ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เพื่อชุมชน 10 แห่ง

โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เพื่อชุมชน 10 แห่ง HealthServ.net
โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เพื่อชุมชน 10 แห่ง ThumbMobile HealthServ.net

กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดทำโครงการพัฒนาโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ขึ้น ในโรงพยาบาลชุมชน จำนวน 9 แห่ง ทั่วประเทศ และปี 2552 เพิ่มอีก 1 แห่ง

โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เพื่อชุมชน 10 แห่ง HealthServ
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดทำโครงการพัฒนาโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ขึ้น ในโรงพยาบาลชุมชน  จำนวน 9 แห่ง ทั่วประเทศ โดยเน้นให้มีโครงสร้างและระบบบริหารจัดการที่เป็นเอกภาพ เป็นส่วนหนึ่งของชุมชน มีระบบบริการที่เน้นงานเวชศาสตร์ครอบครัว การส่งเสริมสุขภาพ การควบคุม ป้องกันโรค การฟื้นฟูสุขภาพ และที่สำคัญมีการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นต้นแบบให้กับชุมชน

คำนิยาม

โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา หมายถึง โรงพยาบาลชุมชนที่ผ่านการเห็นชอบตามมติการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ให้เป็นโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จำนวน 9 แห่งและตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ลงวันที่ 3 กรกฏคม 2552 เรื่องพระราชทานชื่อโรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อีก 1 แห่ง รวมทั้งสิ้น 10 แห่ง

โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ทั้ง 10 แห่ง

1. โรงพยาบาลนาวังเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อ.นาวัง หนองบัวลำภู แผนที่
2. โรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อ.พนมดงรัก สุรินทร์ แผนที่
3. โรงพยาบาลวัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อ.กัลยาณิวัฒนา เชียงใหม่  แผนที่
4. โรงพยาบาลเขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อ.เขาชะเมา ระยอง แผนที่
5. โรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อ.ยี่งอ นราธิวาส แผนที่
6. โรงพยาบาลหาดสำราญเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อ.หาดสำราญ ตรัง แผนที่
7. โรงพยาบาลห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อ.ห้วยกระเจา กาญจนบุรี แผนที่
8. โรงพยาบาลเบญจลักษ์เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อ.เบญจลักษณ์ ศรีสะเกษ แผนที่
9. โรงพยาบาลพระทองคำเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อ.พระทองคำ นครราชสีมา แผนที่
10.โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อ.เสาไห้ สระบุรี แผนที่

10 โรงพยาบาลเพื่อชุมชนในพื้นที่ห่างไกลเฉลิมพระเกียรติองค์พ่อหลวงรัชกาลที่ ๙

โครงการวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ดำเนินงานโดยกลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างเพื่อสุขภาวะ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ โดยพัฒนาและขยายผลจากนโยบาย และแผนแม่บทเพื่อการพัฒนาโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา โดยสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 
มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จำนวน 10 แห่งทั่วประเทศ ให้มีแบบแผนร่วมกันและมีการพัฒนาที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เป็นโรงพยาบาลที่เอื้อต่อการสร้างสุขภาวะที่ดีแก่ประชาชนที่มารับบริการ เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับอัตลักษณ์ใน แต่ละพื้นที่ ซึ่งนำไปสู่การสร้างความยั่งยืนของระบบการจัดการและดูแลสุขภาพ การบริหารจัดการ รวมถึงการใช้ประโยชน์พื้นที่ภายในโรงพยาบาล สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อนำไปสู่การเป็นโรงพยาบาลของชุมชนอย่างแท้จริงและสามารถใช้เป็นต้นแบบด้านสิ่งแวดล้อมและการดำเนินงานของโรงพยาบาลชุมชนทั่วประเทศ มีการออกแบบและจัดการสิ่งแวดล้อมที่เป็นมาตรฐาน
 
โครงการนี้ดำเนินงานโดยการทำงานประสานความร่วมมือระหว่าง 3 หน่วยงานหลัก ได้แก่ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์เป็นผู้ดำเนินงานหลัก รวมถึงการทำงานและประสานความร่วมมือกับ ภาคี เครือข่ายสถาปนิก เพื่อรวบรวมองค์ความรู้ และพัฒนาบุคลากรด้านการออกแบบสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง รวมถึงผู้มีความรู้ ประสบการณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในแต่ละภูมิภาคอีกด้วย
 
การดำเนินโครงการนี้ยังมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติด้านสาธารณสุข ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2559-2579) ของกระทรวงสาธารณสุข และนโยบายการส่งเสริมการพัฒนาเครือข่ายสุขภาพระดับอำเภอ (DHS: District Health System) โดยพัฒนาสู่ระบบสุขภาพยั่งยืนและรองรับยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข 4Excellent ได้อย่างเป็นเอกภาพ

เพจ โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติเพื่อชุมชน 
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด