ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

เอเชีย เอรา วัน ผนึกภาคีเครือข่ายเปิดตัวโครงการนำร่อง รักษ์โลก คัดแยก แลกเงิน

เอเชีย เอรา วัน ผนึกภาคีเครือข่ายเปิดตัวโครงการนำร่อง รักษ์โลก คัดแยก แลกเงิน HealthServ.net
เอเชีย เอรา วัน ผนึกภาคีเครือข่ายเปิดตัวโครงการนำร่อง รักษ์โลก คัดแยก แลกเงิน ThumbMobile HealthServ.net

โครงการ “รักษ์โลก คัดแยก แลกเงิน” หวังให้เกิดการเรียนรู้และส่งต่อองค์ความรู้ การคัดแยกขยะภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน การจัดการขยะเพื่อนำไปต่อยอดให้เกิดโอกาสในการสร้างรายได้อย่างยั่งยืน

เอเชีย เอรา วัน ผนึกภาคีเครือข่ายเปิดตัวโครงการนำร่อง รักษ์โลก คัดแยก แลกเงิน HealthServ
 
กรุงเทพมหานคร —  บริษัท เอเชีย เอรา วัน จำกัด ผู้ร่วมลงทุนและดำเนินโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน โดยปัจจุบันสนับสนุนการเดินรถและซ่อมบำรุง แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ ภายใต้การกำกับดูแลของ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท จำกัด ร่วมกับบริษัท ฉมา จำกัด โรงเรียนมักกะสันพิทยา และ มูลนิธิเทอร์ราไซเคิลไทย เปิดตัวโครงการ “รักษ์โลก คัดแยก แลกเงิน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ที่แข็งแกร่งในการเผยแพร่และส่งต่อองค์ความรู้ในการคัดแยกขยะภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน เพื่อสนับสนุนให้เกิดการตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม ตลอดจนความรู้ความเข้าใจในการจัดการขยะเพื่อนำไปต่อยอดให้เกิดโอกาสในการสร้างรายได้อย่างยั่งยืน โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนมักกะสันพิทยาเข้าร่วมเป็นโครงการนำร่อง ทั้งนี้นักเรียนที่ได้เข้าร่วมโครงการยังสามารถนำแนวคิดดังกล่าวไปต่อยอดเป็นอาชีพได้ในอนาคต และโครงการยังมุ่งหวังให้เกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้ดังกล่าวภายในโรงเรียน และขยายผลไปยังชุมชนโดยรอบในรูปแบบอื่น ๆ เช่น สหกรณ์ชุมชน กองทุนดูแลหมู่บ้าน การสร้างสรรค์วัสดุเหลือใช้ให้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ของชุมชน เป็นต้น
 
เอเชีย เอรา วัน ผนึกภาคีเครือข่ายเปิดตัวโครงการนำร่อง รักษ์โลก คัดแยก แลกเงิน HealthServ
 
โมเดล “รักษ์โลก คัดแยก แลกเงิน” ณ โรงเรียนมักกะสันพิทยาดำเนินการด้วยวิธีการออกแบบเชิง ปฏิบัติการ โดยหน่วยงานภาคีเครือข่ายได้เชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการคัดแยกขยะจากสาขาอาชีพต่าง ๆ มาร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับทางโรงเรียน เพื่อออกแบบแนวทางการคัดแยกขยะที่เหมาะสมกับบริบททางสิ่งแวดล้อมของพื้นที่ จนตกผลึกออกมาเป็นกระบวนการกำจัดขยะที่เหมาะสม โดยโรงเรียนมักกะสันพิทยามีเป้าหมายในการลดค่าจ่ายในการจัดการแยกขยะของโรงเรียน และมุ่งหวังให้นักเรียนได้เรียนรู้การทำงานและบริหารจัดการโครงการตลอดจนเรียนรู้การจัดการค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเพื่อนำความรู้ไปต่อยอดเป็นอาชีพในอนาคต โมเดล “รักษ์โลก คัดแยก แลกเงิน” เริ่มจากการจัดตั้ง “ธนาคารขยะ” ขึ้นมาเพื่อสร้างระบบการคัดแยกขยะภายใต้แนวคิดเชื่อมโยงปลายทางกับผู้รับจัดการขยะประเภทต่าง ๆ อาทิ หน่วยงานเขต ร้านรับซื้อขยะ เครือข่ายสังคม เป็นต้น
 
 
เอเชีย เอรา วัน ผนึกภาคีเครือข่ายเปิดตัวโครงการนำร่อง รักษ์โลก คัดแยก แลกเงิน HealthServ
 โดยคณะภาคีเครือข่ายได้เข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนโครงการตั้งแต่ต้นน้ำไปยังปลายน้ำกล่าวคือได้มีการจัดตั้งคณะทำงานที่มีประสบการณ์และความรู้ในการจัดการขยะอย่างยั่งยืน เข้ามาทำงานร่วมกับครู และนักเรียนของโรงเรียนมักกะสันพิทยาอย่างใกล้ชิด โดยเริ่มจากการจัดให้มีการอบรมให้ความรู้ในการคัดแยกขยะพื้นฐานให้แก่นักเรียน และยังได้มีการเชิญวิทยากรผู้มีประสบการณ์จากหน่วยงานภายนอก อาทิ ตัวแทนจากชุมชนมักกะสัน, Refil Station, EcoX และตัวแทนจากสำนักงานเขตราชเทวี เข้ามาพูดคุยสร้างแรงบันดาลใจและแชร์  ประสบการณ์ในการสร้างรายได้จากการคัดแยกขยะเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้แก่นักเรียนอีกด้วย นอกจากนั้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้คณะทำงานในโรงเรียนทางหน่วยงานภาคีได้มีการจัดทำถังใส่ขยะโดยมีการออกแบบป้ายแบ่งประเภทขยะโดยเน้นให้มีการใช้ภาพถ่ายขยะจริงประกอบกับตัวหนังสือที่ระบุประเภทขยะที่ต้องการคัดแยก เพื่อให้ง่ายต่อการรับรู้และสะดวกในการนำไปใช้ซ้ำตลอดจนการนำไปขายต่ออีกด้วย ทั้งนี้นักเรียนรุ่นแรกที่ได้เข้าร่วมโครงการดังกล่าวได้มีการแบ่งแยกหน้าที่ในการทำงานอย่างชัดเจนโดยในทุก ๆ วันนักเรียนที่มีหน้าที่คัดแยกขยะจะทำการคัดแยกขยะตามประเภทเพื่อนำไปส่งต่อให้กับกลุ่มนักเรียนที่ทำการจัดการขยะเพื่อจัดเตรียมขยะและคัดแยกแบ่งประเภทเพื่อรอให้ฝ่ายประสานงานนำไปส่งต่อให้กับหน่วยงานภายนอกที่รับซื้อต่อไป โดยเมื่อโครงการ “รักษ์โลก คัดแยก แลกเงิน” ได้ถูกทดลองใช้ในโรงเรียนมักกะสันพิทยาได้สำเร็จแล้วคาดว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงปริมาณขยะรีไซเคิล และขยะที่นำไปใช้ซ้ำได้ในทางที่ดีขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการลดค่าใช้จ่ายในการจัดการขยะ และเกิดรายได้ให้กับโครงการ และสามารถนำโมเดลดังกล่าวไปใช้กับโรงเรียน และชุมชนอื่น ๆ โดยรอบได้อย่างยั่งยืน
เอเชีย เอรา วัน ผนึกภาคีเครือข่ายเปิดตัวโครงการนำร่อง รักษ์โลก คัดแยก แลกเงิน HealthServ
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด