ข่าวสุขภาพ
ร้านยาคุณภาพของฉัน แพคเกจสุขภาพ คลินิค งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา

เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา HealthServ.net
เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา HealthServ.net

ฐานข้อมูลเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ที่มีการใช้ในสถานบริการสุขภาพต่างๆ ของกระทรวงสาธารณสุข

เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา HealthServ
 คณะทำงานพัฒนาฐานข้อมูลเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้พิจารณากำหนดหมวดหมู่ของเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รวมทั้งโครงสร้างสำหรับการพัฒนาฐานข้อมูลเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ที่มีการใช้ในสถานบริการสุขภาพต่างๆ ของกระทรวงสาธารณสุข โดยในส่วนของการหมวดหมู่ได้จำแนกตามประเภท และกลุ่ม ดังนี้

ประเภทเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา

 1. วัสดุการแพทย์ทั่วไป 60 กลุ่ม
 2. วัสดุทันตกรรม 12 กลุ่ม
 3. วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 11 กลุ่ม
 4. วัสดุเอกซเรย์ 4 กลุ่ม
 5. วัสดุเภสัชกรรม 3 กลุ่ม
รวม 90 กลุ่ม
 
 
โดยที่เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาแต่ละประเภท จำแนกเป็นกลุ่มต่างๆ ดังต่อไปนี้
 

1. วัสดุการแพทย์ทั่วไป (General Medical supply)

มีจำนวนกลุ่มของรายการ ทั้งสิ้น 60 กลุ่ม ประกอบด้วย
 
 1. Adhesion barrier
 2. Bag
 3. Bandages
 4. Bone cement
 5. Breating circuit
 6. Cap
 7. Cast
 8. Catheter
 9. Collar
 10. Colostomy bag
 11. Condom
 12. Connector
 13. Cord tape
 14. Cotton
 15. Cuff
 16. Drain
 17. Drape
 18. Dressing
 19. Electric cautery
 20. Electrodes
 21. Extension tube
 22. Gauze
 23. Gel
 24. Glove
 25. Hemostat
 26. Heparin lock
 27. Implant Prosthesis
 28. IV set
 29. Knife,blade
 30. Mask
 31. Needle
 32. Plaster
 33. Protective apron
 34. Recording papers
 35. Rehability
 36. Respiratory
 37. Shield
 38. Skin stapler
 39. Sling
 40. Splint
 41. Sterilization indicator
 42. Sterilizing gas
 43. Stoma adhesive
 44. Stopcock
 45. Suction bag
 46. Support
 47. Suture
 48. Syringe
 49. Thermometer
 50. Tissue support
 51. Traction
 52. Tube,billiary
 53. Tube,duodenal
 54. Tube,endotracheal
 55. Tube,feeding
 56. Tube,stomach
 57. Tube,tracheostomy
 58. Undercast padding
 59. Urine bag
 60. Urostomy bag
 
 

2. วัสดุทันตกรรม (Dental supply)

มีจำนวนกลุ่มของรายการ ทั้งสิ้น 12 กลุ่ม ประกอบด้วย
 
 1. Bur
 2. Endodontics
 3. Examination
 4. General
 5. Implant
 6. Operative
 7. Orthodontics
 8. Pedodontics
 9. Periodontics
 10. Prevention
 11. Prosthodontics
 12. Surgery
 
 
 

3. วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ (Laboratory supply)

มีกลุ่มจำนวนของรายการ ทั้งสิ้น 11 กลุ่ม ประกอบด้วย
 
 1. Antiserum
 2. Biochemistry test
 3. Blood bank
 4. Chemicals and Stain
 5. Hematology Reagent
 6. Immunology and Serology
 7. Media
 8. Microscopy
 9. Reagent kit
 10. Sensitive disk
 11. Tests and Reagents
 
 
 
 
 

4. วัสดุเอกซเรย์ (X-ray supply)

มีจำนวนกลุ่มของรายการ ทั้งสิ้น 4 กลุ่ม ประกอบด้วย
 
 1. Diagnostic agent
 2. Film X-Ray
 3. Imaging chemicals
 4. Imaging supply
 
 
 

5. วัสดุเภสัชกรรม (Pharmacy supply)

มีจำนวนกลุ่มของรายการ ทั้งสิ้น 3 กลุ่ม ประกอบด้วย
 
 1. Container&closure
 2. Pharmacy chemical agent
 3. Pharmacy supplies

ข่าว/บทความล่าสุด

เนื้อหาอ่านล่าสุด