News ข่าวสุขภาพ ข่าวโควิด บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ตำแหน่งงาน น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com
ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์และการให้บริการ วัคซีนโควิด-19 ในสถานการณ์ฉุกเฉิน HealthServ.net
ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์และการให้บริการ วัคซีนโควิด-19 ในสถานการณ์ฉุกเฉิน HealthServ.net

ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์และการให้บริการ วัคซีนโควิด-19 ในสถานการณ์ฉุกเฉิน

ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์และการให้บริการ วัคซีนโควิด-19 ในสถานการณ์ฉุกเฉิน HealthServ

ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์วัคซีนโควิด-19 ในสถานการณ์ฉุกเฉิน

กรณีนำเข้า

 1. ยื่นคำขอใบอนุญาตสถานประกอบการด้านยา
  • มีสำนักงาน
  • มีสถานที่เก็บยา
  • มีเภสัชกรประจำ

  ใบอนุญาต นำหรือสั่งยาเข้ามาในราชอาณาจักร (ผู้รับอนุญาต)
   
 2. ยื่นคำขอหนังสือรับรองมาตรฐานสถานที่ผลิตยา
  หนังสือรับรองมาตรฐานสถานที่ผลิตยาในต่างประเทศ (PIC/S หรือเทียบเท่า)
   
 3. ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารคำขอขึ้นทะเบียนวัคซีนโควิด-19 (Screening validation)

 4. ประเมินวิชาการ
  ประเมินเอกสารทางวิชาการ 4 ด้านได้แก่
  • ด้านคุณภาพ
  • ด้านความปลอดภัย
  • ด้านประสิทธิผล
  • แผนจัดการความเสี่งของวัคซีน
   
 5. ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาขึ้นทะเบียนวัคซีนโควิด-19

 6. อนุมัติทะเบียนวัคซีนโควิด-19
  พิจารณาขึ้นทะเบียนวัคซีนโควิด-19 ให้ใช้ในสถานการณ์ฉุกเฉิน
* ระยะเวลาในขั้นตอน 4-6 ประมาณ 30 วัน

การกระจายและการให้บริการการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในสถานการณ์ฉุกเฉิน

ผู้รับอนุญาตนำเข้าวัคซีนที่ได้ทะเบียนของตนเองแล้ว เช่น องค์กรเภสัชกรรม โรงพยาบาลเอกชน หรือ บ.เอกชน 

ผู้ให้บริการ จะต้องมีกระบวนการสำคัญที่ต้องดำเนินการ
 1. การลงทะเบียนผู้รับวัคซีน
 2. การกำกับติดตามความปลอดภัย
 3. การรายงานใน AEFI*
 4. ความรับผิดใน product liability**
การติดตามหลังออกสู่ตลาดของผู้ให้บริการ
 • ติดตามความปลอดภัยในผู้ป่วยทุกราย
 • ดำเนินการตามแผนจัดการความเสี่ยง (Risk Management Plan)
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)
8 มีนาคม 2564=
หมายเหตุ 
*การรายงานผู้ป่วย AEFI การเฝ้าระวังเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ภายหลังได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค (Adverse Events Following Immunization : AEFI)

** ความรับผิดในผลิตภัณฑ์ หรือที่เราเรียกว่า Product Liability หมายความว่า ความรับผิดในความเสียหายอันเกิดจากการบริโภคผลิตภัณฑ์ อันมีสาเหตุมาจากความบกพร่องในการผลิต หรือความผิดปกติของผลิตภัณฑ์นั้นๆ ซึ่งตามธรรมดาแล้วเป็นเรื่องที่ไม่อาจคาดหมายได้ ส่งผลให้ผู้ที่มีความเกี่ยวข้องในตัวสินค้า หรือผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้แก่ ผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้ขนส่ง ผู้ขายปลีก จะต้องเป็นผู้ดำเนินการรับผิดชอบ
ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์และการให้บริการ วัคซีนโควิด-19 ในสถานการณ์ฉุกเฉิน HealthServ

ข่าว/บทความล่าสุด

เนื้อหามีผู้อ่านล่าสุด

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง