ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิดบริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

เปิดนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565

เปิดนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565 Thumb HealthServ.net
เปิดนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565 ThumbMobile HealthServ.net

3 ผู้นำองค์กร ในการประชุมมอบนโยบายมุ่งเน้นกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วันจันทร์ที่ 18 ตุลาคม 2564

เปิดนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565 HealthServ
ให้ความสําคัญสูงสุด ต่อการพัฒนางานทางด้านสาธารณสุขตามแนวพระราชดําริและโครงการเฉลิมพระเกียรติ
ขวัญกําลังใจ บุคลากรกระทรวงสาธารณสุข 
คือ ภารกิจสําคัญ
เราต้องอยู่กับโควิด 19 ให้ได้
อย่างปลอดภัย และขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศนโยบาย นายอนุทิน ชาญวีรกูล

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

1.ใช้มาตรการสาธารณสุขขับเคลื่อนและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
 • นำพาประเทศกลับสู่สภาวะปกติ
 • ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ใกล้เคียงกับภาวะปกติยิ่งขึ้น
 
2.พัฒนาศักยภาพสถานพยาบาลของรัฐ

ให้สาธารณสุขไทย เป็นเรื่องง่าย สะดวก เข้าถึงได้ อย่างรวดเร็ว
 
3. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพการแพทย์ปฐมภูมิ ด้วย 3 หมอ
 • อสม. หมอประจำบ้าน
 • หมออนามัย
 • หมอครอบครัว
 
4. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ รพ.สต.เป็นศูนย์การสาธารณสุขประจำตำบล

"ชุมชนสุขภาพดี พึ่งตนเองได้"
 
5.พัฒนาและบูรณาการสำหรับผู้ป่วยสูงอายุ

ดูแลแบบองค์รวม ให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี
 
6. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพงานบริการ ต่อยอด 30 บาท 
 • " รักษาทุกที่ ไม่ต้องมีใบส่งตัว"
 • ลดความยุ่งยาก
 • ลดรายจ่ายของประชาชน
 
7. พัฒนาและเสริมศักยภาพ การรักษามะเร็ง รักษาทุกที่
 • ทั้งผ่าตัด เคมีบำบัด รังสีรักษา
 • ที่รวดเร็ว ครอบคลุม ทุกพื้นที่
 
8. พัฒนาพืชสมุนไพร กัญชา กัญชง กระท่อมและภูมิปัญญาไทย
 • สร้างงาน
 • สร้างอาชีพ
 • สร้างรายได้
 
9.พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นศูนย์ข้อมูลกลางสุขภาพประชาชน
 • รูปแบบใหม่
 • ทันสมัย
 • มีมาตรฐาน
เปิดนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565 HealthServ

นโยบาย ดร.สาธิต ปิตุเตชะ

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข

1. ดูแลสุขภาพประชาชนให้เข้าสู่สุขภาพดี วิถีชีวิตปกติใไหม่ ทั้งระดับบุคคล ครอบครัว องค์กร และชุมชน
 
 • ยกระดับมาตรฐานป้องกันควบคุมโรค COVID Free Setting รองรับการเปิดประเทศ
 • ส่งเสริมการมีสมุดสุขภาพประจำตัวออนไลน์ ในเด็กแรกเกิด ป.1 และอายุ 60 ปีขึ้นไป
 • การจัดการข้อมูลสุขภาพเพื่อส่งเสริมความรอบรู้สุขภาพ
 • ส่งเสริมการออกกำลังทาย โดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชน อาหารคุณภาพ ปลอดภัย ลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรั
 
2.ยกระดับการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สมุนไพร ภูมิปัญญาไทย
 • เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ บริการ และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
 • ต่อยอดโปรดักต์แชมเปี้ยนโควิด "ฟ้าทะลายโจร"
 • พัฒนาองค์ความรู้แพทย์แผนไทยฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยภาวะลองโควิด
 • ส่งเสริมการใช้สมุนไพรไทยทั้งในและต่างประเทศ
 
3.สนับสนุน ดูแล และเพิ่มศักยภาพ อสม
 • หมอคนที่ 1 ในนโยบาย 3 หมอ
 • อสม.หมอวิทยาศาสตร์ชุมชน
 
4.เสริมสร้างศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ของภาครัฐและกาคีเครือข่ายให้ทันสมัย ประชาชนเข้าถึงได้
 • เฝ้าระวังเชื้อโควิดกลายพันธุ์ ตั้งศูนย์ทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติ จัดเก็บเชื้อโรค
 • ควบคุมคุณภาพวัคซีน และพัฒนาศักยภาพ Co - Lab 100% ภายในไตรมาส 2
 • เน้นการแพทย์แม่นยำ จัดทำฐานพันธุกรรมมนุษย์
 • พัฒนาห้องปฏิบัติการให้ได้มาตรฐานและวิธีตรวจใหม่ๆ ทั้งยา วัตถุเสพติด อาหาร สมุนไพร
 
5.ปรับบทบาทการกำกับดูแลอาหารและยาเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนเศษฐกิจของประเทศ
 • สร้างความมั่นคงด้านสุขภาพ เร่งพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์ที่จำเป็นในภาวะฉุกเฉิน
 • จัดการปัญหาโมษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมาย Online
 • ส่งเสริมสมุนไพร กัญชา/กัญชง เมื่อสุขภาพและเศรษฐกิจ
 • พัฒนากระบวนการอนุมัติ/อนุญาต ให้รวดเร็ว ทันใจ โปร่งใส
 
เปิดนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565 HealthServ

นโยบาย นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

1. ขับเคลื่อนระบบสุขภาพปฐมภูมิเข้มแข็ง
 • ให้คนไทยทุกครอบครัวมีหมอประจำตัว 3 คน
 • จัดตั้งหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายเต็มพื้นที่ อย่างน้อยจังหวัดละ 1 อำเภอ
 • พัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพ รพ.สต.
 
 
2. เศรษฐกิจสุขภาพ

โดยสถานพยาบาลกลุ่มเป้าหมาย มีศักยภาพในการแข่งขันด้านอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร เพิ่มขึ้นร้อยละ 10
 
 
3. ยกระดับสมุนไพร กัญชา กัญชงทางการแพทย์ และภูมิปัญญาไทย

เพิ่มมูลค่าการบริโภคผลิตภัณฑ์สมุนไพรในประเทศ เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 จากปีที่ผ่านมา
 

4. ส่งเสริมสุขภาพดีวิถีไหม่

Living With COVID 19 พร้อมรองรับการเปิดประเทศ
 

5. การจัดการวิกฤตโควิด 19

ตั้งเป้าให้ทุกจังหวัดควบคุมสถานการณ์โรคโควิด 19 ให้สงบได้ภายใน 21-28 วัน ลดความรุนแรง และอัตราป่วยตาย ทั้งประเทศต่ำกว่าร้อยละ 1.55
 

6. พัฒนาระบบบริการก้าวหน้า
 • ผลักดัน 30 บาท รักษาได้ทุกที่ ผู้ป่วยมะเร็งรักษาได้ทุกที่
 • พัฒนาศักยภาพรองรับผู้ป่วยโควิดและโรคทางเดินหายใจ
 • โรงพยาบาลทุกระดับให้มีสิงแวดล้อมที่ดี ทันสมัย และบริการที่ดี ตามนโยบาย EMS : Environment, Modernization and Smart Service
 
 
7. การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม
 • บูรณาการดูแลผู้สูงอายุครบด้าน BMTEC (Brain-Mental & Musculoskeletal-Teeth-Eye & Ear-Cardio)
 • พัฒนาระบบการดูแลสุขภาพจิตเชิงรุก
 
 
8. การบริหารด้วยหลักธรรมาภิบาล
 
 • สุจริต ยึดประโยชน์ของประชาชน โปร่งใส ตรวจสอบได้
 • พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) เป็นศูนย์ข้อมูลกลางด้านสุขภาพของประชาชน
 
9. องค์กรแห่งความสุข

ผู้นำทุกระดับต้องใส่ใจดูแลบุคลากร ให้มีความสุขและปลอดภัยในการทำงาน************************

การประชุมมอบนโยบายมุ่งเน้นกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
วันจันทร์ที่ 18 ตุลาคม 2564
เปิดนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565 HealthServ
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด