ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

โครงการเบิกจ่ายตรงที่โรงพยาบาลรามาธิบดี

โครงการเบิกจ่ายตรงที่โรงพยาบาลรามาธิบดี HealthServ.net
โครงการเบิกจ่ายตรงที่โรงพยาบาลรามาธิบดี ThumbMobile HealthServ.net

โครงการเบิกจ่ายตรงที่โรงพยาบาลรามาธิบดี

โครงการเบิกจ่ายตรงที่โรงพยาบาลรามาธิบดี ตั้งแต่ 4 พ.ค. 2561 เป็นต้นไป
ใช้บัตรประชาชนตัวจริงในการรับรองสิทธิเบิกจ่ายตรงฯ
โดยไม่ต้องสแกนลายนิ้วมือ พร้อมใช้สิทธิ์ได้ทันที !

ผู้มีสิทธิ
ผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการระบบจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล คือ ผู้ป่วยที่มีสถานะเป็น
 • ข้าราชการ สังกัดกรมบัญชีกลาง /กรุงเทพมหานคร (กทม.) / สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)
 • ลูกจ้างประจำที่มีสิทธิจากหน่วยงานของรัฐดังกล่าว
 • ผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ  ที่มีสิทธิได้รับสวัสดิการรักษาพยาบาลตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการ เกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
 • บุคคลในครอบครัวของบุคคลดังกล่าวข้างต้น (บิดา มารดา คู่สมรส และบุตรไม่เกิน 3 คน)  
เอกสารที่ใช้ในการลงทะเบียนรับรองสิทธิเบิกจ่ายตรงฯ
 1. บัตรประจำตัวประชาชนที่ไม่หมดอายุ (ฉบับจริง)
 2. บัตรประจำตัวผู้ป่วย (กรณียังไม่เคยมีบัตรโรงพยาบาล ติดต่อขอลงทะเบียนทำบัตรได้ที่งานเวชระเบียน หน่วยลงทะเบียน อาคาร 1 ชั้น 1 หรือ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ ชั้น 1) 
 3. สำหรับผู้มีสิทธิ์ที่เป็นเด็กอายุต่ำกว่า 7 ปี ใช้สูติบัตร/ทะเบียนบ้าน (ฉบับจริง)
 
สถานที่รับลงทะเบียนรับรองสิทธิเบิกจ่ายตรงฯ
 
 1. อาคาร 1 ชั้น 1 หน่วยลงทะเบียน งานเวชระเบียน โทร. 02-201-1120, 1238 
  - จันทร์ - ศุกร์           เวลา  06.00 - 21.00 น.
  - เสาร์ - อาทิตย์        เวลา  07.00 - 21.00 น.
 2. ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ หน่วยลงทะเบียน งานเวชระเบียน ชั้น 1 โทร. 02-200-4012-13, 4015
  - จันทร์ - ศุกร์                                      เวลา  06.00 - 20.00 น.
  - เสาร์  - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์     เวลา  07.00 - 16.00 น.          
 
ขั้นตอนการรับรองสิทธิเบิกจ่ายตรงฯ
 1. ผู้ป่วยแจ้งความประสงค์ในการสมัครเข้าร่วมโครงการเบิกจ่ายตรง  พร้อมยื่นบัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริง) และบัตรโรงพยาบาล
 2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสิทธิจากฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ ของกรมบัญชีกลาง / กรุงเทพมหานคร / องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น / สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
 3. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสิทธิเบิกจ่ายตรงจากฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ
 4. กรณีพบชื่อในฐานข้อมูลเจ้าหน้าที่ทำการลงทะเบียนรับรองสิทธิ
 5. ผู้ป่วยรับบัตรโรงพยาบาลและบัตรประจำตัวประชาชนคืนจากเจ้าหน้าที่ พร้อมรับฟังคำแนะนำการใช้สิทธิจากเจ้าหน้าที่
 6. ผู้ป่วยสามารถใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงได้ทันทีหลังจากเจ้าหน้าที่รับรองสิทธิให้แล้ว
 
คำแนะนำสำหรับผู้ที่ไม่มีรายชื่อเบิกจ่ายตรงฯ ในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ
 1. ติดต่อนายทะเบียนของส่วนราชการที่ตนสังกัดอยู่  เพื่อทำการปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลให้สมบูรณ์ ถูกต้อง
 2. กรณีผู้ป่วยเป็นผู้อาศัยสิทธิจะต้องแจ้งผู้มีสิทธิให้ไปติดต่อนายทะเบียนของส่วนราชการที่ตนสังกัดอยู่  เพื่อดำเนินการตามข้อ 1
 3. หลังจากมีชื่อในฐานข้อมูลแล้ว  จึงจะสามารถลงทะเบียนรับรองสิทธิเบิกจ่ายตรงฯ ได้
 4. กรมบัญชีกลางจะปรับปรุงข้อมูลทุก 15 วัน (วันที่ 4 และ 18 ของเดือน)
 
 
 
ข้อควรทราบ
 1. ผู้มีสิทธิสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการเบิกจ่ายตรงผู้ป่วยนอกได้มากกว่า 1 โรงพยาบาล 
 2. ข้าราชการที่ไปทำงาน Part-Time ทำให้มีสิทธิประกันสังคมด้วย  จะเกิดสิทธิซ้ำซ้อน  ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการเบิกจ่ายตรงฯ ได้  ส่วนบุคคลในครอบครัวยังสามารถใช้สิทธิเบิกค่ารักษาจากทางราชการได้โดยไม่ถูกระงับสิทธิ
 3. กรณีผู้ป่วยใน ผู้มีสิทธิที่มีฐานข้อมูลสมบูรณ์แล้ว สามารถติดต่อเข้ารักษาได้ที่โรงพยาบาลโดยไม่ต้องขอหนังสือจากต้นสังกัด
 
คำแนะนำในการใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงฯ
 1. กรณีที่ผู้ป่วยมาติดต่อด้วยตัวเอง
   - แสดงบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมบัตรโรงพยาบาล (ฉบับจริง)
 2. กรณีให้ผู้อื่นมารับยาแทน
  - แสดงบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมบัตรโรงพยาบาลของผู้ป่วย (ฉบับจริง)
  - แสดงบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับยาแทน (ฉบับจริง)
  - ผู้มารับยาแทน เขียนชื่อ-นามสกุล ตัวบรรจงในใบสั่งยาเมื่อมีการรับยา
 3. กรณีคู่สมรสหรือบิดามารดาของผู้มีสิทธิที่ไม่มีสัญชาติไทย แต่มีเลขประจำตัวคนต่างด้าว 13 หลัก ให้ใช้บัตรประจำตัวคนต่างด้าวหรือทะเบียนบ้าน หรือ รายงานทะเบียนประวัติที่ขึ้นต้นด้วย B แล้วตามด้วยเลข 12 หลัก โดยขอรับเอกสารได้จากนายทะเบียนต้นสังกัดของผู้มีสิทธิ
 4. แสดงบัตรสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ ที่นายทะเบียนต้นสังกัดของผู้มีสิทธิออกให้
   
ติดต่องานเวชระเบียน
 1. งานเวชระเบียน อาคาร 1 ชั้น 1 โทร 02-201-1238 , 1120
  จันทร์ - ศุกร์ : 06.00 - 23.00 น. 
  เสาร์ - อาทิตย์ : 07.00 - 23.00 น. 
  วันหยุดนักขัตฤกษ์ : 07.00 - 23.00 น.
   
 2. งานเวชระเบียน ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ ชั้น 1 โทร 02-200-4013 , 4015
  จันทร์ - ศุกร์ : 06:00 - 20.00 น.
  เสาร์ - อาทิตย์ : 07.00 - 16.00 น.
  วันหยุดนักขัตฤกษ์ : 07.00 - 16.00 น.
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
 
งานเวชระเบียน หน่วยลงทะเบียน     โทร. 02-201-1120, 1238 , 02-200-4012-13,4015
กรุงเทพมหานคร                         โทร. 02-224-4681 หรือ 02-221-2141-69 ต่อ 1663
กรมบัญชีกลาง Call Center           โทร. 02-270-6400 , www.cgd.go.th


 
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด