกรม ที่มีที่ตั้งในเขตกรุงเทพมหานคร ถ้ามีเครื่องเอ็กขเรย์ ต้องติดต่อ กองรังสีและเครื่องมออแพทย์ [โทร. 02-951 0000 ต่อ 99647

เมื่อท่านยื่นเปิดคลินิก

 • เจ้าหน้าที่จะตรวจเอกสารหลักฐาน พร้อมตรวจความถูกต้อง ครบถ้วนของแบบฟอร์ม
 • เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลการดำเนินการและข้อมูลการปฏิบัติงานของผู้ขอรับใบอนุญาตดำเนินการ และผู้ประกอบวิชาชีพร่วม
 • นัดวันตรวจคลินิก ซึ่งเมื่อถึงวันนัดตรวจ คลินิกของท่านต้องเสร็จเรียบร้อย พร้อมให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจ หากท่านไม่สะดวกให้เข้าตรวจตามนัด ท่านจะต้องยื่นหนังสือขอถอนเรื่องและรับเอกสารเดิมคืน และยื่นเรื่องเพื่อเปิดคลินิกใหม่อีกครั้ง
หมายเหตุ ผู้ยื่นขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ และผู้ดำเนินการ ต้องอยู่ประจำคลินิก ในวันตรวจ ทั้งนี้ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการสามารถทำหนังสือมอบอำนาจให้ผู้อื่นอยู่แทนตัวได้ในกรณี ติดภารกิจ
 

สิ่งที่ท่านได้รับกลับในวันยื่นเปิดคลินิก

 • ใบนัดตรวจ
 • แบบแสดงรูปถ่ายและรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ประกอบวิชาชีพ หรือผู้ประกอบโรคศิลปะ ในคลินิก
 • ใบสมัครเข้ารับบริการเก็บขนและกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ
 • คำประกาศสิทธิของผู้ป่วย
 • ป้ายสอบถามค่ารักษาพยาบาล
 • บันทึกการตรวจมาตรฐานตามประเภทของคลินิก
 

ท่านยังไม่มีคำใช้จ่าย จนกว่าจะมีหนังสือแจ้งให้ท่านมารับใบอนุญาตฯโดยท่านต้อง

 • ถ่ายรูปป้ายชื่อคลินิก พร้อมเลขที่ใบอนญาด ที่เห็นได้ชัดเจน
 • เอกสารหลักฐานเพิ่มเติม ตามที่เจ้าหน้าที่ที่ไปตรวจคลินิกได้แจ้งไว้หนังสือมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรประชาชนผู้มอบและผู้รับมอบ กรณีท่านไม่ได้มารับด้วยตนเอง
 • ชำระค่าธรรมเนียมในอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล จำนวน 1,000 บาท
 • ชำระค่าธรรมเนียมใบนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาล จำนวน 250 บาท


การชำระค่าธรรมเนียมประจำปี

เป็นการชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาล
 • ชำระทุกปี ในเดือนตุลาคม-ธันวาคม เป็นเงิน 500 บาท
 • ถ้าเกินกำหนดต้องจ่ายค่าปรับเดือนละ 25 บาท
 
เอกสารที่ต้องยื่น
 • แบบฟอร์มชำระค่าธรรมเนียม
 • สมุดทะเบียนสถานพยาบาล (ส.พ.8)
 • แบบรายงานประจำปี (ส.พ. 23)
 • แบบประเมินมาตรฐานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลในคลินิกโดยตนเอง
 
 
 

การต่ออายุใบอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาล

 • ต่ออายุทุก 2 ปื (ใช้ได้จนถึงวันสิ้นปีปฏิทินของปีที่สองนับแต่ปีที่ออกใบอนุญาต)
 • ค่าธรรมเนียม 250 บาท
 
เอกสารที่ต้องยื่น
 • แบบฟอร์มขอต่ออายุใบอนุญาต (ส.พ.20)
 • ใบอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาลฉบับจริง (ส.พ.19)
 • ใบรับรองแพทย์
 • สมุดทะเบียนสถานพยาบาล (ส.พ.8)
 

 

การต่ออายุใบอนุญาตให้ประถอบกิจการสถานพยาบาล

 • ต่ออายุทุก 10 ปื (ใช้ได้จนถึงวันสิ้นปีปฏิทินของปีที่สิบนับแต่ปีที่ออกใบอนุญาต)
 • ค่าธรรมเนียม 1,000 นาท
 
เอกสารที่ต้องยื่น
 • แบบฟอร์มขอต่ออายุใบอนุญาต (ส.พ.11)
 • ใบอนญาดให้ประกอบกิจการสถานพยาบาลฉบับจริง (ส.พ.7)
 • สำเนาบัตรประชาชนผู้ประกอบกิจการ
 • สำเนาทะเบียนบ้านผู้ประกอบกิจการ
 • สำเนาทะเบียนบ้านที่ตั้งคลินิก
 • ใบรับรองแพทย์
หมายเหตุ ถ้าไม่สามารถมายื่นด้วยตนเอง ให้ทำหนังสือมอบอำนาจ พร้อมสำเนาบัตร
ผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจ
 


 

ชื่อคลินิก

 1. คำนำหน้าชื่อ หรือต่อท้ายชื่อคลินิก ต้องประกอบด้วยประเภทและลักษณะของคลินิกที่ขออนุญาต เช่น สมชายคลินิกเวชกรรม หรือ คลินิกเวชกรรมสมชาย
 2. ต้องไม่ใช้คำ หรือข้อความที่มีลักษณะซักชวนหรือโอ้อวดเกินจริง หรืออาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสำคัญเกี่ยวกับการประกอบกิจการ
 3. ไม่สื่อความหมายหรืออ้างอิงสถาบันพระมหากษัตริย์ เวันแต่ได้รับพระบรมราชานุญาต หรือพระราชานุญาต
 4. คลินิกที่ตั้งภายในอำเภอหรือเขต หรือจังหวัดเดียวกัน จะต้องไม่ใช้ชื่อซ้ำกัน ยกเว้น
  - ผู้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาลเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลเดียวกัน
  - มีหนังสือยินยอมจากผู้ได้รับอนุญาตเดิมให้ใช้ชื่อซ้ำกันได้ แต่ต้องมีอักษรหรือหมายเลขเรียงลำดับ หรือที่ต้ังสถานที่ ต่อท้ายชื่อคลิินิก เช่น คลินิกเวชกรรมสมชายสาขาลาดพร้าว หรือคลินิกเวชกรรมสมชาย สาขา 2


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ 
ศูนย์บริการธุรกิจสุขภาพ 
สำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
โทร 02-5918844 ต่อ 717-719
http://mrd.go.th
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด