News ข่าวสุขภาพ ข่าวโควิด บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
แพคเกจสุขภาพ
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

โครงการเบิกจ่ายตรงที่โรงพยาบาลรามาธิบดี

โครงการเบิกจ่ายตรงที่โรงพยาบาลรามาธิบดี ตั้งแต่ 4 พ.ค. 2561 เป็นต้นไป
ใช้บัตรประชาชนตัวจริงในการรับรองสิทธิเบิกจ่ายตรงฯ
โดยไม่ต้องสแกนลายนิ้วมือ พร้อมใช้สิทธิ์ได้ทันที !

ผู้มีสิทธิ
ผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการระบบจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล คือ ผู้ป่วยที่มีสถานะเป็น
 • ข้าราชการ สังกัดกรมบัญชีกลาง /กรุงเทพมหานคร (กทม.) / สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)
 • ลูกจ้างประจำที่มีสิทธิจากหน่วยงานของรัฐดังกล่าว
 • ผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ  ที่มีสิทธิได้รับสวัสดิการรักษาพยาบาลตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการ เกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
 • บุคคลในครอบครัวของบุคคลดังกล่าวข้างต้น (บิดา มารดา คู่สมรส และบุตรไม่เกิน 3 คน)  
เอกสารที่ใช้ในการลงทะเบียนรับรองสิทธิเบิกจ่ายตรงฯ
 1. บัตรประจำตัวประชาชนที่ไม่หมดอายุ (ฉบับจริง)
 2. บัตรประจำตัวผู้ป่วย (กรณียังไม่เคยมีบัตรโรงพยาบาล ติดต่อขอลงทะเบียนทำบัตรได้ที่งานเวชระเบียน หน่วยลงทะเบียน อาคาร 1 ชั้น 1 หรือ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ ชั้น 1) 
 3. สำหรับผู้มีสิทธิ์ที่เป็นเด็กอายุต่ำกว่า 7 ปี ใช้สูติบัตร/ทะเบียนบ้าน (ฉบับจริง)
 
สถานที่รับลงทะเบียนรับรองสิทธิเบิกจ่ายตรงฯ
 
 1. อาคาร 1 ชั้น 1 หน่วยลงทะเบียน งานเวชระเบียน โทร. 02-201-1120, 1238 
  - จันทร์ - ศุกร์           เวลา  06.00 - 21.00 น.
  - เสาร์ - อาทิตย์        เวลา  07.00 - 21.00 น.
 2. ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ หน่วยลงทะเบียน งานเวชระเบียน ชั้น 1 โทร. 02-200-4012-13, 4015
  - จันทร์ - ศุกร์                                      เวลา  06.00 - 20.00 น.
  - เสาร์  - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์     เวลา  07.00 - 16.00 น.          
 
ขั้นตอนการรับรองสิทธิเบิกจ่ายตรงฯ
 1. ผู้ป่วยแจ้งความประสงค์ในการสมัครเข้าร่วมโครงการเบิกจ่ายตรง  พร้อมยื่นบัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริง) และบัตรโรงพยาบาล
 2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสิทธิจากฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ ของกรมบัญชีกลาง / กรุงเทพมหานคร / องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น / สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
 3. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสิทธิเบิกจ่ายตรงจากฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ
 4. กรณีพบชื่อในฐานข้อมูลเจ้าหน้าที่ทำการลงทะเบียนรับรองสิทธิ
 5. ผู้ป่วยรับบัตรโรงพยาบาลและบัตรประจำตัวประชาชนคืนจากเจ้าหน้าที่ พร้อมรับฟังคำแนะนำการใช้สิทธิจากเจ้าหน้าที่
 6. ผู้ป่วยสามารถใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงได้ทันทีหลังจากเจ้าหน้าที่รับรองสิทธิให้แล้ว
 
คำแนะนำสำหรับผู้ที่ไม่มีรายชื่อเบิกจ่ายตรงฯ ในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ
 1. ติดต่อนายทะเบียนของส่วนราชการที่ตนสังกัดอยู่  เพื่อทำการปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลให้สมบูรณ์ ถูกต้อง
 2. กรณีผู้ป่วยเป็นผู้อาศัยสิทธิจะต้องแจ้งผู้มีสิทธิให้ไปติดต่อนายทะเบียนของส่วนราชการที่ตนสังกัดอยู่  เพื่อดำเนินการตามข้อ 1
 3. หลังจากมีชื่อในฐานข้อมูลแล้ว  จึงจะสามารถลงทะเบียนรับรองสิทธิเบิกจ่ายตรงฯ ได้
 4. กรมบัญชีกลางจะปรับปรุงข้อมูลทุก 15 วัน (วันที่ 4 และ 18 ของเดือน)
 
 
ข้อมูลนี้เป็นบริการของ

โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์

270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
สิทธิข้าราชการอื่นๆ สิทธิข้าราชการทั้งหมด

ข้อมูลที่คลิกชมล่าสุด

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง