ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิดบริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

กรมวิทย์ฯ เชิดชูเกียรติ 4 อสม.วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน ดีเด่น ระดับภาค

กรมวิทย์ฯ เชิดชูเกียรติ 4 อสม.วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน ดีเด่น ระดับภาค Thumb HealthServ.net
กรมวิทย์ฯ เชิดชูเกียรติ 4 อสม.วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน ดีเด่น ระดับภาค ThumbMobile HealthServ.net

20 มีนาคม 2566 ที่โรงแรมแกรนด์ริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มอบรางวัลเชิดชูเกียรติ อสม.ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชนดีเด่น ระดับภาค ประจำปี 2566

กรมวิทย์ฯ เชิดชูเกียรติ 4 อสม.วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน ดีเด่น ระดับภาค HealthServ
 
 
 
 
 
 
นายแพทย์ศุภกิจ กล่าวว่า กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้พัฒนางานวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน "Community Medical Sciences : Com Med Sci" โดยการถ่ายทอดองค์ความรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่เกิดจากการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยสู่ชุมชน เพื่อให้ชุมชนสามารถดูแลสุขภาพและเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ปลอดภัยได้ด้วยตนเอง โดยดำเนินงานร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่ เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาล สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เป็นต้น และได้จัดตั้ง "ศูนย์แจ้งเตือนภัยเฝ้าระวังและรับเรื่องร้องเรียนปัญหาผลิตภัณฑ์สุขภาพในชุมชน" มี อสม. ซึ่งผ่านการอบรมจนเป็น อสม.วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน เป็นกลไกหลักที่ช่วยขับเคลื่อนศูนย์แจ้งเตือนภัย ในการเฝ้าระวังและคัดกรองผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเสี่ยง รวมถึงสื่อสารแจ้งเตือนภัยสุขภาพ เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคผ่านเว็บแอพพลิเคชั่น "กรมวิทย์ with you" ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เกิดนวัตกรรมที่มุ่งเน้นการสร้างเสริมศักยภาพและการบริหารจัดการงานคุ้มครองผู้บริโภคของชุมชนให้มีความเข้มแข็ง 
 
อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวต่ออีกว่า อสม.วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน ต้นแบบที่เป็นแกนนำชุมชนในการขับเคลื่อนสนับสนุนงานเฝ้าระวัง ป้องกันและส่งเสริมสุขภาพด้วยองค์ความรู้และเทคโนโลยี
ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์แบบเชื่อมประสานนโยบาย 3 หมอ โดยมีปลอกแขนสีเขียวติดแขนซ้าย เป็นสัญลักษณ์บ่งชี้การรับรองคุณภาพการปฏิบัติงานของ อสม.ที่ผ่านการอบรมและมีความชำนาญการใช้ชุดทดสอบและระบบสารสนเทศ รวมถึงแอพพิเคชั่นด้านสุขภาพของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 15,732 คน กระจายอยู่ในชุมชนต้นแบบทั้งประเทศ 547 ชุมชนที่มีความเข้มแข็งด้านการเฝ้าระวัง แจ้งเตือนภัย และจัดการปัญหาสุขภาพในชุมชน
 
 
 
"ในวันที่ 20 มีนาคมของทุกปีซึ่งเป็นวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้จัดงานวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ เพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติให้แก่ อสม.
ที่อุทิศตนและสร้างผลงานดีเด่นด้านสาธารณสุข อันเป็นประโยชน์แก่ชุมชน จนเป็นที่ประจักษ์แก่สังคมและประเทศชาติ ซึ่งในปีนี้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้คัดเลือก อสม.ดีเด่น ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน ระดับจังหวัด ระดับเขต ระดับภาค รวมจำนวน 12 คน ซึ่ง อสม.วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชนดีเด่น ระดับภาค ได้แก่ ภาคเหนือ นางวิรัตน์ แจ่มทุ่ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งหลวง อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย ภาคกลาง นายเชิดศักดิ์ พฤกษประมูล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางนกแขวก อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นางรุ่งทิพย์ ปากดี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยไห อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม และภาคใต้ นางสุกัญญา สฤษดิสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา” นายแพทย์ศุภกิจ กล่าว
กรมวิทย์ฯ เชิดชูเกียรติ 4 อสม.วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน ดีเด่น ระดับภาค HealthServ
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด