ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิดบริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์ จ.ชลบุรี

สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์ จ.ชลบุรี Thumb HealthServ.net
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์ จ.ชลบุรี ThumbMobile HealthServ.net

วิสัยทัศน์ “ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการอย่างมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือเครือข่าย เป็นองค์กรหลักในการจัดสวัสดิการสังคมระดับแนวหน้า” ค่านิยม ปฏิบัติต่อผู้รับบริการด้วยความเสมอภาคดูแลดุจญาติมิตรดั่งครอบครัว

สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์ จ.ชลบุรี HealthServ
 พันธกิจขององค์กร จัดบริการสวัสดิการคนพิการให้ได้ตามมาตรฐาน เท่าเทียม และเสมอภาค พิทักษ์ ช่วยเหลือ คุ้มครองฟื้นฟู และพัฒนาศักยภาพคนพิการ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย ในการจัดสวัสดิการสังคมให้กับคนพิการ นำระบบเทคโนโลยีทันสมัยมาใช้ในการบริหารจัดการองค์กร พัฒนาบุคลากรเพื่อยกระดับขีดความสามารถ ส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการปลูกผังคุณธรรมจริยธรรมและสร้างจิตสำนึกด้านการให้บริการ วัตถุประสงค์ เพื่อให้การสงเคราะห์คนพิการหญิง อายุตั้งแต่ 18 ปี ขึ้นไป ที่จดทะเบียนคนพิการถูกต้องตามกฎหมาย ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง ไม่มีญาติหรือผู้ใดให้ความอุปการะเลี้ยงดู ไม่มีที่อยู่อาศัย สมัครใจเข้ารับการสงเคราะห์ ฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพคนพิการให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ ส่งเสริมครอบครัว ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกันดูแลคนพิการ เป้าหมาย คนพิการในสถาบัน จำนวน 400 คน ได้รับบริการสวัสดิการสังคมอย่างมีมาตรฐาน พัฒนารูปแบบและการให้บริการสวัสดิการสังคมแก่คนพิการ ส่งเสริมเครือข่ายในการจัดสวัสดิการสังคมแก่คนพิการ มีการบริหารจัดการองค์กรที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล

ค่านิยม ปฏิบัติต่อผู้รับบริการด้วยความเสมอภาคดูแลดุจญาติมิตรดั่งครอบครัว

 
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์ จังหวัดชลบุรี
  • สถานที่ตั้ง: 105 หมู่ 3 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
  • แผนที่ Google map
  • เบอร์โทรศัพท์: 038-241-7412, 081-866-5129
  • เบอร์โทรสาร: 038-240-137
  • E-mail: karunywet@dep.go.th
  • เว็บไซต์: http://karunyawet.go.th/th/
  • facebook.com

ประวัติ

    ปี พ.ศ.2535 กรมประชาสงเคราะห์ กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม (ในขณะนั้น) ได้ทำการก่อตั้ง สถานสงเคราะห์คนพิการและทุพพลภาพ ขึ้นที่อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เพื่อให้การสงเคราะห์และเลี้ยงดูคนพิการ อายุ 18 ปีขึ้นไป ได้เปิดดำเนินการเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2537 ต่อมา ในปี พ.ศ.2539 ได้ขอพระราชทานนามใหม่ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า พระราชทานชื่อว่า "สถานสงเคราะห์คนพิการ การุณยเวศม์" มีความหมายว่า "บ้านแห่งความกรุณา"
 
          ปี พ.ศ.2546 ได้ย้ายมาสังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (ชื่อเดิมกรมประชาสงเคราะห์) เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงระบบบริหารราชการใหม่ และในเดือนมีนาคม พ.ศ.2558 ได้มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ปรับเปลี่ยนโครงสร้างส่วนราชการออกเป็น 4 กรมและ 1 สำนัก จึงได้ย้ายมาสังกัดกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และเปลี่ยนชื่อเป็น"สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ การุณยเวศม์" ตามกฏกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ปัจจุบันมีเนื้อที่ 43 ไร่ 3 งาน 38 ตารางวา) 
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด