ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

ชลน่าน สันติ ประชุม สธ.ชู Quick win เร่งรูปธรรม 100 วันแรก ยกระดับ 30บาทพลัส

ชลน่าน สันติ ประชุม สธ.ชู Quick win เร่งรูปธรรม 100 วันแรก ยกระดับ 30บาทพลัส Thumb HealthServ.net
ชลน่าน สันติ ประชุม สธ.ชู Quick win เร่งรูปธรรม 100 วันแรก ยกระดับ 30บาทพลัส ThumbMobile HealthServ.net

รัฐมนตรีว่าการและรัฐมนตรีช่วย สธ. ร่วมประชุมผู้บริหารระดับสูงสธ.นัดพิเศษ ชี้แจงนโยบายการบริหารงาน น้อมนำและพัฒนางานสาธารณสุขตามแนวพระราชดำริฯ ยกระดับ 30 บาทพลัส ผ่าน 12 ประเด็น สร้าง Quick Win ให้เห็นเป็นรูปธรรมใน 100 วันแรก ย้ำดูแลทั้งประชาชนและบุคลากร พร้อมเป็นกระทรวงที่ร่วมส่งเสริมเศรษฐกิจไทย

ชลน่าน สันติ ประชุม สธ.ชู Quick win เร่งรูปธรรม 100 วันแรก ยกระดับ 30บาทพลัส HealthServ
 
           15 กันยายน 2566 ที่กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข และ นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุขวาระพิเศษ ซึ่งถือเป็นการประชุมครั้งแรกหลังเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรี เพื่อชี้แจงนโยบายและแนวทางการบริหารงานกระทรวงสาธารณสุข 
ชลน่าน สันติ ประชุม สธ.ชู Quick win เร่งรูปธรรม 100 วันแรก ยกระดับ 30บาทพลัส HealthServ

Quick Win ใน 100 วันแรก 

 
            นพ.ชลน่านกล่าวว่า ทิศทางของกระทรวงสาธารณสุขต่อจากนี้ นอกจากจะเป็นองค์กรหลักทางด้านสุขภาพแล้ว ต้องสามารถร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยได้ด้วย โดยการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทั้งด้านอุตสาหกรรมการแพทย์และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ พร้อมทั้งเฝ้าระวังความปลอดภัย สร้างความมั่นใจให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว สำหรับการขับเคลื่อนงานของกระทรวงสาธารณสุข จะน้อมนำและพัฒนางานสาธารณสุขตามแนวพระราชดำริและโครงการเฉลิมพระเกียรติของพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ และยกระดับ 30 บาทพลัส ที่ครอบคลุมการดูแลสุขภาพในทุกมิติ ทั้งการส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟูสุขภาพ เพื่อสร้างสุขภาวะที่ดีของคนไทย ผ่านนโยบาย 12 ประเด็น ได้แก่ 1.โรงพยาบาล กทม. 50 เขต 50 โรงพยาบาล และปริมณฑล 2.สุขภาพจิต/ยาเสพติด 3.มะเร็งครบวงจร 4.สร้างขวัญกำลังใจบุคลากร 5.การแพทย์ปฐมภูมิ 6.สาธารณสุขชายแดนและพื้นที่เฉพาะ 7.สถานชีวาภิบาล 8.พัฒนาโรงพยาบาลชุมชนแม่ข่าย 9.ดิจิทัลสุขภาพ 10.ส่งเสริมการมีบุตร 11.เศรษฐกิจสุขภาพ และ 12.นักท่องเที่ยวปลอดภัย 

 
       “ใน 100 วันแรก กระทวงสาธารณสุขและหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง จะร่วมกันผลักดันนโยบายเรื่องต่างๆ ให้เห็น Quick Win ที่เป็นรูปธรรม เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน ขณะเดียวกันก็จะไม่ละเลยการดูแลบุคลากรสาธารณสุขทุกคน เพราะเชื่อว่า เมื่อผู้ให้บริการมีความสุข ย่อมส่งผลถึงประชาชนผู้รับบริการด้วยเช่นกัน และหวังว่าเราจะมีระบบสาธารณสุขที่เหมาะสมสำหรับทุกคนบนผืนแผ่นดินไทยต่อไป” นพ.ชลน่านกล่าว 

 

ชลน่าน สันติ ประชุม สธ.ชู Quick win เร่งรูปธรรม 100 วันแรก ยกระดับ 30บาทพลัส HealthServ
 
            นายสันติกล่าวว่า จากการทำงานในพื้นที่มานานทำให้ทราบถึงปัญหาในการเข้ารับบริการสุขภาพของประชาชน ทั้งเรื่องภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทาง การรอรับบริการนาน ดังนั้น จะช่วยขับเคลื่อนกระทรวงสาธารณสุขให้เป็นที่พึ่งของประชาชนที่เจ็บป่วย โดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่ห่างไกล ให้ได้เข้าถึงบริการสุขภาพที่สะดวก รวดเร็ว สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชน รวมถึงส่งเสริมการดูแลสุขอนามัยแม่และเด็ก เพื่อเพิ่มบุคลากรที่มีคุณภาพมาพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ รองรับการเป็นสังคมสูงวัย ทำให้ประเทศชาติเดินหน้าไปได้อย่างมั่นคงแข็งแรง สร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจและมีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น 


 
          ด้าน นพ.โอภาสกล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขพร้อมที่จะดำเนินการตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ที่มีความตั้งใจจะพัฒนาระบบสุขภาพในทุกมิติ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน โดยทุกหน่วยงานในกำกับของกระทรวงสาธารณสุข และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง จะร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายไปพร้อมกับฝ่ายการเมืองอย่างสอดประสานและไร้รอยต่อ เพื่อให้การดำเนินงานด้านสาธารณสุขจากนี้ไป บรรลุตามเป้าหมายที่จะมุ่งสู่การสร้างสุขภาพคนไทย เพื่อสุขภาพประเทศไทย อย่างยั่งยืน 
ชลน่าน สันติ ประชุม สธ.ชู Quick win เร่งรูปธรรม 100 วันแรก ยกระดับ 30บาทพลัส HealthServ
ชลน่าน สันติ ประชุม สธ.ชู Quick win เร่งรูปธรรม 100 วันแรก ยกระดับ 30บาทพลัส HealthServ

เริ่มแล้วโครงการ Quick Win ภายใต้นโยบาย 30 บาทพลัส LINK

เริ่มแล้วโครงการ Quick Win ภายใต้นโยบาย 30 บาทพลัส ชลน่าน สันติ ประชุม สธ.ชู Quick win เร่งรูปธรรม 100 วันแรก ยกระดับ 30บาทพลัส
เริ่มแล้วโครงการ Quick Win ภายใต้นโยบาย 30 บาทพลัส ชลน่าน สันติ ประชุม สธ.ชู Quick win เร่งรูปธรรม 100 วันแรก ยกระดับ 30บาทพลัส
เริ่มแล้วโครงการ Quick Win ภายใต้นโยบาย 30 บาทพลัส "หมอชลน่าน"ประกาศชัด เร่งฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกให้หญิง 11 - 20 ปี ทั่วประเทศ 1 ล้านโดส ภายใน 100 วัน หลังตัวเลขสาวไทยป่วยปีละ กว่า 6,000 ราย ... อ่านต่อ

สปสช.พร้อมรับนโยบาย Quick Win บัตรปชช.ใบเดียวรักษาทุกที่ ทำได้รวดเร็ว LINK

สปสช.พร้อมรับนโยบาย Quick Win บัตรปชช.ใบเดียวรักษาทุกที่ ทำได้รวดเร็ว ชลน่าน สันติ ประชุม สธ.ชู Quick win เร่งรูปธรรม 100 วันแรก ยกระดับ 30บาทพลัส
สปสช.พร้อมรับนโยบาย Quick Win บัตรปชช.ใบเดียวรักษาทุกที่ ทำได้รวดเร็ว ชลน่าน สันติ ประชุม สธ.ชู Quick win เร่งรูปธรรม 100 วันแรก ยกระดับ 30บาทพลัส
  เลขาธิการ สปสช. เผยความพร้อมการเดินหน้าตามนโยบายรัฐบาลและ รมว.สธ. “บัตรประชาชนใบเดียวรักษาได้ทุกที่” เชื่อเป็น Quick Win ที่สามารถทำได้รวดเร็ว หลังเทคโนโลยีมีความพร้อม-นำร่องบางส่วนมาแล้ว ยันไม่กังวลประชาชนมุ่งเข้ารับบริการ รพ.ใหญ่ มองต่อไปจะเกิดความสมดุลจากหน่วยบริการใกล้บ้านที่ถูกยกระดับมากขึ้น

นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เปิดเผยถึงความพร้อมในการดำเนินตามนโยบายยกระดับ “30 บาทรักษาทุกโรค” ของรัฐบาล และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (รมว.สธ.) นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ว่า รมว.สธ.ได้มอบนโยบายการใช้ “บัตรประชาชนใบเดียวรักษาได้ทุกที่” ซึ่งเป็น 1 ในนโยบาย Quick Win ที่สามารถดำเนินการได้ในไม่ช้า หรืออาจเร็วกว่า 100 วันแรก โดยอาจมีการนำร่องในบางพื้นที่ก่อน หากยังไม่สามารถดำเนินการได้พร้อมกันในทั่วประเทศ ... อ่านต่อ
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด