Home :

คลินิกประสานใจ

ให้บริการผู้ป่วยระยะท้ายแบบประคับประคอง (Palliative Care) ครอบคลุมทั้งผู้ป่วยที่นอนโรงพยาบาล และผู้ป่วย เวลาทำการ (ในเวลา): 13.00 - 16.00 น. (วันพุธที่ 2 และวันพุธที่ 4 ของเดือน)

สถานที่ตั้ง : ชั้น 1 อาคาร 80 ปี (บริเวณคลินิกจิตเวช) ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เบอร์โทรศัพท์ : 0-2502-2345 ต่อ 3515

Date: 10/10/2563 View: 512
การบริการและการรักษา (Our Services) ให้บริการในกลุ่มผู้ป่วยระยะท้าย และญาติที่ต้องการดูแลผู้แบบประคับประคอง (Palliative Care) ครอบคลุมทั้งผู้ป่วยที่นอนโรงพยาบาลผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยที่ได้รับการเยี่ยมบ้าน โดยมีขอบเขตการบริการดังนี้ บริการตรวจประเมิน การดำเนินโรค ความรุนแรงของโรค ในกลุ่มผู้ป่วยที่มีภาวะโรคที่จำกัดชีวิต (Life limitting illness) การเจ็บป่วยด้วยโรคที่คุกคาม และคาดการณ์ว่าทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตภายใน 1 ปี ให้บริการดูแลด้านการเจ็บป่วยที่เข้าเกณฑ์ Palliative ที่คุกคามแก่ชีวิต ตามเกณฑ์มาตรฐานโดยคำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ความเชื่อ ศาสนา วิถีชีวิต และวัฒนธรรมเป็นหลัก ประเมินความพร้อมผู้ป่วยในวาระสุดท้ายที่มีการดูแลที่ซับซ้อน มีการพยาบาลค่อนข้างมาก เช่นการพลิกตัวและดูแลความสะอาดผู้ป่วย การดูแลและให้อาหารทางสายยาง การทำแผล การดูแลสายสวนปัสสาวะ หรือท่อหลอดลมคอ เป็นต้น บริการตอบสนองต่อความต้องการของผู้ดูแล (Caregiver) ให้ได้ทำหน้าที่ให้การดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องรวมถึงสนับสนุนให้ญาติเคารพในเจตนารมณ์ของผู้ป่วย ประเมินปัญหาด้านจิตใจ สังคม และความเชื่อ รวมถึงความต้องการของผู้ป่วยด้านพิธีกรรมทางศาสนา สนับสนุนให้ผู้ป่วยได้เล่าถ่ายทอดความรู้สึก ประเมินด้านการรับรู้เรื่องโรค ความรุนแรง และการดำเนินโรค ประเมินภาวะซึมเศร้า ความกังวล อาการนอนไม่หลับ หอบเหนื่อย อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร ปวดคลื่นไส้อาเจียน รวมถึงช่วยบรรเทาอาการปวดและอาการทุกข์ทรมานอื่นๆ ประเมินความขัดแย้งในครอบครัว ความเหนื่อยล้าของผู้ดูแล ปัญหาค่าใช้จ่ายและการเงิน ประเมินการรับรู้เรื่องเป้าหมายและแผนการรักษา ช่วยเหลือผู้ป่วยและครอบครัวค้นหาเป้าหมายการดูแลรวมทั้งช่วยวางแผนการดูแลร่วมกับผู้ป่วยและครอบครัว ช่วยเหลือผู้ป่วยและครอบครัวค้นหา Unfinished Business (สิ่งที่ค้างคาใจ) ของผู้ป่วยและช่วยให้ได้รับการตอบสนองสมปราถนา จัดหาระบบสนับสนุนเพื่อช่วยให้ผู้ป่วยดำรงชีวิตอยู่อย่างคล่องตัว บริการส่งเสริม เพิ่มคุณภาพชีวิตตามการดำเนินของโรค ให้แก่ผู้ป่วยและครอบครัว จัดบริการดูแลแบบประคับประคองควบคู่ไปพร้อมกับการดูแลด้านการรักษาตัวโรคซึ่งมุ่งหวังยืดชีวิต เช่น การรักษาด้วยยาเคมีบำบัด การฉายแสง รวมถึงการตรวจซึ่งช่วยในการจัดการภาวะไม่สุขสบายและการจัดการภาวะแทรกซ้อน บริการช่วยเหลือให้ผู้ป่วยและครอบครัว ที่ต้องการเขียนเจตนารมณ์ในวาระสุดท้ายของชีวิต ส่งเสริมให้ผู้ป่วยและครอบครัวยอมรับหลักการของชีวิต ความตายเป็นขั้นตอนปกติ ไม่เร่งหรือยื้อความตาย จัดหาระบบสนับสนุนครอบครัวให้เผชิญกับความเจ็บป่วย ความทุกข์ และความเศร้าโศกสูญเสียได้ บริการตอบสนองความต้องการ เยียวยาครอบครัว ในภาวะโศกเศร้าหลังการสูญเสีย เวลาทำการ (ในเวลา): 13.00 - 16.00 น. (วันพุธที่ 2 และวันพุธที่ 4 ของเดือน) สถานที่ตั้ง : ชั้น 1 อาคาร 80 ปี (บริเวณคลินิกจิตเวช) ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เบอร์โทรศัพท์ : 0-2502-2345 ต่อ 3515
ดูข้อมูลเว็บผู้ให้บริการ
ข้อมูลศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทา
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์

ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทา

เลขที่ 222 หมู่ 1 ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ [email protected]