ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิดบริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

คลินิกเครือข่ายประกันสังคม โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

คลินิกเครือข่ายประกันสังคม โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี Thumb HealthServ.net
คลินิกเครือข่ายประกันสังคม โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ThumbMobile HealthServ.net

คลินิกเครือข่ายประกันสังคม โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี อัพเดตล่าสุดประจำปีนี้ มีรายชื่อคลินิกดังนี้

โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์
อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี โทร.0 7724 4518
 
โรงพยาบาลเกาะพะงัน
อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี โทร.0 7737 7034
 
โรงพยาบาลคีรีรัฐนิคม
อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี โทร.0 7726 5178
 
โรงพยาบาลเคียนซา
อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี โทร.0 7738 7189
 
โรงพยาบาลชัยบุรี
อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี โทร.0 7736 7075
 
โรงพยาบาลไชยา
อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี โทร.0 7743 1190
 
โรงพยาบาลดอกสัก
อ.ดอกสัก จ.สุราษฎร์ธานี โทร.0 7731 4001
 
โรงพยาบาลท่าฉาง
อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี โทร.077-389111
 
โรงพยาบาลท่าชนะ
อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี โทร.0 7738 1167
 
โรงพยาบาลท่าโรงช้าง
อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี โทร.0 7735 7164
 
โรงพยาบาลบ้านตาขุน
อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี โทร.0 7726 1046
 
โรงพยาบาลบ้านนาเดิม
อ.บ้านนาเดิม จ.สุราษฎร์ธานี โทร.0 7735 9384
 
โรงพยาบาลบ้านนาสาร
อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี โทร.0 7734 1058
 
โรงพยาบาลพนม
อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี โทร.0 7739 9084
 
โรงพยาบาลพระแสง
อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี โทร.0 7736 9053
 
โรงพยาบาลพุนพิน
อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี โทร.0 7731 1129
 
โรงพยาบาลวิภาวดี
อ.วิภาวดี จ.สุราษฎร์ธานี โทร.0 7729 2144
 
โรงพยาบาลกองบิน 7
อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี โทร.077-268073
 
โรงพยาบาลสวนสราญรมย์
อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี โทร.0 7791 6543
 
โรงพยาบาลเกาะเต่า
อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี โทร.0 7745 6490
 
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระ
อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี โทร.0 7736 2013
 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่งในจังหวัด
 
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี (ศูนย์ตาปี)
อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานีโทร.0 7727 2773
 
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี2 (ศูนยส์วนหลวง ร.9)
อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานีโทร.0 7720 4348
 
ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 4 (บึงขุนทะเล)
อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานีโทร.0 7748 9425
 
ศูนยบ์ ริการสาธารณสุขเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี (ฝั่งบางใบไม้) อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานีโทร.0 7728 8040
 
ศูนย์สุขภาพชุมชนโพธาวาส
อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานีโทร.0 7720 3689
 
ศูนย์สุขภาพชุมชนโพธหิ์ วาย
อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานีโทร.0 7728 8386
 
ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองตลาดดอนนก
อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานีโทร.0 7727 2707
 
ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองศรีวิชัย
อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานีโทร.0 7731 0160 
 
ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืององค์การบริหารส่วนสุราษฎร์ธานี อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
โทร.0 7795 3123
 
คลินิกต่าง ๆ

คลินิกหมอสมดั่งใจ 
150/14 ม.4 ต.ท่าโรงช้าง อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 
โทร.094-5815858
 
คลินิกหมอสุชาติ คลินิกเฉพาะทางประสาทและสมอง
146/19 ม.1 ถ.วัดโพธิ์บางใหญ่ ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
โทร.0 7728 9788
 
คลินิกเวชกรรมหมอบูม นายแพทย์ฉันทิศร์ เด็ดรักษ์ทิพย์
186 ม.3 ต.คลองไทร อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี
โทร.08 0531 6959
 
บรรยงจักษุคลินิก 
264/10 ถ.ชนเกษม ต.ตลาด อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี
โทร.0 7728 6050
 
หมออภิเดชคลินิกเฉพาะทางสูตินรีเวช
125/17-18 ม.4 ต.กะแตะ อ.กาญจนดิษฐ์จ.สุราษฎร์ธานี
โทร.0 7731 3692
 
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด