ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิดบริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

เทศบาลนครนครสวรรค์

เทศบาลนครนครสวรรค์ Thumb HealthServ.net
เทศบาลนครนครสวรรค์ ThumbMobile HealthServ.net

สำนักงานเทศบาลนครนครสวรรค์
112 ถนนอรรถกวี ตำบลปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219555 โทรสาร : 056-219519
www.nsm.go.th

 เทศบาลนครนครสวรรค์ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ใจกลางท้องที่อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครไปทางทิศเหนือประมาณ 237 กิโลเมตร มีพื้นที่ในเขตการปกครอง จำนวน 27.87ตารางกิโลเมตร พื้นที่ครอบคลุม 5ตำบล ดังนี้
ตำบลปากน้ำโพทั้งตำบล
ตำบลนครสวรรค์ตก หมู่ที่ 1 , 4 , 5 , 9 , 10
ตำบลนครสวรรค์ออก หมู่ที่ 1 , 4 , 5 , 6 , 7
ตำบลวัดไทร หมู่ที่10 , 11 , 12 , 13
ตำบลแควใหญ่ หมู่ที่ 4 , 7 , 10
 
จำนวนประชากรเทศบาลนครนครสวรรค์ ปี 2556 รวม 86,703 คน แยกเป็น เพศชาย 40,958 คน เพศหญิง 45,745 คน (ประชากร ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2556)
 
สถานศึกษาในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์มีจำนวนทั้งสิ้น 40 แห่ง นักเรียน นักศึกษา และพระภิกษุมีประมาณ 58,326 คน ห้องเรียนจำนวน 1,787 ห้อง ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา มีจำนวน 3,320 คน โดยแยกเป็นสถาบันการศึกษาสังกัดต่าง ๆ รวม 7 สังกัด
 
 
การสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โรงพยาบาลในเขตเทศบาล มีจำนวน 6 แห่ง แยกเป็น
โรงพยาบาลของรัฐ จำนวน 1 แห่ง จำนวนเตียง 653 เตียง
โรงพยาบาลเอกชน จำนวน 5 แห่ง จำนวนเตียง 473 เตียง
 
ศักยภาพของเทศบาล
เทศบาลนครนครสวรรค์เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีขีดความสามารถในการบริหารงาน เพื่อให้บริการประชาชนในเขตพื้นที่การปกครองได้อย่างมีประสิทธิภาพและเต็มความสามารถ โดยมีระบบโครงสร้างการบริหารงาน อัตรากำลังบุคลากรขององค์กร และสถานะการคลัง ดังนี้
 
ฝ่ายนิติบัญญัติ
 
สภาเทศบาลทำหน้าที่เป็นฝ่ายนิติบัญญัติ ประกอบด้วยสมาชิกสภาเทศบาล จำนวน 24 คน เลือกตั้งโดยราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล มีวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี มีประธานสภา 1 คน และรองประธาน 1 คน ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งจากสมาชิกสภาเทศบาลตามมติของสภาเทศบาล
 
ฝ่ายบริหาร
 
การบริหารงานเทศบาล ประกอบด้วยนายกเทศมนตรีเป็นฝ่ายบริหารทางด้านนโยบาย มีรองนายกเทศมนตรีจำนวน 4 คน เป็นผู้ช่วย และฝ่ายปฏิบัติงานประจำมีปลัดเทศบาลเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด และพนักงานเทศบาลและลูกจ้างเป็นฝ่ายปฏิบัติ ติดตามนโยบายที่นายกเทศมนตรีมอบหมายงานให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนที่กำหนด แบ่งเป็นส่วนต่าง ๆ ได้ 9 ส่วน ได้แก่
 
สำนักปลัดเทศบาล
กองวิชาการและแผนงาน
สำนักการคลัง
สำนักการช่าง
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
สำนักการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
สำนักการประปา
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด