ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก กิจกรรม-บริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ Health Economy ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

แอปฯ พ้นภัย แอปแจ้งเหตุภัยพิบัติ โดยอสม.เพื่อช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง

แอปฯ พ้นภัย แอปแจ้งเหตุภัยพิบัติ โดยอสม.เพื่อช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง HealthServ.net
แอปฯ พ้นภัย แอปแจ้งเหตุภัยพิบัติ โดยอสม.เพื่อช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง ThumbMobile HealthServ.net

แอปพ้นภัย เครื่องมือสำคัญของ อสม. ในการแจ้งเหตุภัยพิบัติเพื่อแจ้งข้อมูลภัยพิบัติ แจ้งตำแหน่งพิกัดข้อมูลกลุ่มเปราะบาง เพื่อการช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างทันสถานการณ์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) ประสานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)

นายแพทย์สุระ วิเศษศักดิ์ อธิบดีกรม สบส. ให้สัมภาษณ์ว่า ภัยธรรมชาติ เป็นภัยที่มักจะเกิดอย่างฉับพลัน โดยภัยธรรมชาตินั้นมีหลากหลายรูปแบบแตกต่างกันไป ซึ่งประเทศไทยก็มักจะพบกับภัยธรรมชาติ เช่น อุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สิน โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง อาทิ กลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป และผู้ป่วย 7 โรคเรื้อรัง (กลุ่ม 608) เด็กเล็ก ผู้พิการ สตรีมีครรภ์ ฯลฯ ยิ่งมีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบมากกว่าประชาชนในกลุ่มอื่นๆ 
 
ดังนั้น การเตรียมความพร้อมให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในกลุ่มเปราะบางอย่างรวดเร็ว จึงถือเป็นเรื่องสำคัญที่ทุกภาคส่วนต้องบูรณาการร่วมกัน 
 

กรม สบส.ซึ่งเป็นผู้ให้การดูแล กำกับ การปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ที่มีกว่า 1,070,000 คน ทั่วประเทศ จึงประสานกับประธาน อสม.ทั่วประเทศ ให้ดำเนินการแจ้งประสานกับพี่น้อง อสม. ในพื้นที่ร่วมแจ้งตำแหน่งพิกัดข้อมูลกลุ่มเปราะบางผ่านแอปพลิเคชัน “พ้นภัย” ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
โดย อสม.สามารถรับรหัสเข้าใช้งานแอปพลิเคชัน “พ้นภัย” จากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หรือสำนักงานสาธารณสุขอำเภอในพื้นที่ 


 
แอป "พ้นภัย" จัดทำโดย สภากาชาดไทย ปลอดภัยในการโหลดและใช้งาน 
 
โหลดได้จาก 
 
 
แอปฯ พ้นภัย แอปแจ้งเหตุภัยพิบัติ โดยอสม.เพื่อช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง HealthServ
 
 

แอปพลิเคชัน “พ้นภัย” ใช้ทำอะไร

 
     แอปพลิเคชัน “พ้นภัย” (PhonPhai) นิยามว่าเป็น "ระบบร่วมบริหารจัดการให้ความช่วยเหลือภัยพิบัติ"  เป็นเครื่องมือที่สำคัญ ของพี่น้อง อสม.  ที่จะให้ข้อมูลเมื่อเกิดภัยพิบัติ เพื่อแจ้งตำแหน่งพิกัดข้อมูลกลุ่มเปราะบาง เพื่อให้การช่วยเหลือต่างๆ ต่อกลุ่มเปราะบางเหล่านั้น ได้อย่างรวดเร็ว แม่นยำ มีประสิทธิภาพ ลดการสูญเสีย 
 
 
     ในกรณีเกิดเหตุภัยธรรมชาติ แอปพลิเคชัน “พ้นภัย” จะเสมือนเป็นศูนย์กลางในการรับแจ้งเหตุ ในการขอความช่วยเหลือ ใช้ระบบเทคโนโลยีการระบุตำแหน่งผ่านดาวเทียม  ทำให้รู้ถึงพิกัดข้อมูลกลุ่มเปราะบางในทุกพื้นที่ ตามที่อสม.จะแจ้งเข้าไป
 
       เมื่อมีการแจ้งเข้าไปแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะตรวจสอบเรื่อง และให้การช่วยเหลือในเวลาที่เหมาะสมของแต่ละภัยพิบัติ ต่อไป 
 
       แต่หากเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จะให้การช่วยเหลือ  จะมีการประสานหน่วยงานระดับอำเภอเข้าช่วยเหลือให้ทันต่อสถานการณ์ต่อไป
 
 
 
 
 

แนวทางเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัย

 
     แนวทางเข้าช่วยเหลือดูแลสุขภาพผู้ประสบภัยของ อสม. นั้นจะมีการดำเนินการ แบ่งเป็น 3 ระยะ
 
  1. การเตรียมตัวระยะก่อนเกิดภัยพิบัติ การวางแผนเตรียมการรับสถานการณ์ การวิเคราะห์กลุ่มผู้ที่มีความเสี่ยงในชุมชน ฐานข้อมูลสุขภาพของครัวเรือน การแจ้งเตือนประชาชน การแจ้งเตือนข่าว แผนการเยี่ยมบ้าน การดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้สูงอายุ ผู้พิการ เด็กเล็ก และหญิงตั้งครรภ์ การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปยังสถานพยาบาล
  2. ระยะเกิดภัยพิบัติ การดูแลและช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่เจ็บป่วยเบื้องต้น การเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคที่มากับน้ำท่วม และการสร้างขวัญและกำลังใจ และ
  3. ระยะฟื้นฟูหลังภัยพิบัติ เยียวยาจิตใจเบื้องต้นแก่ผู้ประสบภัย การฟื้นฟูด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม สุขาภิบาลน้ำและอาหาร เพื่อป้องกันโรคระบาด 
 
 
   และในสภาวะปกติทั่วไป แอปนี้ ยังเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้การดำนินการในการเตรียมตัวระยะก่อนเกิดภัยพิบัติของ อสม. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และรวดเร็ว ได้ด้วยเช่นกัน 
 
           รู้อย่างนี้ แล้ว พี่ๆน้องๆ อสม.โหลดได้เลย
 
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด