Home : ข่าวสาธารณสุขไทย

รายชื่อกิจการกอล์ฟที่รองรับการเป็นสถานกักกัน (Golf Quarantine - GQ)

Date: 12/01/2564 View: 815

รายชื่อกิจการกอล์ฟรองรับการเป็นสถานกักกัน (Golf Quarantine - GQ)

ประกาศศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อโควิด-19
เรื่อง รายชื่อกิจการกอล์ฟรองรับการเป็นสถานกักกันในกิจการกอล์ฟ (Golf Quarantine)
 
ตามประกาศศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อโควิด-19
เรื่อง หลักเกณฑ์แนวทางการกำหนดสถานที่กักกันในกิจการกอล์ฟ (Golf Quarantine) ลงวันที่
4 ธันวาคม พ.ศ. 2563 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2563 ประกอบกับ
คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ 8/2563
เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการ
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 นั้น จึงออกประกาศไว้
ดังต่อไปนี้
 
ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า "ประกาศศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข
กรณีโรคติดเชื้อโควิด -19 เรื่อง รายชื่อสถานกักกันในกิจการกอล์ฟ (Golf Quarantine)"
 
ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
 
ข้อ 3 กำหนดให้กิจการเพื่อสุขภาพ เป็นสถานกักกันในกิจการกอล์ฟ (Golf Quarantine)
ดังรายนามแนบท้าย
 
ประกาศ ณ วันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2564
 
 
กิจการกอล์ฟ มีรายชื่อดังนี้
  1. ไมด้า กอล์ฟ คลับ กาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 
  2. เอเวอร์กรีน ฮิลส์ กอล์ฟ คลับ แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี
  3. สนามกอล์ฟบลูสตาร์กอล์ฟคอร์ส จังหวัดกาญจนบุรี
  4. สนาม อาทิตยา กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดนครนายก
  5. บริษัท สว่างรีสอร์ท จำกัด  จังหวัดเพชรบุรี
  6. สนามกอล์ฟ อาทิตยา เชียงใหม่  จังหวัดลำพูน
 
 
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์
หมวดเดียวกัน ทั้งหมด

ทั้งหมด

แพคเกจ/โปรโมชั่นสุขภาพ

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com