ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิดบริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

ทั่วไทยร่วมใจ ทำหมันหมาแมว ฉีดวัคซีน รับวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก 2566

ทั่วไทยร่วมใจ ทำหมันหมาแมว ฉีดวัคซีน รับวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก 2566 Thumb HealthServ.net
ทั่วไทยร่วมใจ ทำหมันหมาแมว ฉีดวัคซีน รับวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก 2566 ThumbMobile HealthServ.net

28 กันยายนของทุกปี เป็นวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก (World Rabies day) ในปี 2566 นี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 17 ด้วยสโลแกนแนวคิด "All for 1, One Health for all โรคพิษสุนัขบ้า : รวมใจเป็นหนึ่ง สุขภาพหนึ่งเดียว เพื่อทุกชีวิต" หน่วยงานและองค์กรปกครองท้องถิ่นในไทยร่วมจัดกิจกรรมในโอกาสนี้ อาทิ ทำหมันสุนัขและแมว ฉีดวัคซีนป้องกันโรคฯ ให้กับเจ้าของสัตว์เลี้ยงในแต่ละพื้นที่ เพื่อให้ประเทศไทยก้าวไปสู่เป้าหมายในการเป็นประเทศที่ปลอดจากโรคพิษสุนัขบ้า

ทั่วไทยร่วมใจ ทำหมันหมาแมว ฉีดวัคซีน รับวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก 2566 HealthServ

         กิจกรรมวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก เพื่อเป้าหมายเพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับผลกระทบของโรคพิษสุนัขบ้าต่อมนุษย์และสัตว์ ให้ข้อมูลและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการป้องกันโรคในชุมชนที่มีความเสี่ยง และสนับสนุนการสนับสนุนเพื่อเพิ่มความพยายามในการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า


         วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ครั้งแรกเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2550 (2007) เป็นแคมเปญโดย Global Alliance for Rabies Control ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงผลกำไรที่มีสำนักงานใหญ่ในสหรัฐอเมริกา เป็นการปฏิบัติตามของสหประชาชาติ และได้รับการรับรองโดยองค์กรด้านสุขภาพมนุษย์และสัตวแพทย์ ระหว่างประเทศ เช่นองค์การอนามัยโลก องค์การสุขภาพแพนอเมริกัน องค์การสุขภาพสัตว์โลกและศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งสหรัฐอเมริกา

 
          วันโรคพิษสุนัขบ้าโลกเกิดขึ้นในวันที่ 28 กันยายนของทุกปี ซึ่งเป็นวันครบรอบการเสียชีวิตของหลุยส์ ปาสเตอร์ผู้ซึ่งได้รับความร่วมมือจากเพื่อนร่วมงานในการพัฒนาวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า ที่มีประสิทธิภาพตัวแรกของโลก

          ในประเทศไทย กิจกรรมงานวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก เริ่มขึ้นเมื่อปี 2550 (2007) และจัดต่อเนื่องเรื่อยมาทุกปีในปัจจุบัน ด้วยการร่วมมือกันจากหลายหน่วยงาน อาทิ กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สภากาชาดไทย มหาวิทยาลัย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บริษัทเอกชน 

        และพลังขับเคลื่อนที่สำคัญในปัจจุบันคือ โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานของศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรชัตติยราชนารี เป็นโครงการระยะเวลาปี พ.ศ. 2564 - 2568 ดำเนินการโดยกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภายใต้คณะอนุกรรมการด้านการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ โดยมีเป้าหมาย ไม่มีคนและสัตว์เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้าในประเทศไทยอย่างยั่งยืน ผ่านตัวชี้วัด 1. อัตราการพบโรคพิษสนัขข้าในสัตว์ลดลงจากปีที่ผ่านมาและไม่พบโรคภายในปี พ.ศ. 2568 2. จำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปลอดโรคพิษสนัขบ้า อย่างน้อยร้อยละ 80

 

กิจกรรมต่างๆ ในโอกาสวัน World Rabies Day 2023

 

กิจกรรมงานวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ประจำปี 2566 ม.เกษตร บางเขน

กิจกรรมงานวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ประจำปี 2566 วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2566 ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร มีกิจกรรมน่าสนใจมากมาย หัวข้อ อาทิ 1) เสวนา หัวข้อ พื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า : ความร่วมมือเพื่อความสำเร็จและความท้าทาย 2) Presentation: (สถานการณ์โรคและนวัตกรรมเพื่อการจัดการโรค : Global Rabies Situation and Innovations for Rabies Management) 3) Regional and global rabies situation  4) การประเมินผลกระทบของ CNVR ในการจัดการประชากรสุนัขจรจัดในเขตกรุงเทพมหานคร 5) ประสิทธิภาพและความเป็นไปได้ในการใช้วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าชนิดกิน 6)  วิถีสุนัขและชีวิตผู้เลี้ยงสุนัขจรจัด : การก่อตัวของสุนัขชุมชนในสังคมไทย

กิจกรรมทำหมันสุนัขแมว ฉีดวัคซีนป้องกันโรคในสุนัขแมว ทั่วประเทศ

 
21 สิงหาคม 2566 จังหวัดร้อยเอ็ด จัดกิจกรรมวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ปี 2566 มีประชาชนนำสุนัข-แมว มารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 76 ตัว ผ่าตัดทำหมันสุนัข-แมว จำนวน 71 ตัว 
 
6 กันยายน 2566 จังหวัดขอนแก่น อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น จัดงานวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ประจำปี 2566 (World Rabies Day 2023) โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กิจกรรมเป็นการประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆ ที่มีความเชื่อมโยงกับการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า เช่น โครงการควบคุมประชากรสัตว์โดยวิธีผ่าตัดทำหมันสุนัขแมวของกรมปศุสัตว์ เพื่อลดจำนวนประชากรสุนัข – แมว ทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ โดยจำนวนประชากรของสัตว์ไม่มีเจ้าของ ทั้งนี้ จังหวัดขอนแก่น มีนโยบายให้จังหวัดได้รับการรับรองเป็นพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าระดับจังหวัด โดยกำหนดให้อำเภอบ้านฝาง เป็นอำเภอต้นแบบ ในการสร้างพื้นที่ ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในอำเภอบ้านฝาง ได้รับการรับรองเป็นพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า นอกจากนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในอำเภออุบลรัตน์ และอำเภอมัญจาคีรี ได้รับการรับรองเป็นพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ซึ่งทั้ง 3 อำเภอ อยู่ระหว่างการดำเนินการขอรับการประเมิน และรับรองเป็นอำเภอปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ต่อไป
 
12 กันยายน 2566 จังหวัดสตูล ปศุสัตว์จังหวัดสตูล ดำเนินกิจกรรม วันป้องกันโ

รคพิษสุนัขบ้า ปี 2566 ณ อาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1 ตำบลปากน้ำ อำเภอละงู จ.สตูล ฉีดวัคซีนสุนัขแมว 68 ตัว ผ่าตัดทำหมัน 37 ตัว
 
 
21 กันยายน 2566 จังหวัดสมุทรปราการ จัดกิจกรรมวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ปี พ.ศ. 2566 โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานเปิดกิจกรรม ณ อาคารศูนย์พักรักษาใจ เทศบาลตำบลบางเมือง อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรปราการ ภายในงานมีการออกหน่วยฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และผ่าตัดทำหมันถาวรสุนัขและแมว มีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าและการดูแลสัตว์เลี้ยง  การจัดโครงการดังกล่าว เพื่อเป็นการควบคุมประชากร สุนัข-แมว และให้สัตว์กลุ่มเสี่ยงได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าอย่างครอบคลุมทั่วถึง และให้ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้าและกฎหมายที่เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า การดูแลสุนัขและแมวเพื่อลดพาหะและการกระจายของโรคพิษสุนัขบ้า สามารถระวังป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยงและดูแลตนเองให้ปลอดภัยจากโรคได้ และยังเป็นการปลูกจิตสำนึก “เลี้ยงสัตว์อย่างรับผิดชอบ” ให้กับให้เจ้าของสัตว์เลี้ยงและประชาชน
 
 
15 กันยายน 2566 จังหวัดชลบุรี ปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี เปิดโครงการวันป้องโรคพิษสุนัขบ้าโลก ปี พ.ศ. 2566 (world Rabies Day 2023) ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานฯ ณ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเกาะแก้วนครสวรรค์ อ.พนัสนิคม  จ.ชลบุรี
 
15 กันยายน 2566 จังหวัดสุพรรณบุรี ปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมปฏิบัติงานโครงการวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและผ่าตัดทำหมันสุนัข - แมวไม่มีเจ้าของ ณ วัดอู่ยา ตำบลดอนกำยาน อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ดังนี้ 1. ให้บริการผ่าทำหมันสุนัข-แมว แบ่งเป็น - สุนัข จำนวน 7 ตัว - แมวจำนวน 13 ตัว รวมทั้งสิ้น 20 ตัว 2. ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับสุนัข-แมว - สุนัข จำนวน 7 ตัว - แมว จำนวน 13 ตัว รวมทั้งสิ้น 20 ตัว 


7 กันยายน 2566 จังหวัดภูเก็ต ปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย ปศุสัตว์อำเภอเมืองภูเก็ต ปศุสัตว์อำเภอถลาง ด่านกักกันสัตว์ภูเก็ต และเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต ร่วมด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลสาคู ดำเนินการจัดกิจกรรม วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ (World Rabies Day 2023) ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยมีกิจกรรมออกหน่วยบริการผ่าตัดทำหมัน สุนัข–แมว จำนวน 36 ตัว ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 52 ตัว พร้อมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าและการเลี้ยงสัตว์อย่างถูกวิธี แก่เจ้าของสัตว์ และประชาชนทั่วไป ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสาคู ตำบลสาคู อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
8 สิงหาคม 2566 จังหวัดชลบุรี เทศบาลเมืองศรีราชา ร่วมกับ ปศุสัตว์อำเภอศรีราชา จัดกิจกรรมบริการทำหมันสุนัขและแมว ประจำปี 2566 โดยมีนายประภัส เจริญสันติสุข รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองศรีราชา และเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอศรีราชา เข้าร่วมกิจกรรมให้บริการทำหมันสุนัขและแมว ให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาล ซึ่งมีประชาชนนำสัตว์เลี้ยง เข้ามารับบริการเป็นจำนวนมาก ณ บริเวณด้านหน้าอนุสาวรีย์ท่านจอมพลและมหาอำมาตย์เอกเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

29 พฤษภาคม 2566 จังหวัดชลบุรีเทศบาลเมืองอ่างศิลา ร่วมกับ คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมด้วยเครือข่ายป้องกันและควบคุมโรค กองสาธารณสุข อบจ.ชลบุรี ให้ความรู้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองอ่างศิลา ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเฝ้าระวังและป้องกันแก้ไขปัญหาสุนัขและแมว ประจำปี 2566 (รุ่นที่ 2) ที่อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองอ่างศิลา (วัดอ่างศิลา) ซึ่งมีการประชุมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมผ่าตัดทำหมันให้กับสุนัขและแมว โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เพื่อควบคุมจำนวนประชากรสุนัขและแมว และกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปอย่างยั่งยืน โดยมีนายมนูญ วิวรรณ ปลัดเทศบาลเมืองอ่างศิลา พร้อมด้วยนายสมาน นภาโชติ ประธานสภาเทศบาลเมืองอ่างศิลา สมาชิกสภาเทศบาลเมืองอ่างศิลา และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน โครงการเฝ้าระวังและป้องกันแก้ไขปัญหาสุนัขและแมว ประจำปี 2566 (รุ่นที่ 2) กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 – 30 พฤษภาคม 2566 ซึ่งทางคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้นำบุคลากรผู้เชี่ยวชาญและเครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัยให้บริการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมวในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองอ่างศิลา พร้อมทั้งให้ความรู้แก่เจ้าของสุนัขและแมว การสาธิตการดูแลควบคุมจำนวนประชากรสุนัขและแมว

 
7 กันยายน 2566 จังหวัดแพร่ ปศุสัตว์จังหวัดแพร่ นำทีมเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแพร่ และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองแพร่ ดำเนินการบริการผ่าตัดทำหมัน โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระราชปณิธานฯ ร่วมให้บริการผ่าตัดทำหมัน ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ทุกอำเภอ บูรณาการร่วมกับเทศบาลตำบลป่าแมต นายสุภวัฒน์ ศุภศิริ นายกเทศมนตรีตำบลป่าแมต พร้อมนำพนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมบูรณาการผ่าตัดทำหมัน สุนัขและแมวในพื้นที่เทศบาลตำบลป่าแมต รวมจำนวน 56 ตัว ณ เทศบาลตำบลป่าแมต อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่


7 กันยายน 2566 จังหวัดลำพูน เปิดโครงการวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ปี พ.ศ.2566  ณ ห้องประชุมศาลาประชาคม เทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน จัดโดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน ร่วมกับ เทศบาลตำบลบ้านกลาง ภายใต้หัวข้อ “All for 1 - One Health for all” ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานฯ กิจกรรมประกอบด้วย การมอบประกาศนียบัตรการรับรองพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ระดับอำเภอ ให้แก่ นายอำเภอแม่ทา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอแม่ทาจำนวน 8 แห่ง ร่วมรับมอบ, การมอบประกาศนียบัตรให้แก่หน่วยงานระดับท้องถิ่นที่มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ด้านการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี พ.ศ.2566 (Thailand Rabies Awards 2023) ระดับเขต ดังนี้ รางวัลชนะเลิศระดับองค์การบริหารส่วนตำบล ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลทาแม่ลอบ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน และรางวัลรองชนะเลิศระดับเทศบาล ได้แก่ เทศบาลตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน นอกจากนี้ยังมีการให้บริการผ่าตัดทำหมัน ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สุนัขและแมว ไปจนถึงการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้าให้กับนักเรียน และส่งเสริมให้ประชาชนเลี้ยงสุนัขและแมวอย่างถูกวิธีและมีความรับผิดชอบ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำพูน พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาล คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง ปศุสัตว์จังหวัดลำพูน และผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลำพูน เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย บริการทำหมันฉีดวัคซีนกรกฎาคม-กันยายน

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย กำหนดการผ่าตัดทำหมันสุนัข-แมว/ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า   ในพื้นที่จังหวัดเลย  (สอบถามโทร. 042-811572 ต่อ 25)
ประจำเดือนกันยายน 2566
  • 1 กันยายน 2566  รับจำนวนจำกัด 50 ตัว ณ  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย
  • 22 กันยายน 2566 เวลา 8.00 น. ณ โรงเรียนบ้านน้ำกระโทม หมู่ 8 ต.ท่าลี่ อ.ท่าลี่ 

ประจำเดือนสิงหาคม 2566
  • 22 สิงหาคม 2566 ณ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเก่า บ้านเลยตาวตาด หมู่ 2 ตำบลเลยวังไสย์ อำเภอภูหลวง - ผลการดำเนินการ ดังนี้  1. ให้บริการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ทั้งหมด 17 ตัว แบ่งเป็น - สุนัขเพศเมีย 8 ตัว - แมวเพศเมีย 2 ตัว  - แมวเพศผู้ 7 ตัว 2. ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขนัขบ้า ให้แก่สุนัขจำนวน 7 ตัว
  • 22 สิงหาคม 2566 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปากหมัน หมู่ที่ 3 ตำบลปากหมัน อำเภอด่านซ้าย - ผลการดำเนินการ ดังนี้ 1. ให้บริการผ่าทำหมันสุนัข-แมว แบ่งเป็น - สุนัขเพศผู้ จำนวน - ตัว  - สุนัขเพศเมีย จำนวน 9 ตัว  - แมวเพศผู้ จำนวน 5 ตัว   - แมวเพศเมีย จำนวน  19 ตัว รวมทั้งสิ้น 33 ตัว   2. ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับสุนัข-แมว - สุนัข  2 ตัว - แมว   6 ตัวรวมทั้งสิ้น  8 ตัว ประชาชนผู้เข้ารับบริการ 25 ราย  รวมทั้งให้ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และการดูแลสุนัขและแมวในกำกับดูแลให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายและปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
  • 18 สิงหาคม 2566 ณ วัดอุโมงค์ บ้านยาง หมู่ 5 ต.ท่าลี่ บริการผ่าตัดทำหมันสุนัข 12 ตัว แมว 10 ตัว รวม 22 ตัว ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (เก็บตก) สุนัข 16 ตัว แมว 14 ตัว รวม 30 ตัว 
  • 14 กรกฎาคม 2566 ณ ศาลากลางบ้านป่าไม้งาม ตำบลโคกขมิ้น อำเภอวังสะพุง บริการผ่าทำหมันสุนัข-แมว แบ่งเป็น สุนัขเพศเมีย จำนวน 17ตัว สุนัขเพศผู้ จำนวน 6 ตัว  - แมวเพศเมีย จำนวน 8ตัว แมวเพศผู้ จำนวน  3 ตัว รวมทั้งสิ้น 34 ตัว ประชาชนผู้เข้ารับบริการ 19 ราย รวมทั้งให้ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และการดูแลสุนัขและแมวในกำกับดูแลให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย และปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 
 
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด