ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิดบริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

สิทธิการรับบริการ (ราชการ บัตรทอง ประกันสังคม) ของโรงพยาบาลทันตกรรม ทันตแพทย์ศาสตร์ มหิดล

สิทธิการรับบริการ (ราชการ บัตรทอง ประกันสังคม) ของโรงพยาบาลทันตกรรม ทันตแพทย์ศาสตร์ มหิดล Thumb HealthServ.net
สิทธิการรับบริการ (ราชการ บัตรทอง ประกันสังคม) ของโรงพยาบาลทันตกรรม ทันตแพทย์ศาสตร์ มหิดล ThumbMobile HealthServ.net

สอบถามโทร หน่วยผู้ป่วยสัมพันธ์ 02-2007777, 02-2007727 โรงพยาบาลทันตกรรม ทันตแพทย์ศาสตร์ มหิดล

สิทธิการรับบริการ (ราชการ บัตรทอง ประกันสังคม) ของโรงพยาบาลทันตกรรม ทันตแพทย์ศาสตร์ มหิดล HealthServ
สิทธิประกันสังคม
กรณีทันตกรรม (อุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน ผ่าฟันคุดและใส่ฟันเทียม)

ผู้ประกันตนมีสิทธิเข้ารับการบริการทางการแพทย์ ณ สถานพยาบาลใดก็ได้ในกรณี อุดฟัน ถอนฟัน  ขูดหินปูน ผ่าฟันคุด โดยสำรองเงินจ่ายไปก่อนและนำหลักฐานมาขอเบิกเงินคืนได้ในอัตราปีละไม่เกิน 900 บาท/ปี (เงื่อนไขการเบิกเงินเป็นไปตามประกาศประกันสังคม)

และมีสิทธิใส่ฟันเทียมชนิดถอดได้ฐานอคริลิก (พลาสติก) 1-5 ซี่ ในวงเงินไม่เกิน 1,300 บาท ตั้งแต่ 6 ซี่ขึ้นไปจะเบิกได้ไม่เกิน 1,500 บาท ภายในระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่วันที่ใส่ฟันเทียมชนิดถอดได้ฐานอคริลิก ครึ่งปากบน 2,400 บาท ครึ่งปากล่าง 2,400 บาท ทั้งปาก 4,400 บาท
 
สิทธิการรับบริการ (ราชการ บัตรทอง ประกันสังคม) ของโรงพยาบาลทันตกรรม ทันตแพทย์ศาสตร์ มหิดล HealthServ
 หลักฐานที่ต้องใช้ในการยื่นคำขอรับประโยชน์กรณีทันตกรรม
  1. แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีทันตกรรม
  2. ใบรับรองแพทย์ ใบเสร็จรับเงิน
  3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาบัตรรับรองสิทธิฯ
  4. กรณีขอรับเงินทางธนาคาร ให้แนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์หน้าแรก ซึ่งมีชื่อและเลขที่บัญชี
สอบถามโทร หน่วยผู้ป่วยสัมพันธ์ 02-2007777, 02-2007727
สิทธิการรับบริการ (ราชการ บัตรทอง ประกันสังคม) ของโรงพยาบาลทันตกรรม ทันตแพทย์ศาสตร์ มหิดล HealthServ
สิทธิการรับบริการ (ราชการ บัตรทอง ประกันสังคม) ของโรงพยาบาลทันตกรรม ทันตแพทย์ศาสตร์ มหิดล HealthServ
สิทธิการรับบริการ (ราชการ บัตรทอง ประกันสังคม) ของโรงพยาบาลทันตกรรม ทันตแพทย์ศาสตร์ มหิดล HealthServ
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด