ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก กิจกรรม-บริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ Health Economy ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

[ประกันสังคม] ผู้สูงอายุเฮ ประกันสังคมขยายอายุถึง 65 ปี

[ประกันสังคม] ผู้สูงอายุเฮ ประกันสังคมขยายอายุถึง 65 ปี

ผู้สูงอายุเฮ สปส. ขยายอายุถึง 65 ปี 
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2553 เวลา 9.30 น. นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประกันสังคมทั่วไทยสู่แรงงานภาคอิสระรุ่นที่ 1-2 (ส่วนภูมิภาค) โดยมีนางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ รองปลัดกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยนายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม นายอุดมศักดิ์ เจริญวุฒิ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี นายสุคนธ์ สุวรรณศักดิ์สิน นายอำเภอเมืองชลบุรี นายณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองแสนสุข ผู้บริหารสำนักงานประกันสังคม และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ ณ ห้องแสนสุข โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 
 
 
 
 นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า กระทรวงแรงงานมีภารกิจสำคัญในการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพประชาชน โดยการสร้างหลักประกันทางสังคม เพื่อให้สอดคล้องกับความจำเป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งประชากรกลุ่มด้อยโอกาส กลุ่มเปราะบาง และกลุ่มผู้สูงวัยจำนวนมาก ที่ยังไม่ได้รับการคุ้มครองทางสังคม ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งในการนำไปสู่ความเหลื่อมล้ำทางสังคม จากการสำรวจข้อมูลแรงงานภาคอิสระของสำนักงานสถิติแห่งชาติปี 2562 พบว่า มีแรงงานภาคอิสระจำนวน 20.4 ล้านคน ทั่วประเทศ แต่มีเพียงจำนวน 3.40 ล้านคน หรือร้อยละ 16.67 ที่เข้าถึงระบบความคุ้มครองประกันสังคมมาตรา 40 และยังมีแรงงานภาคอิสระจำนวน 17.00 ล้านคน หรือร้อยละ 83.33 ที่ยังไม่ได้เข้าสู่ระบบความคุ้มครอง ดังนั้นเพื่อลดปัญหาดังกล่าว กระทรวงแรงงาน ได้มีการส่งเสริมสนับสนุนและประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนที่อยู่ในวัยกำลังแรงงานในกลุ่มผู้ประกอบอาชีพอิสระ ให้เห็นความสำคัญของการมีหลักประกันทางสังคม โดยการสมัครเข้าสู่ระบบความคุ้มครองประกันสังคมอย่างทั่วถึง และเพื่อยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอีกด้วย
 
นายสุเทพฯ กล่าวต่อว่า การจัดโครงการประกันสังคมทั่วไทยสู่แรงงานภาคอิสระ มีวัตถุประสงค์เพื่อ รณรงค์ประชาสัมพันธ์การสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ประกันสังคมมาตรา 40 และสร้างแรงจูงใจ ให้แรงงานภาคอิสระ เข้าถึงการมีหลักประกันความมั่นคงในชีวิต เพื่อยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีสำหรับตนเองและครอบครัว ที่อยู่ในวัยแรงงานที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปี บริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 65 ปี บริบูรณ์ ด้วยการรณรงค์ส่งเสริมประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้และรับสมัครขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 โดยกำหนดกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วยเครือ ข่ายประกันสังคมแรงงานภาคอิสระ และผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ในพื้นที่จังหวัดชลบุรีรวม 300 คน ซึ่งภายในงาน จัดให้มีนิทรรศการเกี่ยวกับความคุ้มครองประกันสังคม สำหรับแรงงานภาคอิสระ การรับสมัครขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 และการออกร้านผลิตภัณฑ์ของเครือข่ายประกันสังคม ผู้ประกันตนตามมาตรา 40 แรงงานภาคอิสระและสมาคมผู้สูงวัยของจังหวัดชลบุรีด้วย ซึ่งคาดหมายว่า การดำเนินโครงการดังกล่าวจะมีส่วนส่งเสริมสนับสนุนให้แรงงานภาคอิสระในพื้นที่จังหวัดชลบุรี เกิดความตื่นตัวและร่วมเป็นเครือข่ายในการสนับสนุนการขยายความคุ้มครองประกันสังคม เพื่อให้แรงงานภาคอิสระได้รับความคุ้มครองประกันสังคมเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย

ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด