ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิดบริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

Green Hotel โรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ปี 2562

Green Hotel โรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ปี 2562 Thumb HealthServ.net
Green Hotel โรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ปี 2562 ThumbMobile HealthServ.net

รายชื่อ 74 โรงแรมทั่วประเทศที่ได้รับรางวัล Green Hotel ทั้งระดับทอง เงิน และทองแดง ประจำปี 2562



ประกาศแล้ว โรงแรม Green Hotel ปี 2564 จำนวน 83 แห่ง ทั่วประเทศ


Green Hotel โรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมดำเนินโครงการโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Hotel) ตั้งแต่ปี 2556 อย่างต่อเนื่อง มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมศักยภาพสถานประกอบการให้เกิดการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ มีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี ยกระดับมาตรฐานการบริการพร้อมขยายจำนวนเครือข่ายโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น เพื่อรองรับมาตรการการจัดซื้อ จัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานภาครัฐ และสนับสนุนให้เกิดการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเพื่อเตรียมความพร้อมสถานประกอบการสู่การประเมินมาตรฐานสิ่งแวดล้อมในระดับสากล อันจะทำให้เกิดการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศอย่างยั่งยืนและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและปรากฏการณ์โลกร้อนที่กำลังกลายเป็นวิกฤตสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ
Green Hotel - สถานประกอบการประเภทที่พักซึ่งมีการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ มีการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อมที่ดี มีส่วนร่วมในการสืบสานศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา ท้องถิ่น และมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
 
สิทธิประโยชน์สำหรับโรงแรมที่เข้าร่วมการประเมินและผ่านเกณฑ์
 1. โล่ห์และประกาศนียบัตรจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม แสดงระดับมาตรฐานการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมประเภทโรงแรม อายุการรับรองเป็นเวลา 3 ปี
 2. ประชาสัมพันธ์เป็นฐานข้อมูลประกอบการตัดสินใจสำหรับหน่วยงานรัฐเอกชน และประชาชน เลือกเข้าพัก จัดประชุม สัมมนาและจัดกิจกรรม ผ่านช่องทางต่างๆ ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
 3. ลดต้นทุนจากการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่และมีประสิทธิภาพตามแนวปฏิบัติที่ดีภาพลักษณ์ที่ดีในการร่วมอนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 4. ยกระดับมาตรฐานการบริการให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นและเตรียมความพร้อมสู่การประเมินมาตรฐานสิ่งแวดล้อมระดับสากล
 
เกณฑ์การบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ของสถานประกอบการประเภทโรงแรม (Green Hotel) ประกอบด้วย 7 หมวด
 1. นโยบายด้านการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นแนวทางการดำเนินงานด้านการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ผู้บริหารและพนักงานร่วมดำเนินการ
 2. การพัฒนาบุคลากร บุคลากรมีความรู้ ความสามารถและทักษะในการทำงานด้านบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 3. การรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ความเข้าใจและความร่วมมือจากบุคลากรของโรงแรมและลูกค้า
 4. การจัตซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม คำนึงถึงคุณภาพ ราคา และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม จากกระบวนการผลิต
 5. การจัดการสิ่งแวตล้อมและพลังงาน ใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน มีการจัดการของเสียและมลพิษให้หมดไปหรือไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม
 6. การมีส่วนร่วมกับท้องถิ่นและชุมชน ในพื้นที่ที่สถานประกอบการตั้งอยู่ ด้วยการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
 7. การประเมินประสิทธิภาพเพื่อการปรับปรุงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อนำข้อมูลดำเนินงานด้านการให้บริหารดังกล่าวไปปรับปรุงการดำเนินงาน
 
แนวทางการจัดการที่ดีของ Green Hotel สู่ความสำเร็จในการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรและพลังงานที่มีประสิทธิภาพ
 • มีนโยบายและเป้าหมายในการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่สามารถนำสู่การปฏิบัติได้
 • มีการแต่งตั้งผู้บริหารและ Green Team เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม
 • มีการประชาสัมพันธ์ รณรงค์ และมีกิจกรรม ในการลดใช้น้ำ การอนุรักษ์พลังงาน การจัดการขยะมูลฝอยและการมีส่วนร่วมดูแลสิ่งแวดล้อมของลูกค้าและพนักงาน
 • เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 • การจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและพลังงานที่มีประสิทธิภาพ
 • การมีกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ศิลปะ วัฒนธรรม
แนวทางการจัดการทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและพลังงานที่มีประสิทธิภาพ
 1. การใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ
  เลือกใช้อุปกรณ์ สงภัณฑ์ ประหยัดน้ำ
  ตรวจสอบการรั่วไหลของท่อน้ำ
  และอุปกรณ์อย่างสม่าเสอ
  มีมาตรการรณรงค์ส่งเสริมการประหยัดน้ำ
 2. การจัดการพลังงาน
  ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าประหยัดพลังงาน
  ปรับตั้งอุณหภูมิห้องพักที่ 25 C
  มีการใช้พลังงานทางเลือกเพื่อลดการใช้ไฟฟ้า เช่น การใช้พลังงานแสงอาทิตย์ การผลิตพลังงานจากก๊าซชีวภาพ และการใช้พลังงานหมุนเวียน
 3. การบำบัดน้ำเสียที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
  มีการนำน้ำที่ผ่านการบำบัดมาใช้ประโยชน์
 4. การจัดการพลังงาน
  ออกแบบอาคารสถานที่แบบประหยัดพลังงาน
  ปรับลดพื้นที่ปรับอากาศ
  ใช้แสงธรรมชาติในเวลากลางวัน
  ใช้ร่มเงาพรรณไม้เพื่อลดอุณหภูมิของกรอบอาคาร
 5. การจัดเก็บ ดัดแยก รวบรวมและกำจัดขยะที่ดี รวมทั้งมีการลดใช้ ใช้ซ้ำ และนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ (Reduce, Reuse, Recycle)
 6. จัดให้มีพื้นที่ว่าง หรือเพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ดี
Reference

รายชื่อโรงแรมที่ผ่านการรับรองโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Hotel) ปี 2562

 1. แบงค็อก แมริออท เดอะ สุรวงศ์ กรุงเทพมหานคร [ทอง]
 2. เดอะ สยาม กรุงเทพมหานคร [เงิน]
 3. เซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร [เงิน]
 4. คราวน์ พลาซ่า กรุงเทพฯ ลุมพินี พาร์ค กรุงเทพมหานคร [เงิน]
 5. เดอะ เบอร์เคลีย์ โฮเต็ล ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร [เงิน]
 6. อัลมีรอซ กรุงเทพมหานคร [ทองแดง]
 7. ไมด้า งามวงศ์วาน กรุงเทพมหานคร [ทองแดง]
 8. เดอะแกรนด์โฟร์วิงส์ กรุงเทพมหานคร [ทองแดง]
 9. พี พี ไอส์แลนด์ วิลเลจ 2 (เกาะพีพี) กระบี่ [ทอง]
 10. อ่าวนาง ปริ๊นซ์วิลล์ รีสอร์ท แอนด์ สปา กระบี่ [เงิน]
 11. อันดาเทวี รีสอร์ท แอนด์ สปา กระบี่ [เงิน]
 12. พีพี ชาลีบีช รีสอร์ท กระบี่ [ทองแดง]
 13. บลู โซเทล กระบี่ กระบี่ [ทองแดง]
 14. ไมด้า รีสอร์ท กาญจนบุรี กาญจนบุรี [เงิน]
 15. เจ้าหลาวทอแสงบีช จันทบุรี [ทองแดง]
 16. เป็กกี โคฟ รีสอร์ท จันทบุรี [ทองแดง]
 17. เรเนซองส์ พัทยา รีสอร์ท แอนด์สปา ชลบุรี [ทอง]
 18. โอเชี่ยน มารีน่า ยอร์ท คลับ ชลบุรี [ทอง]
 19. อิมพีเรียล ริเวอร์ เฮ้าส์ รีสอร์ท เชียงราย เชียงราย [เงิน]
 20. เลอ เมอริเดียน เชียงราย รีสอร์ท เชียงราย [เงิน]
 21. อนันตรา เชียงใหม่ รีสอร์ท แอนด์ สปา เชียงใหม่ [เงิน]
 22. ดาราเทวี เชียงใหม่ เชียงใหม่ [เงิน]
 23. วินทรี ซิตี รีสอร์ท เชียงใหม่ [เงิน]
 24. ฮอลิเดย์ อินน์ เชียงใหม่ เชียงใหม่ [ทองแดง]
 25. เลอ เมอริเดียน เชียงใหม่ เชียงใหม่ [ทองแดง]
 26. ตราดซิตี โฮเทล ตราด [เงิน]
 27. เดอะสปา เกาะช้าง รีสอร์ท ตราด [เงิน]
 28. พบทะเล โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท ตราด [ทองแดง]
 29. ปาล์มสวย รีสอร์ท ตราด [ทองแดง]
 30. ชีวาปุรี บีช รีสอร์ท ตราด [ทองแดง]
 31. เกาะช้าง แกรนด์ออร์คิด รีสอร์ท ตราด [ทองแดง]
 32. ชลพฤกษ์ รีสอร์ท นครนายก [ทอง]
 33. ไมด้า แกรนด์ ทวารวดี นครปฐม นครปฐม [เงิน]
 34. ดิ อิมพีเรียล โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ โคราช นครราชสีมา [ทอง]
 35. น่าน บูติค โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท น่าน [ทอง]
 36. น่านนิรันดร์ รีสอร์ท น่าน [เงิน]
 37. น่านกรีนเลควิว รีสอร์ท น่าน [ทองแดง]
 38. ศศิดารา รีสอร์ท น่าน [ทองแดง]
 39. เครสโค โฮเทล บุรีรัมย์ บุรีรัมย์ [เงิน]
 40. อมารี หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ [เงิน]
 41. วรบุระ รีสอร์ท แอนด์ สปา ประจวบคีรีขันธ์ [ทองแดง]
 42. บียอน รีสอร์ท เขาหลัก พังงา [ทอง]
 43. รัตนาปาร์ค พิษณุโลก [ทองแดง]
 44. ไอธารารีสอร์ท แอนด์ สปา เพชรบุรี [ทอง]
 45. ธารามันตรา ชะอ้า รีสอร์ท เพชรบุรี [ทองแดง]
 46. วีรันดา รีสอร์ท แอนด์ สปา เพชรบุรี [เงิน]
 47. ลีฟวัลเล่ย์ เพชรบุรี [เงิน]
 48. เชอราตัน หัวหิน เพชรบุรี [เงิน]
 49. ลองบีช ชะอ้า เพชรบุรี [ทองแดง]
 50. เจดับบลิว แมริออท ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา ภูเก็ต [ทอง]
 51. เดอะ ซิส กะตะ รีอสร์ท ภูเก็ต [ทอง]
 52. ภูเก็ต ออร์คิด รีสอร์ท แอนด์สปา ภูเก็ต [ทอง]
 53. โคโม่ พ้อย ยามู ภูเก็ต [ทอง]
 54. วนาคาร บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา พังงา [ทอง]
 55. บัญดารา วิลล่า ภูเก็ต ภูเก็ต [เงิน]
 56. วิลแฮม แกรนด์ ภูเก็ต กะหลิม เบย์ ภูเก็ต [เงิน]
 57. รอยัล ภูเก็ต ซิตี ภูเก็ต [เงิน]
 58. เซ็นทารา บลู มารีน รีสอร์ท และ สปา ภูเก็ต ภูเก็ต [เงิน]
 59. เครสท์ รีสอร์ท แอนด์ พูล วิลล่า ภูเก็ต [เงิน]
 60. อริญชย์นารา บางเทาบีช รีสอร์ท ภูเก็ต [ทองแดง]
 61. สลีพ วิธ มี ดีไซน์ โฮเทล แอท ป่าตอง ภูเก็ต [ทองแดง]
 62. สตาร์ คอนเวนชั่น ระยอง ระยอง [เงิน]
 63. เชียงคาน ริเวอร์ เมาท์เทน เลย [ทอง]
 64. เลยพาเลซ เลย [ทอง]
 65. ภูเรือ แฌงค์ชัวรี รีสอร์ท แอนด์ สปา เลย [ทองแดง]
 66. ภูเรือบุษบา รีสอร์ท แอนด์ สปา เลย [ทองแดง]
 67. ม้วนมาณี บูทิค โฮเทล เลย [ทองแดง]
 68. เซ็นทารา หาดใหญ่ สงขลา [เงิน]
 69. เดอะ คัลเลอร์ลิฟวิ่ง สมุทรปราการ [ทองแดง]
 70. สุโขทัย เทรเชอร์ รีสอร์ท แอนด์ สปา สุโขทัย [ทอง]
 71. เลเจนด้า สุโขทัย รีสอร์ท (โรงแรมหมู่บ้านไทย) สุโขทัย [ทอง]
 72. เซ็นทาราวิลล่า สมุย สุราษฏร์ธานี [เงิน]
 73. สมุยรีโซเทล บีช รีสอร์ท สุราษฏร์ธานี [ทองแดง]
 74. ไวท์แซนด์ สมุย รีสอร์ท สุราษฏร์ธานี [ทองแดง]
* หมายเหตุ หมดอายุการรับรอง ปี 2565
** [ทอง/เงิน/ทองแดง] คือระดับรางวัล
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด