ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก กิจกรรม-บริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ Health Economy ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

คกก.เอกลักษณ์ของชาติเผยผลประกาศเกียรติคุณ "ค่าของแผ่นดิน" ประจำปี 2565

คกก.เอกลักษณ์ของชาติเผยผลประกาศเกียรติคุณ "ค่าของแผ่นดิน" ประจำปี 2565 HealthServ.net
คกก.เอกลักษณ์ของชาติเผยผลประกาศเกียรติคุณ "ค่าของแผ่นดิน" ประจำปี 2565 ThumbMobile HealthServ.net

ประกาศเกียรติคุณเป็น ค่าของแผ่นดิน ใน 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 2) ด้านการส่งเสริมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3) ด้านการส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4) ด้านการส่งเสริมและพัฒนาสาธารณสุข

 ประกาศเกียรติคุณเป็น "ค่าของแผ่นดิน" 9 ด้าน อาทิ ด้านการพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการส่งเสริมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านการส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ด้านการส่งเสริมและพัฒนาสาธารณสุข และอื่นๆ 
 
 
โครงการ "ค่าของแผ่นดิน" เป็นการประกาศเกียรติคุณยกย่องเชิดชูเกียรติ ใน 3 ประเภท ได้แก่ "บุคคล หน่วยงาน โครงการ" ที่ได้ทำคุณประโยชน์ให้แก่ประชาชน สังคม ประเทศชาติ ในด้านต่างๆ 9 ด้าน ได้แก่ 
1) ด้านการพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2) ด้านการส่งเสริมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3) ด้านการส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4) ด้านการส่งเสริมและพัฒนาสาธารณสุข
5) ด้านการส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม
6) ด้านการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
7) ด้านการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา
8) การสร้างสรรค์สื่อประเภทต่างๆ
9) ด้านอื่นๆ
 
 
คกก.เอกลักษณ์ของชาติเผยผลประกาศเกียรติคุณ "ค่าของแผ่นดิน" ประจำปี 2565 HealthServ
 

ประกาศผลประจำปี 2565 
 

คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ ประกาศผลการคัดเลือกบุคคล หน่วยงาน และโครงการเพื่อประกาศเกียรติคุณเป็น "ค่าของแผ่นดิน" ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565 (เปิดรับการเสนอชื่อตั้งแต่ 4 มีนาคม 2565) มีรายนามดังนี้
 
 
1) ด้านการพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ประเภทบุคคล (รับโล่ประกาศเกียรติคุณ)
- พระครูปริยัติวิริยาภรณ์ (พระมหาสุภาพ พุทธวิริโย) 
- นายพัฒนา สุขเกษม
- นางวรรณพร แสงฮาด
- นายอนุรักษ์ กิ่งเล็ก
- นางสาวขวัญดิน สิงห์คำ
- นายอริฟ หะนิแร
- นางสมจิตต์ ชาติบัญชากร (รับใบประกาศเกียรติคุณ)
 
ประเภทหน่วยงาน (รับโล่ประกาศเกียรติคุณ)
- ชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน
- โรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูล
 
ประเภทโครงการ (รับโล่ประกาศเกียรติคุณ)
- โครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อการมีงานทำและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยการผลิตบูดูแท่งสำเร็จรูป
- โครงการคิง เพาเวอร์ไทย เพาเวอร์ พลังคนไทย
 
 
2) ด้านการส่งเสริมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ประเภทบุคคล (รับโล่ประกาศเกียรติคุณ)
- พระครูสุโชติ ปชโชโต
 
ประเภทหน่วยงาน (รับโล่ประกาศเกียรติคุณ)
- ศูนย์วิจัยระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อประเทศไทยปลอดขยะ
 
ประเภทโครงการ (รับโล่ประกาศเกียรติคุณ)
- โครงการพลิกฟื้นผืนป่าเพิ่มมูลค่าให้แผ่นดิน พลิกฟื้นธรณินปลูกดอกดินอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 
 
 
3) ด้านการส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประเภทบุคคล (รับโล่ประกาศเกียรติคุณ)
- ผศ.ทิวา ศุภจรรยา
- ศ.ไพโรจน์ วิริยจารี
- รศ.วิรุฬห์ ศรีบริรักษ์
- นายปริพัตร บูรณสิน
 
 
 
4) ด้านการส่งเสริมและพัฒนาสาธารณสุข
ประเภทบุคคล (รับโล่ประกาศเกียรติคุณ)
- นพ.วัชระ เอี่ยมรัศมีกุล
- นพ.วิโรจน์ วาณิชย์เจริญพร  (รับใบประกาศเกียรติคุณ)
- นางประนอม ไตรวิรัตน  (รับใบประกาศเกียรติคุณ)
 
ประเภทหน่วยงาน (รับโล่ประกาศเกียรติคุณ)
- มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์
- วิทยาลัยเทคนิคนิคมอุตสาหกรรมระยอง
 
ประเภทโครงการ (รับโล่ประกาศเกียรติคุณ)
- โครงการรณรงค์กำจัดปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
- โครงการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการส่งต่อผู้ป่วยโดยใช้โปรแกรมไทยรีเฟอร์ (Thai Refer)
- โครงการระบบบริการทางการแพทย์ทางไกล (A-MED Telehealth) สำหรับการดูแลผู้ป่วยโควิด-19
 

 
5) ด้านการส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม
ประเภทบุคคล (รับโล่ประกาศเกียรติคุณ)
- นางนิดา ปิณฑานนท์
- นายชัยยุทธ ปิลันธน์โอวาท
- นายตุรงค์ โสภณเกษมสาร
- นายสัมฤทธิ์ เพชรคง  (รับใบประกาศเกียรติคุณ)
 
ประเภทหน่วยงาน (รับโล่ประกาศเกียรติคุณ)
- วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
- โรงเรียนพิมายวิทยา
 
ประเภทโครงการ (รับโล่ประกาศเกียรติคุณ)
- โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาเอกสารโบราณสู่การสืบสารความยั่งยืนของศักดิ์ศรีชุมชน : วิถีแบบโกสุมพิสัย


 
 
6) ด้านการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
ประเภทบุคคล (รับโล่ประกาศเกียรติคุณ)
- นายไสว ศรียา
- นายสมทรง แสงตะวัน
- ผศ. ณ.นพชัย ชาญศิลป์
- จ่าสิบโท สุทิน ทองเอ็ม
- นายวัชรินทร์ รัตนชู
- นายจิรภัทร คาดีวี
- นางสาวชวนชม ดีรัศมี
- นายสุชาติ คงรอด (รับใบประกาศเกียรติคุณ)


 
7) ด้านการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา
ประเภทบุคคล (รับโล่ประกาศเกียรติคุณ)
- นายไพศาล ปันแดน
- นางประไพศรี สุภา
- ว่าที่ร้อยตรี ทวีศักดิ์ นามศรี
- นายพยัคฑพล รอดชมภู
- นายภานุกร นิ่มดวง
- นายภูมิพัฒน์ วนพิพัฒน์พงศ์
 
ประเภทหน่วยงาน (รับโล่ประกาศเกียรติคุณ)
- โรงเรียนบ้านบางหลาม
 
ประเภทโครงการ (รับโล่ประกาศเกียรติคุณ)
- โครงการคอนเน็กซ์ อีดี
- โครงการส่งเสริมคุณธรรมศีลธรรมนำการศึกษา  (รับใบประกาศเกียรติคุณ)
- โครงการสอนโค้ดดิ้ง วิทยากรข้อมูลและปัญญาประดิษฐในโรงเรียน  (รับใบประกาศเกียรติคุณ)


 
8) การสร้างสรรค์สื่อประเภทต่างๆ 
ไม่มี
 

 
9) ด้านอื่นๆ
ประเภทบุคคล (รับโล่ประกาศเกียรติคุณ)
- ร.ต.ต. พันธวัฒน์ เพชรรัตน์
- นายอุดร ตันติสุนทร
- นายศุภาชัย อุดคำ  (รับใบประกาศเกียรติคุณ)


คุณค่าแผ่นดิน
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด