ข่าวสุขภาพ
ร้านยาคุณภาพของฉัน แพคเกจสุขภาพ คลินิค งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

อบรมปลูกพืชสมุนไพรด้วยโรงปลูกพืชแนวตั้ง รุ่นที่ 4 ตอน "กัญชา"

อบรมปลูกพืชสมุนไพรด้วยโรงปลูกพืชแนวตั้ง รุ่นที่ 4 ตอน "กัญชา" HealthServ.net
อบรมปลูกพืชสมุนไพรด้วยโรงปลูกพืชแนวตั้ง รุ่นที่ 4 ตอน "กัญชา" HealthServ.net

หลักสูตรการปลูกพืชสมุนไพรด้วย โรงปลูกพืชแนวตั้ง (Vertical Farming) ตอน “กัญชา (Cannabis)” รุ่นที่ 4 (Mastering Indoor Vertical Farming for Cannabis : VFC) วันที่ 19 – 20 มิถุนายน 2566 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพ (บรรยาย) และศึกษาดูงานการปลูกกัญชาในโรงปลูกพืชแนวตั้ง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี ค่าอบรม ท่านละ 7,490​ บาท จัดโดย สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต (Career for the Future Academy) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

HealthServ สำรวจคิดเห็น

ผลสำรวจ

Key Highlights
 • เรียนรู้การปลูกกัญชาในโรงปลูกพืชแนวตั้ง (Vertical Farming) ทั้งเทคนิคการปลูก และการเพิ่มคุณภาพผลผลิตของกัญชา จากผู้มีประสบการณ์จริง
 • เข้าใจห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ของกัญชา และเห็นโอกาสทางธุรกิจ
 • ศึกษาดูงานการปลูกกัญชาในโรงปลูกพืชแนวตั้ง จากผู้ประกอบการและหน่วยงานชั้นนำที่ประสบความสำเร็จ
 
     คงเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า “กัญชา (Cannabis)” เป็นพืชที่สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ โดยใช้ประโยชน์ได้ทุกส่วน ไม่ว่าจะเป็นต้น ใบ เมล็ด เปลือก สามารถแปรรูปได้หลากหลาย โดยเฉพาะการสกัด “สารแคนนาบินอยด์ (Cannabinoids)” ที่มีอยู่ในกัญชา เพื่อนำมาเป็นยารักษาโรคใช้ทางการแพทย์อย่างแพร่หลาย แต่สารแคนนาบินอยด์ ในกัญชาจะมีมากหรือน้อยนั้น ขึ้นอยู่กับปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ดิน น้ำ ปริมาณแสงแดดต่อวัน วิธีการปลูก ตลอดจนสายพันธุ์ของกัญชา ดังนั้น การปลูกกัญชา ให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานจึงมีความสำคัญอย่างมาก
 
 
 
          จากข้อมูลของ New Leaf Data Services,LLC.All right reserved ได้มีการเก็บแนวโน้มตลาดกัญชาตามรูปแบบของการปลูก (ในช่วงเดือนมกราคม ถึงกุมภาพันธ์ 2564) พบว่า การปลูกกัญชาในโรงเรือนระบบปิด (Indoor) จะมีมูลค่าทางการตลาดมากที่สุด และเป็นการปลูกในระบบตามมาตรฐานสากลที่ตลาดทั่วโลกต้องการ เมื่อเทียบกับการปลูกโรงเรือนแบบกรีนเฮาท์ (Greenhouse) และโรงเรือนระบบเปิด (Outdoor) เนื่องจากการปลูกกัญชาในโรงเรือนระบบปิด สามารถควบคุมสภาพแวดล้อม ทั้งอุณหภูมิ อากาศ แสง และความชื้นได้ และลดความเสี่ยงจากแมลงศัตรูพืช ทำให้ผลผลิตกัญชาที่ได้มีคุณภาพสูงทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยสามารถควบคุมความคงที่ของสารสำคัญในกัญชาได้ตามมาตรฐานที่ต้องการ และยังสามารถวางแผนการปลูกและเก็บเกี่ยวได้ตลอดทั้งปี
 
 
 
          ด้วยเหตุผลดังกล่าว สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จึงได้ออกแบบและพัฒนาหลักสูตรการปลูกพืชสมุนไพรด้วยโรงปลูกพืชแนวตั้ง (Vertical Farming) ตอน “กัญชา (Cannabis)” ขึ้น เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปลูกกัญชาในโรงปลูกพืชแนวตั้ง (Vertical Farming) หรือโรงเรือนระบบปิด (Indoor) ที่สามารถช่วยควบคุมสภาพแวดล้อมและปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของกัญชา เพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดีทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพตามมาตรฐานระดับสากล ซึ่งจะทำให้สามารถเพิ่มมูลค่าทางการตลาดและสร้างโอกาสในแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
 
 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
 
เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปลูกกัญชาในโรงปลูกพืชแนวตั้ง (Vertical Farming) ซึ่งผู้เข้าร่วมฝึกอบรมจะได้เรียนรู้ดังนี้:
 1. เรียนรู้เทคโนโลยีโรงปลูกพืชแนวตั้ง และการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
 2. เรียนรู้เทคนิคการปลูก และการเพิ่มคุณภาพผลผลิตกัญชาในโรงปลูกพืชแนวตั้ง
 3. เรียนรู้เกี่ยวกับห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ของกัญชา และโอกาสทางธุรกิจ
 
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
ผู้เข้าร่วมอบรม
 1. ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปลูกกัญชาในโรงปลูกพืชแนวตั้ง ทั้งเรื่องเทคโนโลยีโรงปลูกพืชแนวตั้ง เทคนิคการปลูกและการเพิ่มคุณภาพผลผลิตกัญชา ตลอดจนการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ จากวิทยากรผู้มีประสบการณ์จริง
 2. ได้เข้าใจห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ของกัญชา ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ และโอกาสทางธุรกิจ
 3. สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการวิเคราะห์เพื่อลงทุนหรือต่อยอดธุรกิจทางด้านกัญชาได้
 
กลุ่มเป้าหมาย
 • นักลงทุน/ผู้ประกอบการ ที่สนใจการปลูกกัญชาอย่างมีคุณภาพ
 • เกษตรกรรุ่นใหม่ หรือเกษตรกรแนวคิดใหม่ ที่สนใจการปลูกกัญชาในโรงปลูกพืชแนวตั้ง
 • ผู้ที่สนใจการปลูกกัญชาด้วยเทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
 • เจ้าหน้าที่/บุคคลากรภาคการศึกษา ภาครัฐ และเอกชน ที่เกี่ยวข้องหรืออยู่ใน Supply Chain ของกัญชา
 
 
อบรมปลูกพืชสมุนไพรด้วยโรงปลูกพืชแนวตั้ง รุ่นที่ 4 ตอน "กัญชา" HealthServ
 

โครงสร้างหลักสูตร
 

          เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปลูกกัญชาในโรงปลูกพืชแนวตั้ง (Vertical Farming) ที่สามารถช่วยควบคุมสภาพแวดล้อมและปัจจัยที่สำคัญที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของกัญชา เพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดีทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพตามมาตฐานระดับสากล ซึ่งจะช่วยเพิ่มมูลค่าทางการตลาด และโอกาสในการแข่งขันได้อย่างยั่งยืน ประกอบด้วย การบรรยาย กรณีศึกษา และการศึกษาดูงานการปลูกกัญชาในโรงปลูกพืชแนวตั้ง รวมจำนวน 8 ชั่วโมง / 1.5 วันทำการ ดังนี้
 • บรรยาย และกรณีศึกษา 6.5 ชั่วโมง 1 วัน
 • ศึกษาดูงานการปลูกกัญชาในโรงปลูกพืชแนวตั้ง ของบริษัท ไดสตาร์ เฟรช จำกัด 2.5 ชั่วโมง 1/2 วัน
 • รวม 9 ชั่วโมง 1.5 วัน


 

เนื้อหาหลักสูตร


ประกอบด้วย
 
การบรรยาย และกรณีศึกษา
 • ภาพรวมของกัญชาทางการแพทย์ในตลาดโลก และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกัญชา
 • พฤกษศาสตร์ของกัญชา
 • ทำไมต้องปลูกกัญชาในโรงปลูกพืชแนวตั้ง (Vertical Farming)
 • เทคนิคการปลูกและการเพิ่มคุณภาพผลผลิตกัญชาในโรงปลูกพืชแนวตั้ง (Vertical Farming)
 • ห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ของกัญชา และโอกาสทางธุรกิจ

การศึกษาดูงาน
 • ศึกษาดูงานการปลูกกัญชาในโรงปลูกพืชแนวตั้ง ของบริษัท ไดสตาร์ เฟรช จำกัด
 
 
วิทยากรประจำหลักสูตร
คุณกฤษณะ ธรรมวิมล
CEO Wangree Fresh Plant Factory Startup
 
 
เกณฑ์การประเมินผล
 
ผู้เข้าอบรมต้องมีเวลาเรียนไม่ต่ำกว่า 80% จึงจะได้รับวุฒิบัตร
จากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)


 
 
ระยะเวลาของหลักสูตร
ระหว่างวันที่ 19 – 20 มิถุนายน​ 2566​ เวลา 09.00 – 16.00 น. (ระยะเวลาอบรมจำนวน 2 วัน)

สถานที่จัดฝึกอบรม
โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค
เลขที่ 9 ถนนราชปรารภ แขวงประตูน้ำ
เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400​


 
การบรรยาย และกรณีศึกษา
วันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 – 16.00 น.

 
การศึกษาดูงาน
วันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น.
 
สถานที่ศึกษาดูงาน
บริษัท ไดสตาร์ เฟรช จำกัด
เลขที่ 13/1 หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านใหม่
อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140
 
 
ค่าลงทะเบียน
 
ท่านละ 7,490​ บาท (ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
 
หมายเหตุ
 • ผู้เข้าอบรมต้องแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนป้องกันโรค Covid-19 ตามมาตรการกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข พร้อมผลตรวจ ATK ไม่เกิน 48 ชั่วโมง ก่อนเข้าอบรม
 • เฉพาะหน่วยงานรัฐ และองค์กรของรัฐ ที่ไม่ใช่ธุรกิจ และไม่แสวงหากำไร จะได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • หากท่านต้องการยกเลิกการลงทะเบียน กรุณาแจ้งยืนยันการยกเลิกเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างน้อย 7 วันทำการ ก่อนวันจัดอบรม หากแจ้งยกเลิกล่าช้ากว่าเวลาที่กำหนด ทางสถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าดำเนินการ คิดเป็นเงิน 30% จากค่าลงทะเบียนจำนวนเต็ม
 
 
 

จัดโดย

 
สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต (Career for the Future Academy)
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
73/1 อาคารสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ชั้น 6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0 2644 8150 ต่อ 81892 (คุณเมธภัค)​ 0 2644 8150 ต่อ 81904 (คุณสุรีย์)
โทรสาร : 0 2644 8110
E-MAIL : npd@nstda.or.th
 

กำหนดการอบรม

วันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2566 
 
08.00 – 08.45 น. ลงทะเบียน
08.45 – 09.00 น. เปิดการอบรม
09.00 – 09.30 น. บรรยายหัวข้อ: ภาพรวมของกัญชาทางการแพทย์ในตลาดโลก และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกัญชา โดย คุณกฤษณะ ธรรมวิมล  CEO Wangree Plant Factory Startup
09.30 – 10.30 น. บรรยายหัวข้อ: พฤกษศาสตร์ของกัญชา โดย คุณกฤษณะ ธรรมวิมล
10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 – 12.00 น. บรรยายหัวข้อ: ทำไมต้องปลูกกัญชาในโรงปลูกพืชแนวตั้ง (Vertical Farming) โดย คุณกฤษณะ ธรรมวิมล
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30 น. บรรยายหัวข้อ: เทคนิคการปลูกและการเพิ่มคุณภาพผลผลิตกัญชา ในโรงปลูกพืชแนวตั้ง (Vertical Farming) โดย คุณกฤษณะ ธรรมวิมล
14.30 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
14.45 – 16.00 น. บรรยายหัวข้อ: ห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ของกัญชา และโอกาสทางธุรกิจ โดย คุณกฤษณะ ธรรมวิมล
 
 
วันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2566 
 
08.30 – 09.30 น. เดินทางไปยังสถานที่ศึกษาดูงาน ณ บริษัท ไดสตาร์เฟรช จำกัด อำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรี
09.30 – 11.45 น. บรรยายและศึกษาดูงาน: แนะนำสถานที่ ศึกษาดูงาน และเยี่ยมชมการปลูกกัญชา
ในโรงปลูกพืชแนวตั้ง (Vertical Farming) โดย คุณกฤษณะ ธรรมวิมล
11.45 – 12.00 น. การอภิปรายและสรุปผล โดย คุณกฤษณะ ธรรมวิมล
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน และเดนิ ทางกลับโดยสวัสดิภาพ

 
หมายเหตุ:
1. พักรับประทานอาหารว่าง (เช้า) เวลา 10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลา 12.00 – 13.00 น.
2. กำหนดการ และสถานที่อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและความจำเป็น โดยยังคงเนื้อหา และสาระสำคัญของการอบรมไว้
3. ผู้ที่เข้าอบรมต้องมีเวลาเข้าเรียนไม่ต่ำกว่า 80% จึงจะได้รับวุฒิบัตร จากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
 

ข่าว/บทความล่าสุด

เนื้อหาอ่านล่าสุด