ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก กิจกรรม-บริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ Health Economy ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

โปรแกรมตรวจแรงงานต่างด้าว โรงพยาบาลราชวิถี

โปรแกรมตรวจแรงงานต่างด้าว โรงพยาบาลราชวิถี HealthServ.net
โปรแกรมตรวจแรงงานต่างด้าว โรงพยาบาลราชวิถี ThumbMobile HealthServ.net

หน่วยตรวจแรงงานต่างด้าว โรงพยาบาลราชวิถี เปิดให้บริการ 1) รับนัดตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าวทุกวันราชการ ( ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ) 2) บริการตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว ทุกวัน เสาร์-อาทิตย์ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กลุ่มงานประกันสุขภาพ โรงพยาบาลราชวิถี โทร. 02 206 2900 ต่อ 60218

โปรแกรมตรวจแรงงานต่างด้าว โรงพยาบาลราชวิถี HealthServ
หน่วยแรงงานต่างด้าว โรงพยาบาลราชวิถี
 
1. เปิดให้บริการรับนัดตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพแรงงาน
 
  • ทุกวันราชการ (ยกเว้น วันเสาร์-อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์)
  • เวลาให้บริการ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น. และ 13.00-15.30 น.
  • ณ ฝ่ายประกันสุขภาพอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 
  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : กลุ่มงานประกันสุขภาพ โรงพยาบาลราชวิถี โทร. 02 206 2900 ต่อ 60218

2. เปิดให้บริการตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว
  • ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 16.00-20.00 น.
  • ณ ห้องตรวจแรงงานไทยไปต่างประเทศ ชั้น 1 ตึกอำนวยการเก่า 
  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : กลุ่มงานประกันสุขภาพ โรงพยาบาลราชวิถี โทร. 02 206 2900 ต่อ 60218
โปรแกรมตรวจแรงงานต่างด้าว โรงพยาบาลราชวิถี HealthServ
 

ขั้นตอน และค่าใช้จ่าย

ขั้นตอนที่ 1 นัดตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว
 
เอกสารที่ต้องเตรียม
1.1. เอกสารแรงงานต่างด้าว สำเนาอย่างละ 2 ฉบับ
- พาสปอร์ต (Passport)
- ใบอนุญาตทำงาน (Work Permit)
- บัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย หน้า-หลัง (บัตรชมพู)
- แบบบัญชีรายชื่อ/บต.ต่างๆ (ถ้ามี)
- บัตรประกันสุขภาพ และ บัตรประจำตัวผู้ป่วยโรงพยาบาลราชวิถี (ถ้ามี)
- กรณีมีสิทธิ์ประกันสังคม นำบัตรประกันสังคม (บัตรสีฟ้า) หรือหลักฐานการส่งเงินสมทบ
 
1.2. เอกสารนายจ้าง สำเนาอย่างละ 2 ฉบับ
 
• กรณีนายจ้างบุคคลธรรมดา
- ทะเบียนบ้าน
- บัตรประชาชน + เบอร์โทรศัพท์นายจ้างที่ติดต่อได้
 
• กรณีนายจ้างรูปแบบบริษัท
- หนังสือรับรองบริษัท หน้าที่มีชื่อบริษัท/กรรมการ/ที่อยู่ + เบอร์โทรศัพท์นายจ้างที่ติดต่อได้
 
• กรณีนายจ้างเช่าสถานที่เพื่อประกอบกิจการ
- บัตรประชาชน + เบอร์โทรศัพท์นายจ้างที่ติดต่อได้
- ทะเบียนบ้าน/สัญญาเช่าสถานที่ โดยไม่ต้องแนบบัตรประชาชนผู้ให้เช่า
 
** ต้องเป็นพื้นที่ กทม. เท่านั้น หรือมีหนังสือออกนอกพื้นที่*
* มอบผู้แทนมายื่นเอกสารนัตตรวจได้ โดยที่แรงงานไม่จำเป็นต้องมาในขั้นตอนนี้
 

ค่าใช้จ่ายในการตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพ

ทั้งสิ้น 4,500 บาท หรือ 1,300 บาท (กรณีเข้าประกันสังคม)
- ค่าตรวจสุขภาพฯ 500 บาท
- ค่าตรวจ COVID-19 300 บาท
- ค่าประกันสุขภาพฯ (วันสิ้นสุดสิทธิ์ประกันสุขภาพตามรอบ) 1,600 บาท /ปี
- ค่าประกันสุขภาพฯ 3 เดือน (กรณีงานที่ต้องเข้าประกันสังคม)  500 บาท
*กรณาชำระเงินก่อนวันนัดตรวจที่การเงิน ชั้น 1 ตึกสิรินธรฯ หรือ เซเว่น อีเลฟเว่น (7-11)
(กรณีชำระที่ 7-1 1 ให้สำเนาใบเสร็จรับเงินไว้ด้วย)

 
ขั้นตอนที่ 2 ตรวจสุขภาพตามวันเวลาที่นัดหมาย
 
เอกสารที่ต้องเตรียม
2.1. ใบนัดตรวจสุขภาพ + ชุดตรวจสุขภาพ (จากขั้นตอนที่ 1)
2.2. ใบเสร็จรับเงินตัวจริง (กรณีใบเสร็จรับเงินหายต้องมีใบแจ้งความและไปคัดสำเนาใบเสร็จรับเงินที่กลุ่มงานการเงินและบัญชี หากชำระเงินที่ 7 -1 1 ติดต่อ 7-11 สาขาที่ชำระเงิน)
 
เอกสารที่จะได้กลับไป เพื่อนำมารับผลตรวจฯ และบัตรประกันสุขภาพ
- ใบนัดรับผลตรวจสุขภาพฯ
- ใบเสร็จรับเงิน

 
 
ขั้นตอนที่ 3 รับผลตรวจงสุขภาพ และบัตรประกันสุขภาพ
 
(ส่งตัวแทนมารับได้ ตามวัน-เวลา ในใบนัดรับผลฯ)
 
สิ่งที่จะได้รับมีดังต่อไปนี้
3.1. ใบรับรองแพทย์ฉบับจริง 2 ฉบับ
3.2.บัตรประกันสุขภาพ
3.3. ใบเสร็จรับเงิน
(กรณีแพทย์มีความเห็นให้ตรวจเพิ่มเติม จะยังไม่สามารถรับผลตรวจในวันเวลาดังกล่าว กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการนัดตรวจต่อไป ซึ่งใช้เวลาดำเนินการตามขั้นตอน 5-12 วันทำการ โดยจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตั้งแต่ 120 - 1,200 บาท ไม่รวมค่าบริการ )


  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : กลุ่มงานประกันสุขภาพ โรงพยาบาลราชวิถี โทร. 02 206 2900 ต่อ 60218
โปรแกรมตรวจแรงงานต่างด้าว โรงพยาบาลราชวิถี HealthServ
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด