ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

รายชื่อประเทศ ได้รับการยกเว้นวีซ่า (ผ.30) พำนักได้ไม่เกิน 30 วัน

รายชื่อประเทศ ได้รับการยกเว้นวีซ่า (ผ.30) พำนักได้ไม่เกิน 30 วัน HealthServ.net
รายชื่อประเทศ ได้รับการยกเว้นวีซ่า (ผ.30) พำนักได้ไม่เกิน 30 วัน ThumbMobile HealthServ.net

ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 4 มีนาคม 2562 คนต่างด้าวที่ถือหนังสือเดินทางของ 56 ประเทศ / เขตเศรษฐกิจ ซึ่งเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเพื่อการท่องเที่ยว ได้รับยกเว้นการตรวจลงตรา (วีซ่า) และอนุญาตให้พำนักอยู่ในราชอาณาจักรได้ครั้งละไม่เกิน 30 วัน

 
 
     ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 4 มีนาคม 2562 คนต่างด้าวที่ถือหนังสือเดินทางของ 56 ประเทศ / เขตเศรษฐกิจ ซึ่งเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเพื่อการท่องเที่ยว ได้รับยกเว้นการตรวจลงตรา และอนุญาตให้พำนักอยู่ในราชอาณาจักรได้ครั้งละไม่เกิน 30 วัน
 
 
คุณสมบัติ
ระยะเวลาพำนักในราชอาณาจักร : 30 วัน ต่อครั้ง จำกัดจำนวน 2 ครั้ง ต่อปีปฏิทิน
จำนวนเงินติดตัว (ไม่น้อยกว่า) 10,000 บาท / คน  และ 20,000 บาท / ครอบครัว
 
ข้อมูลเพิ่มเติม
•  หากประสงค์จะพำนักอยู่ในประเทศไทยนานกว่า 30 วัน ควรขอรับการตรวจลงตราประเภทนักท่องเที่ยวจากสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ไทยในต่างประเทศก่อนเดินทางมาประเทศไทย ซึ่งจะได้รับอนญาตให้พำนักได้ไม่เกิน 60 วัน และสามารถยื่นคำร้องขอขยายเวลาพำนักจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
•  บุคคลสัญชาติของประเทศ บรูไนดารุสซาลาม สาธารณรัฐอินโนีเซีย สาธารณรัฐสิงคโปร์และมาเลเซียที่เดินทางเข้าที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง หรือด่านพรมแดนที่เป็นเขตติดต่อกับพรมแดนทางบกได้เกิน 2 ครั้งต่อปีปฏิทิน จะได้รับอนุญาตให้พำนักอยู่ได้ครั้งละไม่เกิน 30 วัน
•  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ศูนย์ราชการฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ โทร. 02-141-9889 หรือ www.immigration.go.th
 
 

รายชื่อประเทศ / ดินแดน ที่ได้รับยกเว้นการตรวจลงตรา
 

1. ราชรัฐอันดอร์รา
2. เครือรัฐออสเตรเลีย
3. สาธารณรัฐออสเตรีย
4. ราชอาณาจักรเบลเยียม
5. รัฐบาห์เรน
6. สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล
7. เนการาบรูไนดารุสซาลาม
8. แคนาดา
9. สาธารณรัฐเช็ก
10. ราชอาณาจักรเดนมาร์ก
11. สาธารณรัฐเอสโตเนีย
12. สาธารณรัฐฟินแลนด์
13. สาธารณรัฐฝรั่งเศส
14. สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
15. สาธารณรัฐเฮลเลนิก
16. สาธารณรัฐฮังการี
17. สาธารณรัฐไอซ์แลนด์
18. สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
19. ไอร์แลนด์
20. รัฐอิสราเอล
21. สาธารณรัฐอิตาลี
22. ญี่ปุ่น
23. รัฐคูเวต
24. สาธารณรัฐลัตเวีย
25. สาธารณรัฐลิกเตนสไตน์
26. สาธารณรัฐลิทัวเนีย
27. มาเลเซีย
28. ราชรัฐลักเซมเบิร์ก
29. สาธารณรัฐมัลดีฟส์
30. สาธารณรัฐมอริเชียส
31. ราชรัฐโมนาโก
32. ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์
33. นิวซีแลนด์
34. ราชอาณาจักรนอร์เวย์
35. รัฐสุลต่านโอมาน
36. สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
37. สาธารณรัฐโปแลนด์
38. สาธารณรัฐโปรตุเกส
39. รัฐกาตาร์
40. สาธารณรัฐซานมารีโน
41. สาธารณรัฐสิงคโปร์
42. สาธารณรัฐสโลวัก
43. สาธารณรัฐสโลวีเนีย
44. ราชอาณาจักรเสปน
45. สาธารณรัฐแอฟริกาใต้
46. สาธารณรัฐเกาหลี*
47. ราชอาณาจักรสวีเดน
48. สมาพันธรัฐสวิส
49. สาธารณรัฐตุรกี
50. ยูเครน
51. สหรัฐอาหรับเอมิเรสต์
52. สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ
53. สหรัฐอเมริกา
54. สาธารณรัฐเปรู
55. ฮ่องกง
56. สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
 
 
หมายเหตุ
 
*  ประเทศไทยมีความตกลงยกเว้นการตรวจลงตราสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางทูต ราชการ และธรรมดา โดยสามารถพำนักได้ไม่เกิน 90 วัน กับประเทศบราซิล สาธารณรัฐเกาหลี และเปรู ดังนั้น ผู้ถือหนังสือเดินทางของทั้งสามประเทศดังกล่าวจะได้รับยกเว้นการตรวจลงตรา และอนุญาตให้พำนักในไทยได้ไม่เกิน 90 วันตามความตกลง (แทนที่จะพำนักได้ 30 วันตามประกาศกระทรวงมหาดไทย)
 
•  คนต่างด้าวที่มิใช่คนสัญชาติของประเทศดังกล่าวหรือคนไร้สัญชาติที่ถือเอกสารเดินทางสำหรับคนต่างด้าว (Travel Document for Aliens) ที่ออกโดย 56 ประเทศ/เขตเศรษฐกิจ ดังกล่าว จะไม่ได้รับยกเว้นการตรวจลงตรา และยังจำเป็นต้องขอรับการตรวจลงตราจากสถานเอกอัครราชทูต / สถานกงสุลใหญ่ไทยในต่างประเทศก่อนเดินทางมาประเทศไทย
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด