ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิดบริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

คู่มือการให้บริการ สถาบันโรคทรวงอก

คู่มือการให้บริการ สถาบันโรคทรวงอก Thumb HealthServ.net
คู่มือการให้บริการ สถาบันโรคทรวงอก ThumbMobile HealthServ.net

สถาบันโรคทรวงอก แบ่งการบริการใน 4 ด้าน ได้แก่ 1.งานด้านคลินิก 2. กลุ่มงานด้านต่างๆ 3. บริการด้านต่างๆ 4. บริการผู้ป่วย

สถาบันโรคทรวงอก มีบริการทางการแพทย์ในหลายด้าน แบ่งเป็น
1.งานด้านคลินิก เช่น คลินิกศูนย์โรคการนอนหลับ คลินิกผู้ป่วยนอกศัลยกรรมทรวงอก คลินิกผู้ป่วยนอกโรคปอด คลินิกโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง คลินิกผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว 
2. กลุ่มงานด้านต่างๆ เช่น  กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู กลุ่มงานรังสีวิทยา กลุ่มงานเภสัชกรรม
3. บริการด้านต่างๆ เช่น  บริการตรวจพิเศษส่องกล้องระบบการหายใจ บริการตรวจวินิจฉัยทางพยาธิวิทยากายวิภาค  บริการงานกายภาพบำบัดและงานเวชกรรมฟื้นฟู บริการงานจุลชีววิทยา
4. บริการผู้ป่วย เช่น บริการผู้ป่วยในห้องพิเศษ  ผู้ป่วยที่มีนัดให้นอนในโรงพยาบาล  บริการผู้ป่วยผ่าตัดเล็กแบบวันเดียวกลับ 
 
 
รายละเอียดการบริการ มีดังนี้ 


การให้บริการการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดเล็กแบบวันเดียวกลับ (One Day Surgery)
ติดต่อด้วยตนเอง ณ ห้องผ่าตัด ชั้น 3 อาคาร 7 สถาบันโรคทรวงอก 
โทร 02-5470999 ต่อ 30205 
 
วันที่ให้บริการ จันทร์ เวลา 8-9 น. 
เงื่อนไข-ค่าบริการ  คลิกรายละเอียด
 
 
กลุ่มงานเภสัชกรรม
งานบริการจ่ายยาผู้ป่วยนอก กลุ่มงานเภสัชกรรม สถาบันโรคทรวงอก (ผู้ป่วยนอก 450 รายต่อวัน)
ติดต่อด้วยตนเอง ณ ห้องจ่ายยา
กลุ่มงานเภสัชกรรม สถาบันโรคทรวงอก ตึก 7 ชั้น 1 , ตึก 8 ชั้น 1
โทรศัพท์025470999 ต่อ ตึก 7 30348, ตึก 8 30351
 
วันที่เปิดให้บริการ :
ตึก 7  วันจันทร์ -วันเสาร์  ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
08.00-16.00น. (วันจันทร์-ศุกร์)
 16.00-20.00น. (วันจันทร์-ศุกร์)
 08.30-12.30น. (วันเสาร์) 
 
ตึก 8  วันจันทร์ - วันศุกร์  08.00-16.00น. 

ข้อมูลเพิ่มเติม-ค่าบริการ คลิกที่นี่
 
 

กลุ่มงานรังสีวิทยา
ระบบบริการถ่ายภาพรังสีทรวงอก (ในเวลาราชการ)
ติดต่อด้วยตนเอง ณ สถาบันโรคทรวงอก กลุ่มงานรังสีวิทยา ชั้น 1 อาคาร 6
โทรศัพท์02-547-0999 ต่อ 30282

วันที่เปิดให้บริการ :จันทร์ถึงศุกร์ 08.00 – 16.00 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ 
 
กรณีผู้ป่วยใหม่ : ผู้มารับบริการต้องมีทะเบียนประวัติของสถาบันจากจุดคัดกรองเบอร์ 99
 ผู้ป่วยใหม่ได้รับบริการถ่ายภาพรังสีทรวงอกก่อนพบแพทย์
กรณีผู้ป่วยเก่า : ผู้ป่วยเก่าต้องได้รับการร้องขอจากแพทย์ผู้ดูแลก่อนรับบริการ
กรณีขอใบรับรองแพทย์ : ใช้บัตรประชาชนหรือใบขับข

ค่าบริการ 
 
 
 
 คลินิกศูนย์โรคการนอนหลับ
คลินิกศูนย์โรคการนอนหลับ สถาบันโรคทรวงอก กรมการแพทย์
 
ติดต่อด้วยตนเอง ณ คลินิกผู้ป่วยนอก ศูนย์โรคการนอนหลับ สถาบันโรคทรวงอก อาคาร 8 ชั้น 2
โทรศัพท์ 02-547-0999 ต่อ 30416

วันที่เปิดให้บริการ :วันพุธ 07.00-12.00 น.
หมายเหตุ : เปติดให้บริการสแกนตู้คิวอัตโนมัติ เวลา 06.00-11.00 น. อาคาร 7 ชั้น 1 และ อาคาร 8 ชั้น 1
 
ค่าบริการ 
 
 
 
กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู
การให้บริการผู้ป่วยนอกเวชศาสตร์ฟื้นฟู กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟ
 
ติดต่อด้วยตนเอง ณ กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู ภารกิจด้านวิชาการและการแพทย์สถาบันโรคทรวงอก
อาคาร 8 ชั้น 4
โทรศัพท์ 02-547-0999 ต่อ 30330, 30332, 30950
 
วันที่เปิดให้บริการ :วันจันทร์ -วันศุกร์ 
 08.30 - 16.30 น. (จันทร์ - ศุกร์)
16.30 - 20.30 น. (จันทร์, พุธ, ศุกร์)
 
หมายเหตุ :
1. ในเวลาราชการ เปติดให้บริการสแกนตู้คิวอัตโนมัติ เวลา 06.00-11.00น. (กรณีผู้ป่วยนัดออกกำลังกายช่วงบ่าย ให้ยื่นใบนัดที่ช่องเบอร์ 29 หน่วยงานเวชระเบียนและสถิติ)
2. นอกเวลาราชการ เปติดให้บริการสแกนตู้คิวอัตโนมัติ เวลา 14.00-18.00น.

ค่าบริการ
 
 
 
 
 
 
 
คลินิกผู้ป่วยนอกศัลยกรรมทรวงอก
การให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยนอกศัลยกรรมทรวงอก
โทรศัพท์ 02-547-0883
สายด่วนรับเรื่องร้องเรียน 02 547 0999 ต่อ 30048

วันที่เปิดให้บริการ : วันจันทร์ - วันศุกร์ 08.00-12.00 น
 
หมายเหตุ : เปิดให้บริการสแกนตู้คิวอัตโนมัติ เวลา 06.00-11.00 น. อาคาร 7 ชั้น 1 และ อาคาร 8 ชั้น 1

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข
 - ให้บริการเฉพาะผู้ป่วยนอกหลังผ่าตัดหัวใจและปอด ของสถาบันโรคทรวงอก
 - เฉพาะกรณีผู้ป่วยนอกที่ไม่ Admit
 
 
 
 
คลินิกผู้ป่วยนอกโรคปอด
การให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยนอกโรคปอด

ติดต่อด้วยตนเอง ณ คลินิกผู้ป่วยนอกโรคปอด
กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก สถาบันโรคทรวงอก อาคาร 8 ชั้น 2
โทรศัพท์ 02-547-0999 ต่อ 30860
 
วันที่เปิดให้บริการ : วันจันทร์ – วันศุกร์ 07.00-12.00 น.

หมายเหตุ : เปิดให้บริการสแกนตู้คิวอัตโนมัติ เวลา 06.00-11.00 น. อาคาร 7 ชั้น 1 และ อาคาร 8 ชั้น 1

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข
 - ผู้ป่วยที่เข้ารับการบริการคลินิกผู้ป่วยนอกโรคปอด เป็นผู้ป่วยที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคัดกรอง โดยแพทย์เฉพาะทาง
 
 
 
 
 
 
 
คลินิกโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
การให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยนอกโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
สถาบันโรคทรวงอก กรมการแพทย์
 
ติดต่อด้วยตนเอง ณ คลินิกโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก สถาบันโรคทรวงอก
อาคาร 8 ชั้น 2 
โทรศัพท์ 02-547-0999 ต่อ 30412
 
วันที่เปิดให้บริการ : วันจันทร์ – วันศุกร์ 07.00-12.00 น.
 
หมายเหตุ : เปิดให้บริการสแกนตู้คิวอัตโนมัติ เวลา 06.00-11.00 น. อาคาร 7 ชั้น 1 และ อาคาร 8 ชั้น 1
 
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขในการรับบริการ (ถ้ามี)
 - ผู้ป่วยที่เข้ารับการบริการคลินิกโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง เป็นผู้ป่วยที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคัดกรอง โดยแพทย์เฉพาะทาง
 
 
 
 
 
 ตรวจพิเศษหัวใจ (ECHO,EST,ECG,MRI)
การให้บริการตรวจพิเศษหัวใจ (ECHO, EST, ECG, MRI)
งานการพยาบาลตรวจรักษาพิเศษ กลุ่มงานการบริการผู้ป่วยนอก
 
ติดต่อด้วยตนเอง ณ ห้องตรวจพิเศษหัวใจ (ECHO, EST,ECG,MRI) กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก
สถาบันโรคทรวงอก อาคาร 7 ชั้น 1

โทรศัพท์ 02-547-0999 ต่อ 30982 ,30969,30408
วันที่เปิดให้บริการ : วันจันทร์-วันศุกร์ ในและนอกเวลาราชการ
ตั้งแต่เวลา 07.00น.-16.00น. และ16.30น.-20.30น.
วันเสาร์ นอกเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 07.00น.-12.00น.
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) (เปิดรับคิวอัตโนมัติตั้งแต่ 06.00น.-11.00น.)
 
เวลาที่เปิดให้บริการ :
 07.00-16.00 น. ในเวลาราชการ (จันทร์- ศุกร์)
 16.30-20.30 น. นอกเวลาราชการ (จันทร์ - ศุกร์)
 07.00-12.00 น. นอกเวลาราชการ (เสาร์)
 
หมายเหตุ : เปติดให้บริการสแกนตู้คิวอัตโนมัติ อาคาร 7 ชั้น 1 และ อาคาร 8 ชั้น 1
1.ในเวลาราชการ เวลา 06.00-11.00น.
2.นอกเวลาราชการ วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 14.00-18.00น. วันเสาร์เวลา 06.00-11.00น.
 
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข
 - ผู้ป่วยที่เข้ารับการบริการตรวจพิเศษหัวใจ (ECHO, EST, ECG, MRI) เป็นผู้ป่วยที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคัดกรองโดยแพทย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางสาขาอายุรกรรมหัวใจ
 
 คลินิกผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว
การให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยนอกภาวะหัวใจล้มเหลว
ติดต่อด้วยตนเอง ณ คลินิกผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว
กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก สถาบันโรคทรวงอก อาคาร 8 ชั้น 3 
โทรศัพท์ 02-547-0999 ต่อ 30981

วันที่เปิดให้บริการ :  วันจันทร์ ( เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) 07.00-12.00 น.
หมายเหตุ : เปิดให้บริการสแกนตู้คิวอัตโนมัติ เวลา 06.00-11.00 น. อาคาร 7 ชั้น 1 และ อาคาร 8 ชั้น 1
 
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข
 - ผู้ป่วยที่เข้ารับการบริการคลินิกผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว เป็นผู้ป่วยที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคัดกรอง โดยแพทย์เฉพาะทาง
 
 
 
 
 
หน่วยงานการพยาบาลผู้ป่วยนอกวัณโรคปอด
ระบบการบริการ ผู้ป่วยเก่าวัณโรคดื้อยา
สถาบันโรคทรวงอก กรมการแพทย์
ผู้ป่วยเก่าวัณโรคดื้อยา เฉลี่ย 150 ราย/เดือน
 
ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงานการพยาบาล
ผู้ป่วยนอกวัณโรคปอด สถาบันโรคทรวงอก (อาคารอานันทสถาน)
โทรศัพท์02-547-0999 ต่อ 30882
 
วันที่เปิดให้บริการ : วันอังคาร 07.00-12.00น.
หมายเหตุ : เปิดให้บริการสแกนตู้คิวอัตโนมัติ เวลา 07.00- 11.30น. อาคารอานันทสถาน 
 
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขในการขอรับบริการ (ถ้ามี) 
- ให้บริการเฉพาะผู้ป่วยเก่าวัณโรคดื้อยา
 
 
 
 
 
 
 
อื่นๆ ccit.go.th/service/manual
 
 • บริการตรวจพิเศษส่องกล้องระบบการหายใจ
 • บริการตรวจวินิจฉัยทางพยาธิวิทยากายวิภาค
 • บริการงานกายภาพบำบัดและงานเวชกรรมฟื้นฟู
 • บริการงานจุลชีววิทยา
 • คู่มือกระบวนการจัดทำหลักประกันสัญญา 
 • คู่มือการรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ 
 • คู่มือขอประวัติการรักษาเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับประกันชีวิต 
 • การให้บริการผู้ป่วยที่มีนัดให้นอนในโรงพยาบาล
 • การให้บริการส่องกล้องตรวจหลอดลม
 • การให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยนอก คลินิกยาต้านการแข็งตัวของเลือด
 • การให้บริการการเข้ารับบริการผู้ป่วยในห้องพิเศษ
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด