ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 Thumb HealthServ.net
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ThumbMobile HealthServ.net

9 กันยายน 2565 ราชกิจจาฯ เผยแพร่พระราชบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้ใช้บังคับตั้งแต่
วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้ ตั้งเป็นจํานวน รวมทั้งสิ้น 3,185,000,000,000 บาท จําแนกเป็นรายจ่ายตามที่จะระบุ ต่อไปในพระราชบัญญัตินี้ มาตรา 5 ให้กระทรวงการคลังมีอํานาจสั่งจ่ายเงินแผ่นดิน ตามรายการและจํานวนเงินที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ หรือตามที่สํานักงบประมาณจะได้จัดสรรหรือตามที่จะได้มีการโอนเปลี่ยนแปลงตามกฎหมาย

 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ณ วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2565 ให้ตรา พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อให้หน่วยรับงบประมาณได้มีกรอบวงเงินงบประมาณสำหรับใช้จ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 
ทั้งนี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป
 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 139 ตอนที่ 57 ก วันที่ 19 กันยายน 2565 หน้า 1 - 265 

 
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด