ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิดบริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

Digital Transformation in Healthcare ปฏิรูปบริการเพื่อสุขภาพดี ด้วยเทคโนโลยีดิจิตอล

Digital Transformation in Healthcare ปฏิรูปบริการเพื่อสุขภาพดี ด้วยเทคโนโลยีดิจิตอล Thumb HealthServ.net
Digital Transformation in Healthcare ปฏิรูปบริการเพื่อสุขภาพดี ด้วยเทคโนโลยีดิจิตอล ThumbMobile HealthServ.net

Digital Transformation in Healthcare ปฏิรูปบริการเพื่อสุขภาพดี ด้วยเทคโนโลยีดิจิตอล - งานประชุมสัมนาวิชาการประจำปีครั้งที่ 18 สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร 7-8 กรกฎาคม 2565 โรงแรมปริ๊นซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพ

Digital Transformation in Healthcare ปฏิรูปบริการเพื่อสุขภาพดี ด้วยเทคโนโลยีดิจิตอล HealthServ
Digital Transformation in Healthcare ปฏิรูปบริการเพื่อสุขภาพดี ด้วยเทคโนโลยีดิจิตอล 
สัมนาวิชาการประจำปีครั้งที่ 18 สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร 
7-8 กรกฎาคม 2565 โรงแรมปริ๊นซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพ


 
Digital Transformation in Healthcare ปฏิรูปบริการเพื่อสุขภาพดี ด้วยเทคโนโลยีดิจิตอล HealthServ

กำหนดการวันที่ 7 กรกฎาคม 2565
 
07.30 - 08.15 น. ลงทะเบียน
 
08.15 - 08.45 น. พิธีเปิดการสัมมนา โดย ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
 
08.45 - 09.45 น.การปาฐกถาพิเศษ
 
09.45 - 10.45 น. Thailand health information in Present and Future
โดย รศ.ตร.ธีรณี อจลากุล ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ (GBDi) สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
 
10.45 - 11.00 น.พักรับประทานอาหารว่าง พร้อมเยี่ยมชมบูธ
 
11.00 - 12.00 น.What New Al in Healthcare
โดย รศ.นพ.ธีรภัทร ยิ่งชนม์เจริญ อาจารย์กาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
คุณลำพูน สมพงษ์ พยาบาลประจำการหอผู้ป่วยวิกฤตอายุรกรรมหัวใจ โรงพยาบาลรามาธิบดี
 
12.00 - 13.30 น.

1. "2022 UPDATE ON MANAGEMENT OF ISCHEMIC STROKE"
โดย นพ.สุธัตน์ บุญญะการกุล ผู้อำนวยการศูนย์โรคหลอดเลือดสมองและระบบประสาท โรงพยาบาลจุฟารัตน์ 3 อินเตอร์

2. Review of Torsemide and advantage beyond furosemide. 
โดย ดร.เภสัชกรกฤติน บัณฑิตานุกูล อาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
13.30 -16.30 น. นำเสนอผลงานวิชาการด้านการแพทย์และสาธารณสุข Oral Presentation BMA Innovation Award 2022
 
 
กำหนดการวันที่ 8 กรกฎาคม 2565
 
07.30 - 08.15 น.ลงทะเบียน

08.15 - 09.30 น. บรรยายประสบการณ์ในต่างแดน โตย
1. นพ.สมเกียรตี ยงยิ่งศักดิ์ถาวร โรงพยาบาลกลาง
2. พญ.ชลีกธ โสอุดร โรงพยาบาลสิรินธร
3. นพ.สกลรัฐ กัดอราม โรงพยาบาลตากสิน
4. คุณศรัณยา แสงนณ์ โรงพยาบาลราชพิพัฒน์
 
09.30 - 10.30 น. Stroke Management in Bangkok Digital Era
- Mobile Stroke Unit โดย รศ.นพ.ยงชัย นิละนนท์ ประธานศูนย์โรคหลอดเลือดสมองศิริราช
- Stroke Intervention โดย ผศ.นพ.อิทธิชัย ศักดิ์อรุณชัย โรงพยาบาลตากสิน
 
10.30 - 11.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง พร้อมเยี่ยมชมบูธ
 
11.00 - 12.00 น. Innovation in Digital Era
โดย ผศ.ดร.สุภชัย วงศ์บุณย์ยง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (FIBO) มหาวิทยาลัยเทคโนโลย์พระจอมเกล้าธนบุรี
 
12.00 - 12.45 น. Practical Points on the Use of Anticoagulants in Patients with Atrial Fibrillation
โดย รศ.นพ.สัชชนะ พุ่มพฤกษ์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจ
 
12.45 - 13.45 น. Diabetes Technology, for now and the future
โดย พญ.ณิชกานต์ หลายชูไทย อาจารย์ประจำสาชาวิชาต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
13.45 - 14.45 น.
- Smart Watch ใช้ได้จริงหรือหลอก
- Smart Device Cardio
โดย นพ.นรศักดิ์ สุวจิตตานนท์ อายุรแพทย์โรคหัวใจ และ Sport Cardiologist โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท
 
14.45 - 15.30 น. 5G Cloud and Al for Digital Healthcare
โดย คุณวธกาน ลิขิตเตชาศักดี หัวหน่าเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีเครือข่ายโทรคมนาคม กลุ่มงานอุปกรณ์ไร่สาย บริษัทหัวเว่ย เทคโนโลยี
 
15.30 - 16.30 น. พิธีมอบรางวัลและพิธีปิดการสัมมนา

 
Digital Transformation in Healthcare ปฏิรูปบริการเพื่อสุขภาพดี ด้วยเทคโนโลยีดิจิตอล HealthServ
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด