News ข่าวสุขภาพ ข่าวโควิด บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ตำแหน่งงาน น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดง จ.สมุทรปราการ HealthServ.net
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดง จ.สมุทรปราการ HealthServ.net

สถานสงเคราะห์คนพิการและทุพพลภาพพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เป็นหน่วยงานในสังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นหน่วยงานแห่งแรกในประเทศไทยที่จัดตั้งขึ้น เพื่อให้บริการคุ้มครอง สงเคราะห์ ฟื้นฟูปรับสภาพ และพัฒนาศักยภาพทั้งทางร่างกาย สังคม อารมณ์และจิตใจ แก่คนพิการ ชาย-หญิง ทุกประเภท ที่ยากจนและด้อยโอกาส ขาดผู้อุปการะเลี้ยงดู หรือถูกทอดทิ้งอยู่ตามจังหวัดต่าง ๆ ซึ่งได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานและโรงพยาบาล ทุกภูมิภาคทั่วประเทศ นำส่งเข้ารับการสงเคราะห์และให้การฟื้นฟูในทางการแพทย์ การศึกษา การอาชีพ และสังคม ตามมาตรฐานการจัดบริการสำหรับคนพิการในสถานสงเคราะห์ของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เพื่อให้สามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุขและความมั่นคง มีคุณภาพชีวิตที่ดี และบางส่วนสามารถกลับคืนสู่สังคมและพึ่งตนเองได้

สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดง จ.สมุทรปราการ HealthServ
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
 • สถานที่ตั้ง: 374 ถนนศรีเขื่อนขันธ์ ตำบลตลาด อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
 • Google location map
 • เบอร์โทรศัพท์: 0-2462-5232
 • เบอร์โทรสาร: 0-2818-5161
 • E-mail: baanphrapradaeng@dep.go.th
 • www.baanphrapradaeng.org
 • Facebook
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดง จ.สมุทรปราการ HealthServ
ประวัติความเป็นมา
 
เมื่อปี พ.ศ. 2363 พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศเหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2 ได้โปรดให้สร้างป้อมปืนใหญ่โบราณขึ้นบริเวณริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาในเขตเมืองนครเขื่อนขันธ์ คือ ป้อมเพชรหึงษ์ เพื่อเฝ้าระวังข้าศึกที่อาจจะเข้ามาทางปากน้ำ 
 
ครั้นถึงปี พ.ศ. 2458 สมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ได้เปลี่ยนชื่อเมืองนครเขื่อนขันธ์ เป็น เมืองพระประแดง หรือ จังหวัดพระประแดง จึงได้ใช้พื้นที่ของป้อมเพชรหึงษ์ที่ถูกทิ้งร้างสร้างเป็นเรือนจำเมืองพระประแดง 
 
และต่อมาปี พ.ศ. 2474 เมืองพระประแดงถูกยุบไปขึ้นกับจังหวัดสมุทรปราการ เรือนจำจึงถูกย้ายตามไปด้วย ทางราชการจึงได้ปรับปรุงเรือนจำพระประแดงเป็นสถานพยาบาลสำหรับผู้เจ็บป่วยอนาถา โดยตั้งชื่อว่า “อนาถาพยาบาล” 
 
และในที่สุดปี พ.ศ. 2484 กระทรวงสาธารณสุขได้โอนให้กรมประชาสงเคราะห์รับดำเนินการตั้งเป็น “สถานสงเคราะห์คนพิการและทุพพลภาพพระประแดง’’ ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา
 
 
 
วัตถุประสงค์

เพื่อให้การคุ้มครอง สงเคราะห์ ฟื้นฟูสมรรถภาพ และพัฒนาศักยภาพแก่คนพิการทุกประเภททั้งชายหญิงอายุ 18 ปีขึ้นไป ที่ไม่มีผู้อุปการะ และมีฐานะยากจน ให้สามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคง และบางส่วน สามารถกลับคืนแก่สังคมและพึ่งตนเองได้
 
 
การให้บริการ
1.ให้การอุปการะเลี้ยงดูบุคคลพิการทั้งชายและหญิง โดยจัดที่พัก อาหาร เครื่องนุ่งห่มและ ของใช้ประจำตัว ให้เพียงพอและเหมาะสม
 
2.ให้บริการการรักษาพยาบาลและฟื้นฟูสมรรถภาพทางด้านร่างกาย
 
 • จัดให้มีการรักษาพยาบาลเบื้องต้นโดยพยาบาล 24 ชั่วโมง และบริการตรวจรักษาโรค โดยแพทย์กรมพัฒนาสังคมและ สวัสดิการและโรงพยาบาลศรีธัญญา เดือนละ 1 ครั้ง
 • มีการส่งเสริมรักษาสุขภาพอนามัยของ ผู้รับบริการตลอดจนการป้องกัน และควบคุมโรค
 • ส่งเข้ารับการรักษาพยาบาล ในสถานพยาบาลภายนอกเมื่อเจ็บป่วย
 • มีแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูจากโรงพยาบาลศิริราช มาให้การตรวจรักษา เดือนละ 1 ครั้ง และนักกายภาพบำบัด ให้บริการด้านกายภาพบำบัด ตามคำแนะนำของแพทย์
 • จัดหาเครื่องกายอุปกรณ์ เช่น รถเข็นนั่งคนพิการ ไม้ค้ำยัน เป็นต้น
 • จัดบริการซ่อมแซมเครื่องกายอุปกรณ์
 
 
3. ให้บริการด้านฟื้นฟูสมรรถภาพจิตใจ จัดโครงการพัฒนาจิตใจ โดยส่งเสริมให้ผู้รับการบริการได้ปฏิบัติธรรม และนิมนต์ พระสงฆ์มาแสดงธรรมอย่างสม่ำเสมอ
 
4. ให้บริการด้านสังคมสงเคราะห์ 
 • จัดทำข้อมูลคนพิการสอบประวัติและวางแผนให้ความช่วยเหลือ
 • ให้คำปรึกษาหารือแนะนำและแก้ไขปัญหาต่างๆ เป็น รายบุคคล และรายกลุ่ม
 • จัดกิจกรรมกลุ่มเพื่อให้การฟื้นฟูสมรรถภาพทางด้านสังคม อารมณ์ และจิตใจ
 • เยี่ยมบ้านเพื่อสอบข้อเท็จจริงประกอบการวางแผนช่วยเหลือ
 • จัดประชุมกับฝ่ายต่างๆเพื่อแก้ไขปัญหาและกำหนดแนวทางให้บุคคลพิการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข โดยรู้จักช่วยเหลือตนเอง และช่วยเหลือผู้อื่น เสมือนอยู่บ้านเดียวกัน
 • ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อฟื้นฟูและพัฒนาคนพิการ
 
5. จัดนันทนาการ การกีฬา และการออกกำลังกาย รวมทั้งจัดกิจกรรม พัฒนาจิตใจอบรมคุณธรรมจริยธรรมอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนฟื้นฟูปรับสภาพทางด้านจิตใจ เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกในการแก้ไขปัญหาและพึ่งตนเอง
 
6. ให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางด้านการศึกษา โดยการประสานความร่วมมือกับ ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอพระประแดง เพื่อจัดการศึกษาให้แก่คนพิการในทุกระดับ ตั้งแต่ ระดับอนุบาล ประถมศึกษาเป็นต้นไปอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งจัดสถานที่ในสถานสงเคราะห์เป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชน ในกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียนและการศึกษาค้นคว้าเพื่อเปิดโอกาสให้ชุมชนตำบลตลาด อำเภอพระประแดง และคนพิการมาศึกษาเรียนรู้ร่วมกัน
 
 
7. ให้บริการด้านอาชีวบำบัดและฝึกพื้นฐานทางอาชีพ
 • จัดกลุ่มดนตรีไทย - สากล
 • จัดกลุ่มทอเสื่อ
 • จัดกลุ่มสานตะกร้าจากเส้นพลาสติก
 
8. โครงการตามพระราชดำริ ได้แก่
 • งานเครื่องสานย่านลิเพา
 • งานแกะสลักไม้และวิจิตรศิลป์
 • งานดนตรีปีพาทย์มอญ
 

ข่าว/บทความล่าสุด

[ทั้งหมด]

เนื้อหามีผู้อ่านล่าสุด

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง