News ข่าวสุขภาพ ข่าวโควิด วัคซีนโควิด ตรวจโควิด
แพคเกจสุขภาพ
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com
ประกาศผลรางวัลเกียรติยศ Muang Thai Life Assurance Hospital Awards 2021 ครั้งที่ 6 HealthServ.net
ประกาศผลรางวัลเกียรติยศ Muang Thai Life Assurance Hospital Awards 2021 ครั้งที่ 6 HealthServ.net

เมืองไทยประกันชีวิต จัดพิธีมอบรางวัลเกียรติยศ Muang Thai Life Assurance Hospital Awards 2021 ครั้งที่ 6 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติโรงพยาบาลคู่สัญญาที่มีมาตรฐาน มีการพัฒนาประสิทธิภาพ คุณภาพ นวัตรกรรม พร้อมบริการที่เป็นเลิศให้กับลูกค้าของบริษัทและโรงพยาบาล

ประกาศผลรางวัลเกียรติยศ Muang Thai Life Assurance Hospital Awards 2021 ครั้งที่ 6 HealthServ

21 กันยายน  2565 - เมืองไทยประกันชีวิต ได้จัดพิธีมอบรางวัลเกียรติยศ โครงการ Muang Thai Life Assurance Hospital Awards 2021 เพื่อเป็นเกียรติให้กับโรงพยาบาลคู่สัญญา ที่มีมาตรฐานการให้บริการที่เป็นเลิศและสร้างความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการ การมีพัฒนาการด้านการบริการ นวัตกรรม และวิทยาการ น่ายกย่อง  อีกทั้งเพื่อเป็นการพัฒนาความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ และโรงพยาบาลคู่สัญญา 341 แห่งทั่วประเทศ  มุ่งสร้างความสัมพันธ์ที่ดีร่วมกัน ระหว่างผู้เอาประกันภัย  โรงพยาบาล และบริษัทฯ เพื่อเป้าหมายสำคัญเดียวกันคือ การตอบสนองความต้องการของประชาชนในด้านที่เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ

โครงการ Muang Thai Life Assurance Hospital Awards 2021 จัดขึ้นในปี 2565 นี้ นับเป็นปีที่ 6 ณ Gaysorn Urban Resort 

สำหรับพิธีมอบรางวัลได้รับเกียรติจาก ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ในฐานะประธานกิตติมศักดิ์ เป็นประธานในพิธีขึ้นมอบรางวัลให้แก่โรงพยาบาลคู่สัญญา


ประกาศผลรางวัลเกียรติยศ Muang Thai Life Assurance Hospital Awards 2021 ครั้งที่ 6 HealthServ

รางวัลต่างๆ มีดังนี้


รางวัลเกียรติยศสูงสุด  “The Pink Gold of Muang Thai Life Assurance Hospital Awards 2021” 
 
โดยมาจากจากคณะกรรมการและผลสำรวจความพึงพอใจที่มีต่อบริการในทุกด้านโดยมีคะแนนเฉลี่ยรวมสุงสุดในปี 2021 ได้แก่ “โรงพยาบาลกรุงเทพ”

 

รางวัลด้านความรวดเร็ว มีคุณภาพและเข้าใจความต้องการของลูกค้า “Customer Centric Award”
 

มอบให้แก่โรงพยาบาลที่มีวิสัยทัศน์ มุ่งลูกค้าเป็นศูนย์กลาง เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้า ได้แก่ 
 

โรงพยาบาลขนาดใหญ่  
 
อันดับ 1  - Gold Award     ได้แก่ โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา
 
อันดับ 2  - Silver Award   ได้แก่ โรงพยาบาลแมคคอร์มิค
 
 
โรงพยาบาลขนาดกลาง
 
อันดับ 1  -  Gold Award     ได้แก่ โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
 
อันดับ 2  -  Silver Award   ได้แก่ โรงพยาบาลลานนา
 
 
 
 


รางวัลด้านการริเริ่ม เปิดรับ ตอบรับนวัตกรรมใหม่ “Creativity Award”

มอบให้แก่โรงพยาบาลที่มีกระบวนการความคิดสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง แนวทางใหม่ ๆ ในแบบที่แตกต่าง ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า ได้แก่ 
 
โรงพยาบาลขนาดใหญ่ 
 
อันดับ 1  -  Gold Award    ได้แก่ โรงพยาบาลเมดพาร์ค 
 
อันดับ 2  -  Silver Award   ได้แก่ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
 
อันดับ 3  -  Bronze Award ได้แก่  โรงพยาบาลเวชธานี
 
โรงพยาบาลขนาดกลาง 
 
 
 
อันดับ 3  -  Bronze Award ได้แก่ โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์
 รางวัลด้านการบริหารจัดการทางการแพทย์ “Commitment to Success Award”

มอบให้แก่โรงพยาบาลที่มุ่งมั่นในการให้บริการ ได้แก่ 
 
โรงพยาบาลขนาดใหญ่ 
 
 
อันดับ 2  -  Silver Award    ได้แก่ โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท 
 
อันดับ 3  -  Bronze Award  ได้แก่ โรงพยาบาลพญาไท 1 
 
โรงพยาบาลขนาดกลาง 
 
อันดับ 1  -  Gold Award      ได้แก่ ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 
อันดับ 2  -  Silver Award     ได้แก่ โรงพยาบาลวิภาราม 
 
 
 
 

รางวัลด้านความร่วมมือระหว่างองค์กร “Collaboration Award”

มอบให้แก่โรงพยาบาลที่มีการทำงานเป็นกระบวนการร่วมกัน เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า ได้แก่ 
 
โรงพยาบาลขนาดใหญ่ 
 
 
อันดับ 2  -  Silver Award   ได้แก่ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 
 
โรงพยาบาลขนาดกลาง 
 
 
 
อันดับ 3  -  Bronze Award ได้แก่ โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน
 รางวัลด้านการดูแลใส่ใจที่เป็นเลิศ “Caring Award”

มอบให้แก่โรงพยาบาลที่มอบการดูแลในการใช้บริการและลดระยะเวลารอรับบริการของลูกค้า ในการรอออกจากโรงพยาบาล ในวันกลับบ้าน ได้แก่ 
 
โรงพยาบาลขนาดใหญ่ 
 
อันดับ 1  -  Gold Award    ได้แก่ โรงพยาบาลนนทเวช
 
 
 
โรงพยาบาลขนาดกลาง 
 
อันดับ 1  -  Gold Award    ได้แก่ โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา
 
อันดับ 2  -  Silver Award   ได้แก่ โรงพยาบาลราชพฤกษ์
 
อันดับ 3  -  Bronze Award ได้แก่ โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น
ข้อมูลรายงานอันดับจากนิตยสารการเงินการธนาคาร
 

รพ.กรุงเทพ คว้ารางวัลเกียรติยศสูงสุด The Ping Gold และอีก 2 รางวัลอันดับ 1 Gold Award [Link]

รพ.กรุงเทพ คว้ารางวัลเกียรติยศสูงสุด The Ping Gold และอีก 2 รางวัลอันดับ 1 Gold Award ประกาศผลรางวัลเกียรติยศ Muang Thai Life Assurance Hospital Awards 2021 ครั้งที่ 6
รพ.กรุงเทพ คว้ารางวัลเกียรติยศสูงสุด The Ping Gold และอีก 2 รางวัลอันดับ 1 Gold Award ประกาศผลรางวัลเกียรติยศ Muang Thai Life Assurance Hospital Awards 2021 ครั้งที่ 6
รพ. กรุงเทพ สำนักงานใหญ่ คว้ารางวัลเกียรติยศสูงสุด The Ping Gold of Muang Thai Life Assurance Hospital Awards พร้อม สองรางวัลอันดับ 1 Gold Award ด้านการบริหารจัดการทางการแพทย์ และด้านความร่วมมือระหว่างองค์กร ประเภทโรงพยาบาลขนาดใหญ่ โดย พญ. เมธินี ไหมแพง รองประธานคณะผู้บริหารกลุ่ม 1 และผู้อำนวยการ รพ.กรุงเทพ เข้าร่วมรับรางวัลเกียรติยศ

รพ.เมดพาร์ครับรางวัลชนะเลิศ Creativity Gold Award [Link]

รพ.เมดพาร์ครับรางวัลชนะเลิศ Creativity Gold Award ประกาศผลรางวัลเกียรติยศ Muang Thai Life Assurance Hospital Awards 2021 ครั้งที่ 6
รพ.เมดพาร์ครับรางวัลชนะเลิศ Creativity Gold Award ประกาศผลรางวัลเกียรติยศ Muang Thai Life Assurance Hospital Awards 2021 ครั้งที่ 6
รพ.เมดพาร์ค รับรางวัลชนะเลิศ Creativity Gold Award ในโครงการ Muang Thai Life Assurance Hospital Awards 2021 ครั้งที่ 6 ที่บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จัดขึ้นเพื่อเชิดชูพันธมิตรทางธุรกิจ จากการส่งโครงการ Brachytherapy for Prostatic Cancer และโครงการไม้เท้าอัจฉริยะ Smart Cane for Parkinsonism เข้าประกวด

รพ.สินแพทย์ รามอินทรา รับ 2 รางวัล Customer Centric Award และ Collaboration Award [Link]

รพ.สินแพทย์ รามอินทรา รับ 2 รางวัล Customer Centric Award และ Collaboration Award ประกาศผลรางวัลเกียรติยศ Muang Thai Life Assurance Hospital Awards 2021 ครั้งที่ 6
รพ.สินแพทย์ รามอินทรา รับ 2 รางวัล Customer Centric Award และ Collaboration Award ประกาศผลรางวัลเกียรติยศ Muang Thai Life Assurance Hospital Awards 2021 ครั้งที่ 6
โรงพยาบาลสินแพทย์ รามอินทรา ได้รับ Hospital Award เป็นจำนวน 2 รางวัล ได้แก่ "Customer Centric Award" และ "Collaboration Award" โดยมี นพ. เฉลิมพล นุกูลกิจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสินแพทย์ รามอินทรา และ คุณ พิชญ์ธิดา ภาณุพัฒนพงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด เครือโรงพยาบาลสินแพทย์ รับมอบรางวัล

รพ.พริ้นซ์ สุวรรณภูมิ ได้รับรางวัล Creativity Silver Award [Link]

รพ.พริ้นซ์ สุวรรณภูมิ ได้รับรางวัล Creativity Silver Award ประกาศผลรางวัลเกียรติยศ Muang Thai Life Assurance Hospital Awards 2021 ครั้งที่ 6
รพ.พริ้นซ์ สุวรรณภูมิ ได้รับรางวัล Creativity Silver Award ประกาศผลรางวัลเกียรติยศ Muang Thai Life Assurance Hospital Awards 2021 ครั้งที่ 6
รพ.พริ้นซ์ สุวรรณภูมิ ได้รับรางวัล “Creativity Silver Award” โดยมีนายแพทย์ อธิวัฒน์ น้อยประสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ เป็นตัวแทนในนามของโรงพยาบาลรับรางวัลฯ

รพ.รามคำแหง ได้รับรางวัลด้านการดูแลใส่ใจที่เป็นเลิศ Caring Award [Link]

รพ.รามคำแหง ได้รับรางวัลด้านการดูแลใส่ใจที่เป็นเลิศ Caring Award ประกาศผลรางวัลเกียรติยศ Muang Thai Life Assurance Hospital Awards 2021 ครั้งที่ 6
รพ.รามคำแหง ได้รับรางวัลด้านการดูแลใส่ใจที่เป็นเลิศ Caring Award ประกาศผลรางวัลเกียรติยศ Muang Thai Life Assurance Hospital Awards 2021 ครั้งที่ 6
โรงพยาบาลรามคำแหง ได้รับรางวัลด้านการดูแลใส่ใจที่เป็นเลิศ “Caring Award” กลุ่มโรงพยาบาลขนาดใหญ่ โดย ทพ.เจิมพล ภูมิตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามคำแหง เป็นตัวแทนขึ้นรับมอบรางวัลจาก ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ คปภ.

รพ.โอเวอร์บรุ๊ค ได้รับรางวัล Bronze Award ด้านการดูแลใส่ใจที่เป็นเลิศ Caring Award [Link]

รพ.โอเวอร์บรุ๊ค ได้รับรางวัล Bronze Award ด้านการดูแลใส่ใจที่เป็นเลิศ Caring Award ประกาศผลรางวัลเกียรติยศ Muang Thai Life Assurance Hospital Awards 2021 ครั้งที่ 6
รพ.โอเวอร์บรุ๊ค ได้รับรางวัล Bronze Award ด้านการดูแลใส่ใจที่เป็นเลิศ Caring Award ประกาศผลรางวัลเกียรติยศ Muang Thai Life Assurance Hospital Awards 2021 ครั้งที่ 6
โรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊ค ได้รับรางวัล Bronze Award ด้านการดูแลใส่ใจที่เป็นเลิศ “Caring Award” ในงาน Muang Thai life Assurance Hospital Awards 2021 โดยมี พว.พัขรินทร์ ผาทอง หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล และพัชราภรณ์ วงศ์ชัย หัวหน้าแผนกประสานการแพทย์ เป็นตัวแทนเข้ารับรางวัล

รพ.สมิติเวช ศรีราชา รับรางวัล Customer Centric BRONZE AWARD [Link]

รพ.สมิติเวช ศรีราชา รับรางวัล Customer Centric BRONZE AWARD ประกาศผลรางวัลเกียรติยศ Muang Thai Life Assurance Hospital Awards 2021 ครั้งที่ 6
รพ.สมิติเวช ศรีราชา รับรางวัล Customer Centric BRONZE AWARD ประกาศผลรางวัลเกียรติยศ Muang Thai Life Assurance Hospital Awards 2021 ครั้งที่ 6
สมิติเวช ศรีราชา รับรางวัล Customer Centric BRONZE AWARD จาก Muang Thai Life Assurance Hospital Award 2021 ในฐานะที่ เป็นโรงพยาบาลที่ให้ความสำคัญในการดูแลลูกค้าเป็นศูนย์กลาง และมุ่งเน้นการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า ใส่ใจและเข้าใจ สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ โดยมี รศ.นพ.อัษฎา ตียพันธ์ ผู้อำนวยการ รพ.สมิติเวช ศรีราชา เป็นตัวแทนขึ้นรับรางวัล

รพ.เอกชล รับรางวัล Collaboration Award [Link]

รพ.เอกชล รับรางวัล Collaboration Award ประกาศผลรางวัลเกียรติยศ Muang Thai Life Assurance Hospital Awards 2021 ครั้งที่ 6
รพ.เอกชล รับรางวัล Collaboration Award ประกาศผลรางวัลเกียรติยศ Muang Thai Life Assurance Hospital Awards 2021 ครั้งที่ 6
โรงพยาบาลเอกชล เข้ารับรางวัลด้าน “Collaboration Award” ซึ่งมอบให้แก่โรงพยาบาลที่มีการทำงานเป็นกระบวนการร่วมกัน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า โดยมี ผศ.ดร.นพ.เทอดศักดิ์ โรจน์สุรกิตติ ประธานกรรมการบริหารโรงพยาบาลเอกชล เป็นผู้รับรางวัล

เครือรพ.บางปะกอก 3 แห่ง คว้า 3 รางวัล Gold Award 2 รางวัล และ Bronze Award 1 รางวัล [Link]

เครือรพ.บางปะกอก 3 แห่ง คว้า 3 รางวัล Gold Award 2 รางวัล และ Bronze Award 1 รางวัล ประกาศผลรางวัลเกียรติยศ Muang Thai Life Assurance Hospital Awards 2021 ครั้งที่ 6
เครือรพ.บางปะกอก 3 แห่ง คว้า 3 รางวัล Gold Award 2 รางวัล และ Bronze Award 1 รางวัล ประกาศผลรางวัลเกียรติยศ Muang Thai Life Assurance Hospital Awards 2021 ครั้งที่ 6
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ โรงพยาบาลในเครือบางปะกอก 3 โรงพยาบาลได้แก่ รพ.บางปะกอก9 อินเตอร์เนชั่นแนล รพ.ปิยะเวท และ รพ.บางปะกอกรังสิต2 คว้า 3 รางวัล เป็น Gold Award 2 รางวัล และ Bronze Award 1 รางวัล โดยมี นายแพทย์วิชัย เดชะทัตตานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางปะกอกรังสิต2 พร้อมคณะผู้บริหาร เป็นตัวแทนเข้าร่วมรับรางวัล

รพ.ปิยะเวท รับรางวัล Creativity Gold Award ด้านการริเริ่มนวัตกรรมใหม่ [Link]

รพ.ปิยะเวท รับรางวัล Creativity Gold Award ด้านการริเริ่มนวัตกรรมใหม่ ประกาศผลรางวัลเกียรติยศ Muang Thai Life Assurance Hospital Awards 2021 ครั้งที่ 6
รพ.ปิยะเวท รับรางวัล Creativity Gold Award ด้านการริเริ่มนวัตกรรมใหม่ ประกาศผลรางวัลเกียรติยศ Muang Thai Life Assurance Hospital Awards 2021 ครั้งที่ 6
โรงพยาบาลปิยะเวท รับรางวัลชนะเลิศด้านการริเริ่มนวัตกรรมใหม่ Creativity Gold Award มอบให้แก่โรงพยาบาลที่มีกระบวนการความคิดสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง แนวทางใหม่ ๆ ในแบบที่แตกต่างให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า

ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่ รับรางวัล Gold Award - Commitment to Success

ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่ รับรางวัล Gold Award - Commitment to Success  ประกาศผลรางวัลเกียรติยศ Muang Thai Life Assurance Hospital Awards 2021 ครั้งที่ 6
ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่ รับรางวัล Gold Award - Commitment to Success  ประกาศผลรางวัลเกียรติยศ Muang Thai Life Assurance Hospital Awards 2021 ครั้งที่ 6
ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดยคุณทศพงษ์ พัฒนกุลเกียรติ ผู้จัดการศูนย์ศรีพัฒน์ฯ เป็นผู้แทนรับมอบรางวัล Commitment to Success Gold Award จาก บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ในพิธีประกาศผลและมอบรางวัล MUANG THAI LIFE ASSURANCE HOSPITAL AWARDS 2021 ในวันพุธ ที่ 21 กันยายน 2565 ณ The Crystal Box ชั้น 19 Gaysorn Urban Resort เวลา 13.00 - 15.30 น.

ข่าว/บทความล่าสุด

[ทั้งหมด]

เนื้อหามีผู้อ่านล่าสุด

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง