ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

ททท.เตรียมดันไทยเป็นศูนย์กลาง Health & Wellness ระดับโลก

ททท.เตรียมดันไทยเป็นศูนย์กลาง Health & Wellness ระดับโลก HealthServ.net
ททท.เตรียมดันไทยเป็นศูนย์กลาง Health & Wellness ระดับโลก ThumbMobile HealthServ.net

เป็นการหารือ แนวทางการบูรณาการ เพื่อยกระดับและส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของ Health & Wellness ระดับโลก มุ่งเน้นขยายตลาดนักท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ ด้วยสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวมูลค่าสูง และวางเป้าเสนอประเทศไทย เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเรื่องสุขภาพขนาดใหญ่ Specialised Expo 2028 หรือ Global Wellness Summit 2023

 

4 สิงหาคม 2565 นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) พร้อมด้วย นายศิริปกรณ์ เชี่ยวสมุทร รองผู้ว่าการด้านสื่อสารการตลาด ททท. และผู้บริหาร ททท. ประชุมหารือร่วมกับนายกรด โรจนเสถียร นายกสมาคมสปาไทย คณะผู้แทนจากสมาคมสปาไทย สมาคมส่งเสริมสุขภาพไทย และ นางสาวนุช หอมรสสุคนธ์ ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการจัดประชุมนานาชาติ สำนักงานส่งเสริม การจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การ มหาชน) 


หัวข้อการหารือ เรื่องแนวทางการบูรณาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อยกระดับและส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของ Health & Wellness ระดับโลก สอดรับกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2561-2580 วางเป้าหมายให้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือสำคัญต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และทิศทางส่งเสริมการตลาดปี 2565-2566 ของ ททท.

หัวใจของแผนดังกล่าว "จะมุ่งเน้นขยายตลาดนักท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ ด้วยสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวมูลค่าสูง" ซึ่งหนึ่งในนั้นคือการส่งเสริมภาพลักษณ์ประเทศไทยในการเป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่มีคุณภาพ (Potential Health & Wellness Destination)เป้าหมายการหารือที่สำคัญคือ การนำเสนอประเทศไทยให้เป็นจุดหมายปลายทางในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเรื่องสุขภาพขนาดใหญ่ หรือ Global Wellness Summit 2023  (GWS 2023) ซึ่งเป็นแผนงานหนึ่งในการสนับสนุนให้ประเทศไทยมีโอกาสได้เป็นเจ้าภาพการจัดงาน Specialised Expo 2028  หากประเทศไทยได้รับคัดเลือกให้เป็นประเทศเจ้าภาพการจัดการประชุม GWS 2023 รวมถึงการจัดงาน Specialised Expo 2028 ซึ่งมุ่งเน้นในมิติ Future of Life ตามเป้าหมายที่วางไว้ จะส่งผลเชิงบวกต่อภาพลักษณ์ของประเทศไทยในเรื่องความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพการจัดงานระดับนานาชาติรวมถึงศักยภาพของประเทศไทยในฐานะ Health & Wellness Hub ระดับโลก


 
 

สอดรับกับนโยบาย Wellness Tourism ของกระทรวงสาธารณสุข


ทั้งนี้ การมุ่งยกระดับ Health & Wellness ของ ททท. เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับ แนวทางของ รัฐบาล ที่ผลักดัน โดยกระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายในการผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวในระดับนานาชาติ มีการผลักดันธุรกิจส่งเสริมสุขภาพ (Wellness Tourism) ธุรกิจผลิตภัณฑ์สุขภาพและสมุนไพร มีการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ จนปัจจุบันประเทศไทยได้รับการยอมรับว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ติด 1ใน 5 ของโลก มูลค่าตลาดของ Wellness Tourism ของไทยมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
 
รัฐบาลตั้งเป้าว่าในปี 2565 หลังสถานการณ์โควิด 19 คลี่คลาย จะให้ความสำคัญกับการทำการตลาดที่มีค่าใช้จ่ายสูง ซึ่งกลุ่ม Medical Tourism และ Health and Wellness Tourism มีแนวโน้มได้รับความนิยมมากขึ้น เป็นกลุ่มที่มีค่าใช้จ่ายสูงถึง 80,000 – 120,000 บาท/ครั้ง 


อ่านเพิ่มเติม เรื่องเกี่ยวเนื่องกับ Wellness Tourism 
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด