ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิดบริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

มติ คผยช. 4 มาตรการคุมยาสูบ บุหรี่-บุหรี่ไฟฟ้าในเยาวชน

มติ คผยช. 4 มาตรการคุมยาสูบ บุหรี่-บุหรี่ไฟฟ้าในเยาวชน Thumb HealthServ.net
มติ คผยช. 4 มาตรการคุมยาสูบ บุหรี่-บุหรี่ไฟฟ้าในเยาวชน ThumbMobile HealthServ.net

ที่ประชุมคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบแห่งชาติ (คผยช.) เห็นชอบมาตรการการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบทุกรูปแบบเพื่อปกป้องสิทธิมนุษยชนและสิทธิเด็กของประเทศไทย หนุนพลังเด็กและเยาวชนในการรณรงค์เพื่อการไม่บริโภคบุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้า และผลิตภัณฑ์ยาสูบทุกรูปแบบ หยุดยั้งการเป็นนักสูบหน้าใหม่ พร้อมมอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินการตามบริบทของหน่วยงาน เพื่อป้องกันการเข้าถึง ควบคุมและคุ้มครองสุขภาพอนามัยประชาชนจากพิษภัยของบุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้า และผลิตภัณฑ์ยาสูบทุกรูปแบบ

มติ คผยช. 4 มาตรการคุมยาสูบ บุหรี่-บุหรี่ไฟฟ้าในเยาวชน HealthServ
  
 
          13 มิถุนายน 2567 ที่กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบแห่งชาติ (คผยช.) ครั้งที่ 2/2567 โดยมี นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร อธิบดีกรมควบคุมโรค กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่าง ๆ ปลัดกระทรวงหรือผู้แทนปลัดกระทรวงที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงแรงงาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และ สสส. เข้าร่วมประชุม
 
มติ คผยช. 4 มาตรการคุมยาสูบ บุหรี่-บุหรี่ไฟฟ้าในเยาวชน HealthServ
 

        นายสมศักดิ์ กล่าวว่า ประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นภาคีของกรอบอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบขององค์การอนามัยโลก ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองประชากรโลกให้ปลอดภัยจากผลร้ายของการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบและเป็นกลไกทางกฎหมายระหว่างประเทศในการสกัดกั้นไม่ให้ผลิตภัณฑ์ยาสูบแพร่กระจายไปทั่วโลกโดยเมื่อวันที่  5 - 10 กุมภาพันธ์ 2567 ผู้แทนประเทศไทยได้เข้าร่วมการประชุมรัฐภาคีฯ ครั้งที่ 10 ณ สาธารณรัฐปานามา และที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ประเทศรัฐภาคีดำเนินการตาม “ปฏิญญาปานามา (Panama Declaration)” เพื่อกระตุ้นให้ภาคีต่าง ๆ เร่งดำเนินการตามกรอบอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบขององค์การอนามัยโลกและร่วมกันปกป้องสิทธิเด็ก เยาวชนและมนุษยชน จากผลกระทบด้านสุขภาพ สังคม สิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจอันเนื่องมาจากการบริโภค/สัมผัสกับควันบุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์ยาสูบทุกรูปแบบ รวมถึงการแสวงหาผลประโยชน์ของอุตสาหกรรมยาสูบ
 

 

มติ คผยช. 4 มาตรการคุมยาสูบ บุหรี่-บุหรี่ไฟฟ้าในเยาวชน HealthServ
 


มติ 4 มาตรการคุมยาสูบ

 
         นายสมศักดิ์กล่าวต่อว่า ที่ประชุม คผยช. ในวันนี้ จึงมีมติเห็นชอบมาตรการการดำเนินงานควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบทุกรูปแบบ เพื่อปกป้องสิทธิมนุษยชนและสิทธิเด็กของประเทศไทย ดังนี้

         1.การพัฒนา/ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ มาตรฐาน ของกระทรวงและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มประเด็นการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้า และผลิตภัณฑ์ยาสูบทุกรูปแบบ รวมถึงยกระดับการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง

         2.การสนับสนุนให้ประชาชนสามารถเข้าถึงยาเลิกบุหรี่ (Cytisine) ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

         3.การให้ความรู้เกี่ยวกับโทษพิษภัยและอันตรายของบุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้า และผลิตภัณฑ์ยาสูบทุกรูปแบบ และรู้เท่าทันกลยุทธ์ของอุตสาหกรรมยาสูบ รวมถึงการสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนมีบทบาทในการรณรงค์เพื่อการไม่บริโภคบุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์ยาสูบทุกรูปแบบ และการขับเคลื่อนงานด้านการควบคุมยาสูบทุกระดับ และ

         4.การคุ้มครองจากการแสวงผลประโยชน์ของอุตสาหกรรมยาสูบ โดยได้มอบหมายให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินการมาตรการข้างต้นตามบริบทของหน่วยงาน เพื่อป้องกันการเข้าถึง ควบคุม และคุ้มครองสุขภาพอนามัยประชาชนจากพิษภัยของบุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้า และผลิตภัณฑ์ยาสูบทุกรูปแบบ
มติ คผยช. 4 มาตรการคุมยาสูบ บุหรี่-บุหรี่ไฟฟ้าในเยาวชน HealthServ
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด