ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

วัฒนแพทย์ตรัง ร่วมทุน เอกชัย ตั้ง โรงพยาบาลคูน อ่าวนาง รุก Palliative care และ Nursing home

วัฒนแพทย์ตรัง ร่วมทุน เอกชัย ตั้ง โรงพยาบาลคูน อ่าวนาง รุก Palliative care และ Nursing home Thumb HealthServ.net
วัฒนแพทย์ตรัง ร่วมทุน เอกชัย ตั้ง โรงพยาบาลคูน อ่าวนาง รุก Palliative care และ Nursing home ThumbMobile HealthServ.net

2 โรงพยาบาลมหาชน ผู้ให้บริการทางการแพทย์ ระดับกลาง โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง จำกัด (มหาชน) และ เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน) ผสานความร่วมมือเพื่อเดินหน้าก้าวสำคัญ ในการร่วมลงทุน 200 ล้านบาท สร้างโรงพยาบาลคูน อ่าวนาง ขนาด 36 เตียง ในพื้นที่อ.เมือง จังหวัดกระบี่ เดินหน้าให้บริการดูแลรักษาแบบ Palliative care และ Nursing home สำหรับผู้สูงอายุในกระบี่ ภูเก็ต พังงา พื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันและกลุ่มชาวต่างชาติ

10 สิงหาคม 2566 บริษัท โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง จ ากัด (มหาชน) รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์ เรื่องการจัดตั้งบริษัทร่วมทุนเพื่อก่อสร้างโรงพยาบาลให้บริการดูแลรักษาแบบ Palliative careและ Nursing home หลังจากที่ประชุมคณะกรรมการมีมติอนุมัติการเข้าลงนามสัญญาร่วมลงทุน กับบริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน) เพื่อจัดตั้งบริษัทร่วมทุนเพื่อดำเนินกิจการการให้บริการดูแลรักษาแบบ Palliative care และ Nursing home สำหรับผู้สูงอายุ โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่พร้อมวางแผนการรักษาที่เฉพาะตัว ภายใต้ชื่อ “โรงพยาบาลคูน อ่าวนาง” 
 
โครงสร้างการถือหุ้น วัฒนแพทย์ ร้อยละ 51 และเอกชัยการแพทย์ ร้อยละ 49  รวมทั้งหมด 2 ล้านหุ้น มูลค่าเงินลงทุน 200 ล้านบาท
 
 
 
 
โรงพยาบาลคูน อ่าวนาง จะก่อสร้างเป็นอาคารสูง 3 ชั้น ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 5 ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ บนที่ดินเนื้อที่ประมาณ 3.5 ไร่ ซึ่งเช่าจากบริษัท โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ อ่าวนาง จำกัด (ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท) เป็นระยะเวลา 30 ปี โดยคาดว่าจะเปิดดำเนินการได้ในช่วงไตรมาส 3-4 ของปี 2568 
 
โรงพยาบาลคูน อ่าวนาง เป็นสถานพยาบาล ในการให้บริการดูแลรักษาแบบ Palliative care และ Nursing home สำหรับผู้สูงอายุ จำนวน 36 เตียง ด้วยงบลงุทน 200 ล้านบาท แบ่งเป็นงบประมาณก่อสร้างอาคาร เครื่องมือ อุปกรณ์การแพทย์ 170 ล้านบาท และเงินทุนหมุนเวียน 30 ล้าบาท  ส่วนค่าเช่าที่ดินจะชำระเป็นรายเดือนจากรายได้จากการดำเนินงาน ซึ่งคู่สัญญาจะตกลงราคาค่าเช่าอีกครั้งหนึ่ง
 
 
 
ประโยชน์จากการลงทุนนี้ เป็นไปตามความเห็นของคณะกรรมการ ที่ระบุว่า การเข้าร่วมลงทุนดังกล่าวเป็นการดกเนินการตามนโยบายการลงทุนของบริษัทที่จะลงทุนในธุรกิจที่สามารถส่งเสริมและเป็นประโยชน์กับบริษัทธุรกิจหลักของบริษัท การเข้าร่วมลงทุนกับ EKH ซึ่งประสบความสกเร็จในการให้บริการดูแลรักษาแบบ Palliative care และ Nursing home สกหรับผู้สูงอายุดังกล่าวเป็นการน าเอาความชำนาญและจุดเด่นของแต่ละฝ่ายมาใช้ในการทำธุรกิจร่วมกัน และจะส่งผลให้บริษัทสามารถขยายฐานลูกค้า ทำให้บริษัทมีรายได้เพิ่มขึ้น และจะนำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท
 
 
ด้าน บ.เอกชัยการแพทย์ ระบุเช่นกันว่า การร่วมลงทุนนี้เป็นการขยายธุรกิจที่มีแนวโน้มการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และการร่วมทุนในครั้งนี้กับบริษัทร่วมทุนที่มีศักยภาพ จะเป็นการช่วยเพิ่มศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันในการดำเนินธุรกิจ 
 
 
โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง จำกัด (มหาชน) เป็นโรงพยาบาลขนาด 120 เตียง ก่อตั้งเมื่อปี 2534 จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2559 ด้วยทุนจดทะเบียน 300 ล้านบาท เป็นโรงพยาบาลเอกชนให้บริการทางการแพทย์กับประชาชนชาวไทยและชาวต่างชาติในพื้นที่จังหวัดตรังและจังหวัดใกล้เคียง เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานกว่า 300 คน โรงพยาบาลมีปรัชญาในการพัฒนาธุรกิจและบริการให้เติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว โดยเน้นคุณภาพการรักษา วิทยาการที่ทันสมัย มีมาตรฐานแก่ผู้ป่วย และบำเพ็ญประโยชน์แก่สังคมควบคู่กันไป


อ่านเพิ่มเติม
 
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด