ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิดบริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

กรมการแพทย์แผนไทยฯ ผลักดันพื้นที่ปลูกกัญชานำร่อง 150 รพ.สต. ตามแผนปี 64

กรมการแพทย์แผนไทยฯ ผลักดันพื้นที่ปลูกกัญชานำร่อง 150 รพ.สต. ตามแผนปี 64 Thumb HealthServ.net
กรมการแพทย์แผนไทยฯ ผลักดันพื้นที่ปลูกกัญชานำร่อง 150 รพ.สต. ตามแผนปี 64 ThumbMobile HealthServ.net

โครงการนี้แบ่งเป็น 3 ระยะ ระยะที่ 1) ได้นำร่องการปลูกกัญชาใน รพ.สต. ระยะที่ 2) ได้เพิ่มเป้าหมายแหล่งปลูกเป็น 150 แห่ง ทั่วประเทศ ระยะที่ 3) มุ่งพัฒนาให้เกิดการใช้สำหรับการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง

กรมการแพทย์แผนไทยฯ เตรียมผลักดันพื้นที่ปลูกกัญชาทางการแพทย์แผนไทยนำร่อง 150 รพ.สต.ทั่วประเทศ รองรับแผนปี 64

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก พร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายกัญชาทางการแพทย์แผนไทย เตรียมนำร่องพัฒนาแหล่งปลูกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย 150 แห่ง ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ทั่วประเทศ รองรับแผนนโยบายการขับเคลื่อนกัญชาทางการแพทย์แผนไทย ปี 2564
 
แพทย์หญิงอัมพร  เบญจพลพิทักษ์  อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กล่าวภายหลังพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้ปลูกกัญชาในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และชุมชน ว่า ตามที่นโยบายรัฐบาลให้ความสำคัญในการต่อยอดภูมิปัญญาและความรู้ของปราชญ์ชาวบ้าน เพื่อสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป รวมถึงศึกษาวิจัยการใช้กัญชาทางการแพทย์เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ เพื่อนำไปสู่การขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์จากกัญชาทางการแพทย์ ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบาย ที่กระทรวงสาธารณสุขเร่งรัดดำเนินการสนับสนุนและส่งเสริมสมุนไพรไทยให้เป็นพืชเศรษฐกิจ ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการและได้ใช้เพื่อสุขภาพอย่างครอบคลุม ซึ่งกระทรวงสาธารณสุข ได้บรรจุเรื่องกัญชาทางการแพทย์ อยู่ในแผนพัฒนาระบบบริการ (service Plan)สาขาการให้บริการกัญชาทางการแพทย์ เมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้ขับเคลื่อนงานการนำกัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์แผนไทยในด้านต่างๆ ผลสำเร็จในภาพรวมเป็นที่น่าพอใจ
 
สำหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 นี้ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เตรียมผลักดันพื้นที่ปลูกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งปลูกที่มีคุณภาพมาตรฐาน เพื่อให้เกิดช่องทางการสร้างรายได้ให้กับประชาชน  รวมถึงมีตำรับยาที่มีกัญชาปรุงผสมเพียงพอต่อการให้บริการในระบบบริการสุขภาพเพื่อรองรับปัญหาสุขภาพของประเทศ ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการนำร่องการปลูกกัญชาใน รพ.สต. ซึ่งเป็นหน่วยงานด้านสาธารณสุขของรัฐที่ใกล้ชิดชุมชนมากที่สุดโดยการร่วมกับวิสาหกิจชุมชน

โครงการนี้แบ่งเป็น 3 ระยะ ได้แก่
  • ระยะที่ 1 ได้นำร่องการปลูกกัญชาใน รพ.สต. เพื่อนำไปผลิตตำรับยาน้ำมันสนั่นไตรภพสำหรับให้บริการผู้ป่วยปัจจุบันมี รพ.สต. 3 แห่ง ได้ปลูกและเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้ว ได้แก่
    รพ.สต.เชียงพิณ จ.อุดรธานี
    รพ.สต.คลองม่วง จ.นครราชสีมา และ
    รพ.สต.นาปะขอ จ.พัทลุง
  • ระยะที่ 2 ได้เพิ่มเป้าหมายแหล่งปลูกเป็น 150 แห่ง ทั่วประเทศ เพื่อเกิดคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทยเข้าสู่ระดับ รพ.สต.มากขึ้น ซึ่งขณะนี้มี รพ.สต.มีที่ได้รับอนุญาตปลูกจากคณะกรรมการยาเสพติดให้โทษแล้ว 54 แห่ง จาก 20 จังหวัด และ 11 เขตสุขภาพ
  • ระยะที่ 3 มุ่งพัฒนาให้เกิดการใช้สำหรับการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง ซึ่งอยู่ระหว่างการนำร่องใน รพ.สต.โนนมาลัย อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ จำนวน 7 ครัวเรือน โดยสิ่งที่จะเกิดขึ้นในการดำเนินการ ได้แก่ ต้นแบบการปลูกเพื่อใช้ในการดูแลผู้ป่วย เพื่อให้เกิดแนวทางให้วิสาหกิจชุมชนสามารถปลูกกัญชา 6 ต้น/ครัวเรือน 
แพทย์หญิงอัมพร กล่าวในตอนท้ายว่า จากผลการดำเนินการตามแผนการขับเคลื่อนกัญชาทางการแพทย์แผนไทยตามแผนงบประมาณปี 64 ผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้น มีแหล่งปลูกกัญชาที่ถูกกฎหมายสำหรับใช้ทางการแพทย์แผนไทย และประชาชนจะได้ความรู้ความเข้าใจ สามารถเข้าถึงกัญชาทางการแพทย์แผนไทยที่ถูกฎหมาย มีมาตรฐาน ปลอดภัย ลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มทางเลือกให้ประชาชนในการดูแลสุขภาพต่อไป

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
25 ธันวาคม 2563
กรมการแพทย์แผนไทยฯ ผลักดันพื้นที่ปลูกกัญชานำร่อง 150 รพ.สต. ตามแผนปี 64 HealthServ
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด