ประกาศรูปแบบหนังสือรับรองวัคซีนโควิด-19 ใช้เดินทางระหว่างประเทศ โดยกรมควบคุมโรค

Apr 21, 2021 293

รูปแบบของหนังสือรับรอง จะระบุข้อมูลที่เกี่ยวกับวัคซีนที่ได้รับ รับรองเฉพาะการได้รับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 โดยต้องเป็นวัคซีนที่ได้รับการขึ้นทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยยาของราชอาณาจักรไทย หรือได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลก ออกให้เป็นรายบุคคลเท่านั้น ไม่ให้ใช้ร่วมกันเป็นหมู่คณะ และต้องออกเอกสารรับรองแยกสำหรับเด็ก

ประกาศรูปแบบหนังสือรับรองวัคซีนโควิด-19 ใช้เดินทางระหว่างประเทศ โดยกรมควบคุมโรค (ข่าว COVID-19 ) Healthserv.net Img1 size: 800x450 px
วันที่ 19 เมษายน 2564 ราชกิจจาประกาศเผยแพร่ ประกาศโดยกรมควบคุมโรค เปิดเผยรูปแบบของหนังสือรับรองการได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ซึ่งจะใช้สำหรับการเดินทางระหว่างประเทศได้  และรายละเอียดประกอบในหนังสือรับรอง สั่งให้ระบุ ข้อความว่า

"เอกสารรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค กรณีวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 เพื่อใช้สำหรับการเดินทางระหว่างประเทศ"

ต้องระบุข้อมูลที่เกี่ยวกับวัคซีนที่ได้รับ ดังนี้
 1. Dose
 2. Name of Vaccine
 3. Date of vaccination
 4. Manufacturer and batch No. of vaccine
 5. Certificate issued date
 6. Signature and professional status of authorized officer
 7. Official stamp of issued center
และระบุข้อความสำคัญดังนี้
 • เอกสารรับรองนี้เป็นการรับรองเฉพาะการได้รับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 โดยต้องเป็นวัคซีนที่ได้รับการขึ้นทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยยาของราชอาณาจักรไทย หรือได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลก
 • เอกสารรับรองนี้จะต้องมีลายมือชื่อของอธิบดีกรมควบคุมโรคหรือผู้ที่อธิบดีกรมควบคุมโรคมอบหมายให้ออกเอกสารรับรอง พร้อมประทับตราหน่วยงานของผู้ที่ออกเอกสารรับรองนั้น
 • เจ้าหน้าที่อาจไม่รับพิจารณาเอกสารรับรองที่มีรอยแก้ไข ขูดลบ ขีดฆ่า หรือมีข้อความไม่สมบูรณ์
 • ให้กรอกข้อมูลในเอกสารรับรองเป็นภาษาอังกฤษอย่างครบถ้วน ทั้งนี้ จะมีข้อความภาษาอื่นๆ ควบคู่กับภาษาอังกฤษด้วยก็ได้
 • เอกสารรับรองนี้รับรองเป็นรายบุคคลเท่านั้น ไม่ให้ใช้ร่วมกันเป็นหมู่คณะ และต้องออกเอกสารรับรองแยกสำหรับเด็กด้วย
 • ให้บิดา มารดา หรือผู้ปกครองลงลายมือชื่อในเอกสารรับรองแทน หากเด็ก (อายุต่ำกว่า 7 ปี) ยังเขียนหนังสือไม่ได้ สำหรับผู้ไม่สามารถอ่านออกเขียนได้ ให้ผู้นั้นพิมพ์ลายนิ้วมือแทน (ปกติให้ใช้นิ้วหัวแม่มือขวา)
   
ภาษาอังกฤษ 
 • This certificate is valid only if the Coronavirus disease 2019 (COVID-19) vaccine used has been registered under the law on drug of the Kingdom of Thailand or approved by the World Health Organization.
 • This certificate must be signed by the Director- General of Department of Disease Control or a person assigned by the Director- General of Department of Disease Control. The certificate may also bear the official stamp of the organization to which such issuer issubordinate; however, this shall not be an accepted substitute for the signature.
 • Any correction of the certificate, or erased mark, or failure to complete any part of it, may render it invalid.
 • The validity of this certificate shall extend until the date indicated for the particular vaccination or prophylaxis. The certificate shall be fully completed in English and may also be completed in another language on the same document, in addition to English.
 • Certificates are individual and shall in no circumstances be used collectively. Separate certificates shall be issued for children.
 • A parent or guardian shall sign the certificate when the child ( less than 7 years) is unable to write. The signature of an illiterate shall be indicated in the usual manner by the persons fingerprint (usually the right thumb).

ประกาศ ณ วันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2564
โอภาส การย์กวินพงศ์
อธิบดีกรมควบคุมโรค
 
ประกาศรูปแบบหนังสือรับรองวัคซีนโควิด-19 ใช้เดินทางระหว่างประเทศ โดยกรมควบคุมโรค (ข่าว COVID-19 ) Healthserv.net Img4 size: 800x1132 px
ประกาศรูปแบบหนังสือรับรองวัคซีนโควิด-19 ใช้เดินทางระหว่างประเทศ โดยกรมควบคุมโรค (ข่าว COVID-19 ) Healthserv.net Img5 size: 800x1035 px
ประกาศรูปแบบหนังสือรับรองวัคซีนโควิด-19 ใช้เดินทางระหว่างประเทศ โดยกรมควบคุมโรค (ข่าว COVID-19 ) Healthserv.net Img6 size: 800x1035 px
ประกาศรูปแบบหนังสือรับรองวัคซีนโควิด-19 ใช้เดินทางระหว่างประเทศ โดยกรมควบคุมโรค (ข่าว COVID-19 ) Healthserv.net Img7 size: 800x1035 px
น่าสนใจในหมวดเดียวกัน ทั้งหมด

ทั้งหมด

แพคเกจ/โปรโมชั่นสุขภาพ

โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
โรงพยาบาลเพชรบูรณ์
โรงพยาบาลเพชรบูรณ์
โรงพยาบาลบุรีรัมย์
โรงพยาบาลบุรีรัมย์
เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ

"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด"

ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

หมวดหมู่ข้อมูลสุขภาพบน HealthServ.net
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com