ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก กิจกรรม-บริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ Health Economy ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

มาตรฐานโรงแรมสีเขียวอาเซียน ASEAN Green Hotel Standard

มาตรฐานโรงแรมสีเขียวอาเซียน ASEAN Green Hotel Standard HealthServ.net
มาตรฐานโรงแรมสีเขียวอาเซียน ASEAN Green Hotel Standard ThumbMobile HealthServ.net

มาตรฐานโรงแรมสีเขียวอาเซียน เกิดจากความร่วมมือของประเทศกลุ่มอาเซียน 10 ประเทศ ตั้งแต่ปี 2549 เพื่อใช้สำหรับตรวจประเมินและให้การรับรองโรงแรมที่เหมาะกับสถานการณ์ปัจจุบันของอุตสาหกรรมโรงแรมในภูมิภาคอาเซียน

มาตรฐานโรงแรมสีเขียวอาเซียน ASEAN Green Hotel Standard HealthServ
มาตรฐานโรงแรมสีเขียวอาเซียน เกิดจากความร่วมมือของประเทศกลุ่มอาเซียน 10 ประเทศ ตั้งแต่ปี 2549 จัดทำขึ้นมาเพื่อเป็นมาตรฐานขั้นพื้นฐานของสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว เป็นกรอบในการพัฒนาเชิงคุณภาพของประเทศสมาชิก ในปี 2553 ในการประชุม ณ ประเทศสิงคโปร์ ได้มีมติให้มีการศึกษาเพือปรับปรุงมาตรฐานและกระบวนการในการรับรองให้ทันสมัย พร้อมกับการพัฒนาคู่มือแนวทางในการตรวจประเมินมาตรฐานโรงแรมสีเขียวของอาเซียน (ASEAN Green Hotel Standard) เพื่อใช้สำหรับตรวจประเมินและให้การรับรองโรงแรมที่เหมาะกับสถานการณ์ปัจจุบันของอุตสาหกรรมโรงแรมในภูมิภาคอาเซียน
 
การนำไปใช้
มาตรฐานโรงแรมสีเขียวอาเซียนนี้ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ทั้งในด้านกระบวนการจัดทำมาตรฐานและด้านการตรวจประเมินเพื่อการรับรองมาตฐาน
1. ใช้เป็นเกณฑ์การปฏิบัติให้สอดคล้องและเป็นเครื่องมือตรวจประเมินตนเอง เมื่อพบข้อปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด ให้ดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องและจัดทำแผนปรับปรุง รวมถึงแผนการป้องกันมิให้เกิดซ้ำ
2. ใช้เป็นเกณฑ์การตัดสินการปฏิบัติว่าสอดคล้องหรือไม่กับข้อกำหนดมาตรฐาน เป็นเครื่องมือของผู้ประเมินและเป็นเอกสารอ้างอิงประกอบการพิจารณาตัดสินให้การรับรอง
 
ดำเนินการโดย 
กรมการท่องเที่ยว (Department of Tourism)
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ศูนย์ราชการฯแจ้งวัฒนะ ชั้น 2 - 3 เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
เบอร์โทร: 02 141 3333
แฟกซ์: 02 143 9719
 
HealthServ.net
รวมข้อมูลข่าวสาร สาระความรู้ แพคเกจโปรแกรมบริการสุขภาพ จากผู้ให้บริการทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อการเข้าถึงข้อมูล สำหรับใช้ในการตัดสินใจ เลือกใช้บริการสุขภาพได้อย่างคุ้มค่าสูงสุด สำหรับตัวคุณและคนที่คุณห่วงใย
Line @healthserv 
Email healthserv.net@gmail.com 
มาตรฐานโรงแรมสีเขียวอาเซียน ASEAN Green Hotel Standard HealthServ
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด