ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

อนุทินลงนาม ปลดล็อกกองทุนสปสช. ใช้จ่ายสนับสนุนบริการ PP ให้ประชาชนทุกสิทธิ ได้

อนุทินลงนาม ปลดล็อกกองทุนสปสช. ใช้จ่ายสนับสนุนบริการ PP ให้ประชาชนทุกสิทธิ ได้ Thumb HealthServ.net
อนุทินลงนาม ปลดล็อกกองทุนสปสช. ใช้จ่ายสนับสนุนบริการ PP ให้ประชาชนทุกสิทธิ ได้ ThumbMobile HealthServ.net

“อนุทิน” ลงนามประกาศหลักเกณฑ์การบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 66 (ฉบับที่ 3) เปิดทาง สปสช. สนับสนุนเงินจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคแก่คนไทยทุกคนทุกสิทธิการรักษา ไม่จำกัดเฉพาะสิทธิบัตรทองอีกต่อไป หลังหาทางออกความชัดเจนข้อกฎหมายเพื่อไม่ให้กระทบการให้บริการของสถานพยาบาล


 
อนุทินลงนาม ปลดล็อกกองทุนสปสช. ใช้จ่ายสนับสนุนบริการ PP ให้ประชาชนทุกสิทธิ ได้ HealthServ
 
4 สิงหาคม 2566 นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้ลงนามใน "ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การดำเนินงานและการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2566 และ หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข การรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2566"  ซึ่งมีสาระสำคัญ เกี่ยวกับ สร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค ว่า 
 
"ข้อ 90/1 การจ่ายค่าใช้จ่ายค่าบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคที่กำหนดในหมวดนี้ ให้นำไปใช้จ่ายกับประชากรไทยทุกคนที่มิใช่ผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติด้วย" และ 
 
"ข้อ 8 การดำเนินงานและการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติตามประกาศนี้ที่ได้ดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 จนถึงวันก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ ให้ถือเป็นการดำเนินการตามประกาศนี้ด้วย"


 
    ความหมายคือ  สปสช. สามารถใช้เงินจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  มาใช้จ่ายชดเชยค่าบริการด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (PP) แก่หน่วยบริการที่ให้บริการ PP  ไม่จำกัดเฉพาะสิทธิบัตรทองอีกต่อไป  แต่ครอบคลุมถึงสิทธิอื่น เช่น สิทธิข้าราชการ สิทธิผู้ประกันตนประกันสังคม  หรือ สิทธิพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้วย และมีผลย้อนหลังไปครอบคลุมการดำเนินการ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นมาอีกด้วย

 
ประกาศมีผลบังคับใช้  ตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม 2566 ทันทีหลังนาม


 
สิทธิสุขภาพดีป้องกันโรค คือ บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค เป็นสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ อัตราป่วย/อัตราตายที่เป็นภาระโรคของประเทศและส่งเสริมสุขภาพแม่และเด็ก บรรลุเป้าประสงค์ที่ต้องการให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและลดค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของครัวเรือน


แต่เดิม "สิทธิสุขภาพดีป้องกันโรค" ของสปสช. ให้บริการเฉพาะสิทธิบัตรทอง 30 บาท เท่านั้น ส่วนสิทธิอื่นๆ เช่น ประกันสังคม สวัสดิการข้าราชการ ไม่ครอบคลุม และมีประเด็นข้อกฏหมายหลายประการ


แต่ภายหลังจากประกาศที่ลงนามโดย รัฐมนตรีสาธารณสุข หลังมีข้อยุติทางกฏหมายแล้ว และมีผลบังคับใช้  จึงเท่ากับเป็นการ "ปลดล็อก" ข้อจำกัดดังกล่าว 

นั่นคือทำให้ คนไทยทุกคนทุกสิทธิ สามารถรับบริการได้นั่นเอง 

 
อนุทินลงนาม ปลดล็อกกองทุนสปสช. ใช้จ่ายสนับสนุนบริการ PP ให้ประชาชนทุกสิทธิ ได้ HealthServ
อนุทินลงนาม ปลดล็อกกองทุนสปสช. ใช้จ่ายสนับสนุนบริการ PP ให้ประชาชนทุกสิทธิ ได้ HealthServ
อนุทินลงนาม ปลดล็อกกองทุนสปสช. ใช้จ่ายสนับสนุนบริการ PP ให้ประชาชนทุกสิทธิ ได้ HealthServ
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด