News ข่าวสุขภาพ ข่าวโควิด บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ตำแหน่งงาน น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จ.ขอนแก่น HealthServ.net
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จ.ขอนแก่น HealthServ.net

วิสัยทัศน์ ” เป็นองค์กรและศูนย์เรียนรู้ด้านการพัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการร่วมกับภาคีเครือข่าย เพื่อให้คนพิการดำรงชีวิตในสังคมได้ “ พันธกิจ 1. ขับเคลื่อนและบูรณาการนโยบายด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ภายใต้องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล 2. ส่งเสริมให้คนพิการได้เข้าถึงสิทธิ สวัสดิการ และสิ่งอำนวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะอย่างเท่าเทียม 3. ส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรและเครือข่ายด้านคนพิการ ให้มีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วม ค่านิยม มีคุณธรรม นวัตกรรมดีเด่น เน้นทีมงาน ประสานเครือข่าย

ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จ.ขอนแก่น HealthServ
ประวัติความเป็นมา
 
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดขอนแก่น (ศพอ.ขก.) เดิมดำเนินการในรูปแบบการจัดตั้งสถานสงเคราะห์ เพื่อรับบุคคลผู้กระทำผิดตาม พระราชบัญญัติควบคุมขอทาน พ.ศ. 2584 ที่มีร่างกายทุพพลภาพหรือเจ็บป่วยเรื้อรังไม่สามารถรักษาให้หายได้ เพื่อรับเข้ามาอุปการะเลี้ยงดู ต่อมาได้ขยายการสงเคราะห์ออกไปถึงคนพิการทุพพลภาพที่ไร้ญาติขาดที่พึ่งโดยรับไว้เลี้ยงดู และฝึกอาชีพ เพื่อป้องกันมิให้คนเหล่านั้นเที่ยวเร่รอนขอทานรบกวนสังคม แต่อย่างไรก็ตามยังมีคนพิการอีกจำนวนมากที่ยังคงรอรับบริการจากทางรัฐ ซึ่งรัฐบาลเองมีหน้าที่รับผิดชอบ ในสวัสดิภาพและความเป็นอยู่ของคนเหล่านั้นมิให้เป็นภาระสังคม โดยรัฐบาลให้การช่วยเหลือสงเคราะห์และจัดให้มีบริการฝึกอาชีพตามความถนัด เพื่อให้สามารถทำงานได้ มีรายได้เลี้ยงตนเองตามอัตภาพและจากการสำรวจพบว่าคนพิการในชนบทมีจำนวนมากขึ้นเป็นลำดับ ดังนั้นกรมประชาสงเคราะห์จึงได้จัดตั้ง ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการขอนแก่นชั่วคราว ขึ้นภายในบริเวณพื้นที่นิคมสร้างตนเองเขื่อนอุบลรัตน์ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2515 บนเนื้อที่ 20 ไร่ 3 งาน 11.49 ตารางเมตร และต่อมาในปี 2558 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้แบ่งส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
 
ดังนั้นจึงทำให้ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการขอนแก่น ซึ่งเดิมเป็นหน่วยงานราชการในสังกัดสำนักบริการสวัสดิการสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ได้ถูกโอนย้ายมาอยู่ภายใต้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และต่อมามีคำสั่งกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ที่ 349/2560 ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 ให้ยกเลิกชื่อศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการจังหวัดขอนแก่น และให้ใช้ชื่อ “ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดขอนแก่น” และในปี 2560 ให้อยู่ภายใต้สังกัดกองส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการคนพิการ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในปัจจุบัน


ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดขอนแก่น
  • สถานที่ตั้ง: 76 หมู่ 9 ตำบลโคกสูง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 40250
  • แผนที่ Google map
  • เบอร์โทรศัพท์: 043-421-252 , 089-569-1329
  • เบอร์โทรสาร: 043-421-320
  • E-mail: rehab-khonkaen@dep.go.th
  • เว็บไซต์: http://cep-kk.go.th/
  • Facebook

ข่าว/บทความล่าสุด

[ทั้งหมด]

เนื้อหามีผู้อ่านล่าสุด

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง