ข่าวสุขภาพ
ร้านยาคุณภาพของฉัน แพคเกจสุขภาพ คลินิค งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จ.หนองคาย

ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จ.หนองคาย HealthServ.net
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จ.หนองคาย HealthServ.net

วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดหนองคาย เป็นศูนย์ประเมินสมรรถภาพ และเตรียมความพร้อมให้แก่คนพิการก่อนเข้ารับการฝึกอาชีพและก่อนออกไปประกอบอาชีพในตลาดแรงงาน รวมทั้งให้การฟื้นฟูสมรรถภาพความพิการทั้ง 4 ด้าน และพัฒนาด้านอาชีพสำหรับคนพิการทุกประเภทความพิการ

ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จ.หนองคาย HealthServ
จากข้อมูลสถิติพบว่า ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีจำนวนคนพิการมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 40 ของจำนวนคนพิการทั่วประเทศ และกว่าครึ่งของจำนวนคนพิการดังกล่าวอยู่ในวัยแรงงาน การมีงานทำของคนพิการ นับเป็นวิธีหนึ่งที่จะพัฒนาคนพิการอย่างยั่งยืนให้สามารถพึ่งตนเองได้ ตลอดจนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม ตามพระราชบัญญัติการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534 จึงกำหนดให้คนพิการได้รับการสงเคราะห์พัฒนาและฟื้นฟูสมรรถภาพ โดยวิธีทางการแพทย์ การศึกษา ด้านสังคม และด้านอาชีพ เพื่อให้คนพิการดำรงชีวิตอยู่ในสังคม ได้อย่างปกติสุข ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดหนองคาย จึงเกิดขึ้นเพื่อรองรับการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะด้านการฝึกอาชีพ และจัดหางานให้กับคนพิการ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเริ่มดำเนินการก่อสร้างอาคาร ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการจังหวัดหนองคาย เมื่อปี 2540 และเปิดให้บริการฝึกอาชีพ ตั้งแต่ปี 2543 เป็นต้นมา จากการปรับโครงสร้างกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ส่งผลให้ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการจังหวัดหนองคาย ได้เปลี่ยนมาใช้ชื่อว่า ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการจังหวัดหนองคาย สังกัดกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ตั้งแต่วันที่ 4 พฤษภาคม 2560 มาจนถึงปัจจุบัน

 
วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดหนองคาย
1. เพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ ต่อพสกนิกรชาวไทยรวมถึงผู้ด้อยโอกาส เช่น คนพิการตลอดมา และน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
2. เพื่อช่วยให้คนพิการในชนบท ได้รับการดูแล พัฒนาคุณภาพชีวิต ฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ การศึกษา อาชีพ และสังคม ด้วยวิธีการที่เหมาะสม ตามประเภทความพิการ
3. เป็นศูนย์ประเมินสมรรถภาพ และเตรียมความพร้อมให้แก่คนพิการก่อนเข้ารับการฝึกอาชีพและก่อนออกไปประกอบอาชีพในตลาดแรงงาน รวมทั้งให้การฟื้นฟูสมรรถภาพความพิการทั้ง 4 ด้าน และพัฒนาด้านอาชีพสำหรับคนพิการทุกประเภทความพิการ


ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดหนองคาย
  • สถานที่ตั้ง: 455 หมู่ 14 ถนนหนองสองห้อง-ท่าบ่อ ตำบลค่ายบกหวาน อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43100
  • แผนที่ Google Map
  • เบอร์โทรศัพท์: 042-495022, 089-569-1328
  • เบอร์โทรสาร: 042-495023
  • E-mail: rehab-nongkhai@dep.go.th
  • เว็บไซต์:  http://nongkhai.dep.go.th/
  • Facebook

ข่าว/บทความล่าสุด

เนื้อหาอ่านล่าสุด