ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิดบริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

Clean Food Good Taste Plus ร้านอาหารผ่านเกณฑ์มาตรฐาน สะอาด อร่อย ระดับดีมาก อนามัยรับรอง

Clean Food Good Taste Plus ร้านอาหารผ่านเกณฑ์มาตรฐาน สะอาด อร่อย ระดับดีมาก อนามัยรับรอง Thumb HealthServ.net
Clean Food Good Taste Plus ร้านอาหารผ่านเกณฑ์มาตรฐาน สะอาด อร่อย ระดับดีมาก อนามัยรับรอง ThumbMobile HealthServ.net

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข แนะประชาชนเลือกร้านอาหารที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารสะอาด รสชาติอร่อย (Clean Food Good Taste) เผยมีร้านอาหาร จำนวน 45,710 ร้าน ยกระดับเป็น ร้านอาหารสะอาด รสชาติอร่อย ระดับดีมาก (Clean Food Good Taste Plus) จำนวน 446 ร้าน เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนได้บริโภคอาหารที่สะอาด ปลอดภัย

Clean Food Good Taste Plus ร้านอาหารผ่านเกณฑ์มาตรฐาน สะอาด อร่อย ระดับดีมาก อนามัยรับรอง HealthServ
 
 
             21 กุมภาพันธ์ 2566 นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยในการเป็นประธานมอบป้ายมาตรฐานสถานที่จำหน่ายอาหาร “อาหารสะอาด รสชาติอร่อย ระดับดีมาก : Clean Food Good Taste Plus” ณ ร้านนิตยาไก่ย่าง สาขาแยกพระนั่งเกล้า จังหวัดนนทบุรี ว่า กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายสำคัญด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) เพื่อป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ ซึ่งกรมอนามัยได้ขับเคลื่อนสถานที่จำหน่ายอาหารผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามกฎหมาย เพื่อป้องกัน ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ และคุ้มครองผู้บริโภค ในโครงการพัฒนาและยกระดับระบบการจัดการสุขาภิบาลอาหารเพื่อรองรับการท่องเที่ยวไทย ภายใต้วิถีชีวิตใหม่ ปีงบประมาณ 2566 เน้นยกระดับมาตรฐานสถานประกอบกิจการด้านอาหารในพื้นที่ท่องเที่ยวให้มีคุณภาพ โดยเป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานการสุขาภิบาลอาหาร รวมถึงพัฒนาระบบฐานข้อมูลและการเฝ้าระวัง พร้อมส่งเสริมและสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ ภาคีเครือข่าย ผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถดำเนินงานสุขาภิบาลอาหารในระดับพื้นที่ และจัดบริการอาหารที่สะอาด ปลอดภัย จากสถานประกอบกิจการด้านอาหารในแหล่งท่องเที่ยวให้แก่ประชาชน
 
 
            นายแพทย์สุวรรณชัย กล่าวต่อว่า กรมอนามัยได้พัฒนาและยกระดับการจัดการด้านสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหารผ่านเกณฑ์มาตรฐานระดับ “ดีมาก” หรือ “Clean Food Good Taste Plus” เพื่อรองรับตามกฏกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ. 2561 เพื่อให้สถานที่จำหน่ายอาหาร มีสุขลักษณะที่ดี สามารถจัดบริการอาหารที่สะอาด ปลอดภัย ให้แก่ผู้บริโภค ซึ่งนอกจากสถานที่จำหน่ายอาหารจะมีสุขลักษณะที่ดีแล้ว ยังเพิ่ม 9 ข้อ Plus ประกอบด้วย 1) ผู้สัมผัสอาหารทุกคนติดบัตรประจำตัวผู้สัมผัสอาหารในขณะปฏิบัติงาน 2) จัดบริการช้อนกลางให้แก่ผู้บริโภคทันที 3) จัดบริการอ่างล้างมือพร้อมสบู่สำหรับผู้บริโภคบริเวณสถานที่รับประทานอาหาร 4) ใช้ผักและผลไม้ปลอดภัย 5) จัดบริการเมนูชูสุขภาพ 6) ใช้เกลือหรือผลิตภัณฑ์เสริมไอโอดีนตามมาตรฐาน 7) จัดบริการส้วมผ่านเกณฑ์มาตรฐาน HAS 8) ใช้ภาชนะปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม : No Foam และ 9) การสื่อสารความรอบรู้ด้านสุขภาพ
 
 
           “สำหรับร้านอาหารทั่วประเทศที่ยกระดับให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารสะอาด รสชาติอร่อย ระดับ“ดีมาก” หรือ “Clean Food Good Taste Plus” ทั้งหมด จำนวน 446 ร้าน ซึ่งร้านนิตยาไก่ย่างเป็นอีก 1 ร้านอาหารที่มีหลายสาขาได้รับการยกระดับและผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารสะอาด รสชาติอร่อย ระดับ“ดีมาก” หรือ “Clean Food Good Taste Plus” โดยผ่านการรับรองมาตรฐาน จำนวน 11 สาขา จากทั้งหมด 25 สาขา ซึ่งผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารในทุกสาขาผ่านการอบรมตามหลักสูตรสุขาภิบาลอาหาร พร้อมลงทะเบียนและประเมินตนเองตามเกณฑ์มาตรฐาน ในระบบ Foodhandler ครบถ้วน ทั้งนี้ กรรมการผู้บริหารร้านนิตยาไก่ย่าง ได้มีความมุ่งมั่น พัฒนาอีก 14 สาขาให้ได้การรับรองมาตรฐาน Clean Food Good Taste plus ภายในปี 2566 ต่อไป” อธิบดีกรมอนามัย กล่าว
Clean Food Good Taste Plus ร้านอาหารผ่านเกณฑ์มาตรฐาน สะอาด อร่อย ระดับดีมาก อนามัยรับรอง HealthServ
Clean Food Good Taste Plus ร้านอาหารผ่านเกณฑ์มาตรฐาน สะอาด อร่อย ระดับดีมาก อนามัยรับรอง HealthServ
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด